September 2021

Zdrowie

Procore przejmuje Levelset w celu uproszczenia procesów zarządzania zastawami w budownictwie

LS_graphic.jpg


Business Wire/Procore Technologies, Inc.

CARPINTERIA, Kalifornia–(BUSINESS WIRE)– Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania robotami budowlanymi podpisał ostateczną umowę w sprawie nabycia spółki Levelset. Przejęcie spółki pozwoli na rozszerzenie platformy Procore o usługę zarządzania prawami wynikającymi z zastawów, pozwalając Procore na zarządzanie złożonymi procesami zachowania zgodności i usprawnienie przepływu płatności w budownictwie. Zapewnia również możliwości przyszłego rozwoju Procore, w tym wykorzystanie uzupełniających się zasobów danych spółek.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Założyciel i dyrektor generalny Procore Tooey Courtemanche powiedział: „Prace budowlane są wystarczająco trudne – egzekwowanie należności nie powinno takie być. Levelset pomaga firmom z branży budowlanej na szybsze odzyskiwanie płatności, a ich oferta jest doskonałym dodatkiem do platformy Procore. Przejęcie to również zapewni spółce Procore dostęp do danych branżowych, w tym do danych o działaniach obejmujących płatności i zgodności z przepisami, co pozwala nam na dostarczenie klientom cennych informacji dotyczących ryzyka i opracowanie innowacyjnych produktów finansowych”.

W sektorze budowlanym, czynniki ryzyka i złożoność przepływu środków pieniężnych pomiędzy zainteresowanymi stronami każdego roku przyczyniają się do zablokowania ogromnych sum kluczowego kapitału obrotowego spółek. Powoduje to problemy z płynnością finansową wykonawców, zwiększa ich wydatki związane z utrzymaniem kapitału obrotowego i zabezpieczeń zadłużenia oraz wywiera negatywny wpływ na prace budowlane. Uciążliwe procesy zachowania zgodności przyczyniają się do mediany wskaźnika okresu obiegu należności (DSO) na poziomie 90 dni i wskaźnika okresu obiegu zobowiązań (DPO) na poziomie 74 dni w branży budowlanej, co jest najdłuższym okresem wśród wszystkich badanych sektorów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych zastawy są podstawą procesów zachowania zgodności. Interesariusze branży budowlanej poświęcają ogromne ilości czasu i energii na zarządzanie prawami wynikającymi z zastawów – od działań wierzycieli ukierunkowanych na zachowanie tych praw i zgodności z niuansami przepisów prawa zastawów, różniącego się pomiędzy poszczególnymi stanami, po interesariuszy występujących w charakterze dłużników nieustannie ubiegających się o zwolnienie zastawu w chwili dokonania płatności, w celu zapewnienia, że ich inwestycje nie podlegają żadnym obciążeniom. Podobne wyzwania związane z płatnościami i ich złożoność można zauważyć również na całym świecie.

Dyrektor generalny Levelset Scott Wolfe Jr. powiedział: „Nasze rozwiązanie pomaga w przyspieszeniu płatności, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową. Ponad 250 000 użytkowników skorzystało z Levelset w ramach realizacji ponad 6,5 miliona inwestycji budowlanych. Działania te generują bardzo rzetelne dane dotyczące płatności i relacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Razem z Procore umocnimy jeszcze bardziej ten sektor, zapewniając możliwość szybszego odzyskiwania należności, większą przejrzystość i płynny obieg dokumentacji”. Levelset jest partnerem Procore App Marketplace od kwietnia 2018 r. Obecnie ponad 3 300 klientów korzysta z rozwiązania zarządzania zastawami w celu realizacji procesów zachowania zgodności.

Informacje dotyczące przejęcia

Spółka Procore uzgodniła nabycie Levelset za ceną ok. 500 mln $, obejmującą 425 mln $ w ramach transakcji pieniężnej, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt uwzględniających kapitał obrotowy, koszty transakcji, dostępne środki i zadłużenie, oraz ok. 75 mln $ w akcjach zwykłych Procore. Finalizacja transakcji przewidywana jest na czwarty kwartał bieżącego roku i podlega zwyczajowym warunkom finalizacji.

D.A. Davidson jest wyłącznym doradcą finansowym, a kancelaria Jones Walker LLP zapewniała obsługę prawną na rzecz Levelset. Usługi prawne na rzecz Procore świadczyła kancelaria Cooley LLP.

Szczegółowe informacja na temat warunków przejęcia będą dostępne w aktualnym sprawozdaniu na formularzu 8-K, które zostanie złożone przez Procore w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission – SEC).

Informacje na temat telekonferencji

Procore poprowadzi telekonferencję, która odbędzie się dzisiaj, 22 września, o godz.14:00 czasu pacyficznego / 17:00 czasu wschodniego w celu omówienia transakcji przejęcia. Transmisja na żywo i jej nagranie będą dostępne na stronie investors.procore.com. Dostęp do telekonferencji jest również możliwy pod numerami telefonu 877-284-6233 (USA) lub 873-415-0281 (połączenia międzynarodowe), po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego konferencji: 2838218.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu art. 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, lub Ustawy o papierach wartościowych, oraz art. 21E Ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act), z późniejszymi zmianami, lub Ustawy o giełdach, które dotyczą spółki Procore i sektora, który reprezentuje i wiążą się z poważnymi czynnikami i ryzyka i niepewności. Wszelkie stwierdzenia inne niż te odnoszące się do wydarzeń z przeszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej stanowią wypowiedzi prognozujące dotyczące przyszłych wyników działalności operacyjnej i sytuacji finansowej spółki Procore, jej strategii biznesowej i planów, trendów rynkowych i rozwoju rynku i celów przyszłej działalności. Wypowiedzi prognozujące na ogół odnoszą się do przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników działalności operacyjnej i finansowej Procore. W niektórych przypadkach możliwa jest identyfikacja wypowiedzi prognozujących, ponieważ zawierają takie zwroty jak: „przewidywać”, „być przekonanym”, rozważać”, „kontynuować”, „mógłby”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może”, „planować”, potencjalny”, „przewidywać”, „prognozować”, „powinien”, „cel”, „będzie” lub „byłby”, lub formy przeczące ww. wyrazów, lub inne podobne zwroty i wyrażenia, które dotyczą oczekiwań, strategii, planów i zamiarów spółki Procore. Istotne czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i sytuacja finansowa Procore mogą znacznie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących obejmują, m.in.: (i) czynniki ryzyka związane z (a) możliwością, że warunki finalizacji transakcji z Levelset mogą nie zostać spełnione bądź spółka od nich nie odstąpi w wyznaczonym terminie, lub w ogóle nie zostaną spełnione, w tym możliwość wystąpienia sytuacji, gdzie organ rządowy może zakazać, opóźnić lub odmówić udzielenia zgody organu nadzorczego, (b) nieukończeniem lub nieuzyskaniem oczekiwanych korzyści z transakcji, w tym ze względu niemożności pomyślnej integracji Levelset z działalnością Procore, (c) odwróceniem uwagi kierownictwa od bieżących działań biznesowych, (d) wszczęciem lub wynikiem dowolnych postępowań prawnych, które mogą być prowadzone przeciwko Procore lub Levelset w związku z proponowaną transakcją, (f) oraz wpływem transakcji na połączoną działalność spółek, w tym koszty działalności operacyjnej, utrata klientów lub zakłócenie działalności; (ii) zmiany przepisów prawnych mających zastosowanie do modelu biznesowego Procore lub Levelset; (iii) zmianę warunków rynkowych i branżowych, otoczenia regulacyjnego i odbioru technologii i usług Procore i Levelset; (iv) wyniki postępowań sądowych lub incydent naruszenia bezpieczeństwa, (v) utratę jednego lub większej liczby kluczowych klientów lub partnerów Procore bądź Levelset; (vi) wpływ pandemii COVID-19 na działalność i wyniki spółek Procore lub Levelset, (vii) zmianę możliwości rekrutowania i zatrzymania wykwalifikowanych członków zespołu Procore lub Levelset; oraz (viii) czynniki ryzyka opisane w innych dokumentach składanych w SEC, w tym tych wyszczególnionych w części pt. „Czynniki ryzyka” w Prospekcie emisyjnym z dnia 19 maja 2021 r. i w kwartalnym raporcie składanym na Formularzu 10-Q, przy czym należy zapoznać się z jego treścią w połączeniu z wynikami finansowymi spółki i wypowiedziami prognozującymi. Ponadto Procore prowadzi działalność w wysoce konkurencyjnym, podlegającym dynamicznym zmianom otoczeniu. Istnieje możliwość pojawiania się nowych czynników ryzyka i niepewności, przy czym Procore ma ograniczoną możliwość uwzględnienia wszystkich czynników ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej. Wyniki, zdarzenia i okoliczności ujęte w wypowiedziach prognozujących mogą nie zostać osiągnięte lub wcale nie nastąpić, a rzeczywiste wyniki, zdarzenia lub okoliczności mogą znacząco odbiegać od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących.

Wszystkie wypowiedzi prognozujące ujęte w niniejszej informacji prasowej odnoszą się wyłącznie do zdarzeń aktualnych na dzień publikacji przedmiotowych wypowiedzi. Procore nie przyjmuje zobowiązania do aktualizacji wypowiedzi prognozujących w niniejszej informacji prasowej w celu uwzględnienia zdarzeń lub okoliczności, które nastąpią po dniu publikacji niniejszej informacji prasowej, lub w celu uwzględnienia nowych informacji bądź ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń, o ile nie jest to wymagane przez prawo. Istnieje możliwość, że Spółka Procore może nie zrealizować planów, zamiarów lub oczekiwań określonych w wypowiedziach prognozujących, przy czym nie należy na nich nadmiernie polegać. Wypowiedzi prognozujące spółki Procore nie odzwierciedlają potencjalnego wpływu na przyszłe przejęcia, fuzje, sprzedaże, wspólne przedsięwzięcia lub inwestycje.

Procore

Procore jest czołowym dostawcą oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi. Na platformie Procore prowadzone było ponad milion inwestycji budowlanych o łącznej wartości przekraczającej 1 bilion $. Nasza platforma łączy każdy podmiot biorący udział w inwestycji z rozwiązaniami, które opracowaliśmy specjalnie dla budownictwa – dla inwestorów, głównych wykonawców i wykonawców robót specjalistycznych. Sklep Marketplace Procore oferuje szereg rozwiązań partnerskich, które mogą być bezproblemowo zintegrowane z naszą platformą, zapewniając specjalistom budownictwa swobodę połączenia rozwiązań, które najlepiej sprawdzają się w ich pracy. Siedziba spółki Procore mieści się w Carpinterii, w stanie Kalifornia, a jej oddziały można znaleźć na całym świecie. Więcej informacji na stronie Procore.com.

Levelset

Levelset jest firmą tworzącą oprogramowanie dla branży budowlanej, pozwalające na uproszczenie procesów zapewnienia zgodności i płatności, ograniczenie ryzyka finansowego i usprawnienie przepływów pieniężnych. Rezultatem są szybsze płatności, niezawodny dostęp do kapitału i mniejsza liczba przykrych niespodzianek. Siedziba spółki Levelset mieści się w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana, jej oddziały zlokalizowane są w Austin (Teksas) i w Kairze (Egipt), a zatrudnienie w firmie znalazło ok. 300 osób. Więcej informacji znajduje się na stronie Levelset.com.

PROCORE-IR

Wersja źródłowa na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Źródło: Procore Technologies, Inc.

KONTAKT:

Kontakty z mediami

Roohi Saeed

e-mail: [email protected]

Kontakty z inwestorami

Matthew Puljiz

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Kultura

PE zachęca do wzięcia udziału w Europejskim Spotkaniu Młodzieży 2021 online

20180602_EP-072144U_PST_006_RESIZED_M.jpg


Jeśli masz od 16 do 30 lat i chcesz kształtować przyszłość Europy, weź udział w Europejskim Spotkaniu Młodzieży EYE2021 online! – zachęca Parlament Europejski.

W pierwszym tygodniu października tysiące młodych ludzi z UE przejmie budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE), aby dzielić się pomysłami na przyszłość Europy.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach panelowych, warsztatach, zajęciach sportowych i występach artystycznych, odwiedzić różne stoiska, a także wymienić się pomysłami z ekspertami, aktywistami, influencerami i decydentami.

„Nie musisz być w Strasburgu, aby tego doświadczyć: EYE2021 to również mnóstwo aktywności online. Wejdź na platformę online z dowolnego urządzenia lub pobierz dedykowaną aplikację. Weź udział w wydarzeniach w czasie rzeczywistym i wymieniaj się pomysłami lub nadrób zaległości później” – instruuje Parlament Europejski. Link do platformy znajduje się TUTAJ.

Aby móc w pełni skorzystać z EYE, należy zarejestrować się na platformie, co umożliwi: nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami, prelegentami i organizacjami, zarezerwowanie udziału w wydarzeniach, a także odkrycie organizacji młodzieżowych i zapoznania się z ich działalnością. Zarejestrowanie się na platformie daje też możliwość zadawania pytań, udostępniania komentarzy, rozmowy na żywo z innymi uczestnikami oraz wzięcia udziału w konkursach online i wygrywania nagród.

Wydarzenia online zaczynają się 4 października. Można je śledzić je na mediach społecznościowych za pomocą hashtaga #EYE2021.

EYE2021 to również zwieńczenie procesu konsultacji młodzieży przeprowadzonego przez Parlament Europejski w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. „Podziel się swoimi pomysłami na youthideas.eu do 9 października” – zachęca PE.

Uczestnicy EYE2021 będą debatować nad pomysłami podczas warsztatów, a następnie głosować na nie. Wyniki trafią do raportu, który zostanie przedstawiony członkom Konferencji i włączony do debaty politycznej.

kic/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Sport

Prezydent Łodzi: Europejski Zielony Ład musi uzyskać akceptację społeczną; kluczowa jest tu rola samorządów


Fot. Serwis Samorządowy PAP

Europejski Zielony Ład musi uzyskać akceptację społeczną, żeby stać się faktem – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Według prezydent, kluczowa jest tu rola samorządów.

W opinii Zdanowskiej, samorządy mają do odegrania decydującą rolę przede wszystkim w procesie zmiany mentalności społeczeństwa.

„Żeby Zielony Ład zaistniał w naszej świadomości, żeby stał się faktem, jeśli chodzi o jego oddziaływanie na nasze życie codzienne, musi uzyskać akceptację społeczną i zrozumienie społeczne. Jak przekonać (do zmian) osobę, która mieszka w budynku, który ma piec węglowy, a często w tym piecu pali się wszystkim, czym popadnie, żeby ograniczyć koszty?” – mówiła prezydent Łodzi.

Dodała, że temu ma także służyć Porozumienie burmistrzów, czyli największy na świecie ruch na rzecz lokalnego klimatu i energii na poziomie miast. Prezydent Łodzi jest ambasadorką Komitetu Regionów ds. Porozumienia Burmistrzów i Paktu na rzecz Klimatu.

Zdanowska przypomniała, że praktycznie we wszystkich środkach unijnych, które będą dostępne w ramach nowej perspektywy, także  „tych szczególnych, które pojawiły się w związku z pandemią”, czyli Funduszu Odbudowy (Next Generation EU), ponad 30 proc. środków musi być wydatkowanych na ideę Europejskiego Zielonego Ładu.

„W Łodzi od dłuższego czasu robimy wszystko, żeby wyprzedzać niekiedy ideę Europejskiego Zielonego Ładu. To są przede wszystkim kwestie związane z zeroemisyjnością, nowoczesny transport, zakup nowoczesnego taboru, rozwój infrastruktury torowo-sieciowej, ponieważ w Łodzi transport publiczny jest przede wszystkim oparty na liniach tramwajowych” – zaznaczyła prezydent miasta.

Według Zdanowskiej, bardzo istotne są również wszystkie działania związane z ograniczaniem emisji wynikającej z funkcjonowania budynków, m.in. termomodernizacja.

„To są olbrzymie nakłady środków, które w tej chwili przekazujemy na rewitalizację budynków, w ramach których dostosowujemy je do współczesnych norm i współczesnych potrzeb” – podkreśliła Zdanowska. „Ważne jest również odbetonowywanie miasta, czyli likwidowanie tych olbrzymich źródeł, wysp ciepła, które są w miastach. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że miasta stanowią 3 proc. powierzchni globu, a powodują przeszło 70 proc. emisji gazów cieplarnianych, to pokazuje, z czym my się tak naprawdę mierzymy” – dodała.

Porozumienie burmistrzów liczy ponad 10 tys. sygnatariuszy, którzy otrzymują wsparcie techniczne i wytyczne finansowe do opracowania i wdrożenia planów w zakresie energii i klimatu.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Zdrowie

EKG o giełdzie: ułatwić inwestycje pasywne i proekologiczne oraz uprościć regulacje

DOC.20210922.40383532.1.jpg


PAP/S. Leszczyński (1)

Na warszawskiej giełdzie nastąpiła korzystna zmiana w strukturze reprezentowanych sektorów gospodarki. Żeby podtrzymać pozytywne dla inwestorów trendy, trzeba obecnie postawić na bezpieczne i pasywne formy inwestowania, położyć akcent na działania proekologiczne notowanych spółek oraz uprościć regulacje – uznali uczestnicy debaty o rynku kapitałowym podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (20-22 września 2021 r.).

„Nastąpiła pozytywna zmiana w strukturze branż reprezentowanych na GPW. Na giełdę wchodzą silniejsze firmy z obszaru nowych technologii i firmy przemysłowe, a zmniejsza się udział sektorów bankowego, surowcowego i energetycznego” – powiedział w trakcie dyskusji w Katowicach Paweł Borys, prezes Polskiego Fundusz Rozwoju. Według niego, jest to szansa na dywersyfikację aktywów i dobre stopy zwrotu dla inwestorów.

„Mamy korzystny miks podmiotów na giełdzie” – potwierdził Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwrócił uwagę, że warszawski parkiet jest numerem jeden na świecie pod względem liczby spółek w sektorze gier wideo, który był branżą korzystającą na pandemii. „Nawet globalne banki prosiły o dostęp do naszego rynku NewConnectu” – powiedział Marek Dietl.

Katarzyna Szwarc, pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów, podkreślała, że aby przyciągać kolejnych inwestorów należy rozwijać m.in. możliwości tzw. pasywnego inwestowania w fundusze ETF, które odzwierciedlają zachowania się danego indeksu giełdowego, a nie poszczególnych spółek.

„To rozwiązanie dla osób, które chcą zainwestować np. w spółki technologiczne czy zieloną energię, ale nie mają czasu lub umiejętności, aby zajmować się analizą fundamentalną poszczególnych spółek” – powiedziała Katarzyna Szwarc.

Według niej, trzeba też brać pod uwagę prognozy, m.in. agencji Bloomberg, z których wynika, że w 2025 roku 30 proc. globalnych aktywów będą stanowić aktywa o charakterze zrównoważonym – uwzględniające zainteresowanie inwestorów kwestiami klimatu, spraw społecznych czy ładu korporacyjnego w spółkach.

Przypomniała, że w ramach przyjętej w 2019 r. strategii rozwoju rynku kapitałowego rząd prowadzi zaawansowane prace, których celem jest m.in. zidentyfikowanie i likwidacja nadmiarowych regulacji prawnych.

Paweł Borys dodał, że strategię rozwoju rynku kapitałowego i kwestię upraszczania prawa uwzględniono również w rozwiązaniach w ramach Polskiego Ładu. Według niego, dalszych zmian wymaga funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, w tym szersze umożliwienie polskim inwestorom lokowania oszczędności w REITy.

Katarzyna Szwarc wskazała, że Polski Ład przewiduje też ulgi podatkowe – zarówno dla emitentów debiutujących na giełdzie, jak i dla długofalowych inwestorów.

Paweł Borys wyraził nadzieję, że kolejne zasilenie rynku kapitałowego nastąpi w 2023 roku, kiedy to zaplanowany jest ponowny proces autozapisu Polaków do Pracowniczych Programów Kapitałowych.

„Obecnie w systemie PPK i PPE mamy 3 mln uczestników oraz 7 mld aktywów w PPK. Ten strumień oszczędności stabilnie będzie rósł. Jeżeli wyniki PPK nadal będą stabilne, wzrośnie zaufanie do programu” – zapowiadał szef PFR.

Jak dodał, Polski Fundusz Rozwoju kładzie nacisk na to, aby rynek kapitałowy był kompletny: żeby firmy miały finansowanie na każdym etapie rozwoju.

„Dlatego aktywnie działamy na rynku venture capitals i private equity, a jest to dobry przedsionek, by tworzyć kandydatów na rynek giełdowy” – powiedział Paweł Borys.

Michał Popiołek, dyrektor zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej mBanku, wskazywał, że biura maklerskie mają w planach wiele debiutów, a przełom roku będzie kolejnym okresem wzrostu liczby podmiotów wchodzących na giełdę, które liczą na zainteresowanie inwestorów, zwłaszcza wobec niskich stóp procentowych.

Zdaniem Waldemara Markiewicza, prezesa Izby Domów Maklerskich, piętą achillesową strategii rozwoju rynku jest brak zachęt podatkowych premiujących inwestowanie. Zwrócił uwagę, że opodatkowanie zarówno lokat, jak i ryzykownych inwestycji jest na tym samym poziomie.

„Powinniśmy premiować inwestycje w polskie przedsiębiorstwa” – powiedział Waldemar Markiewicz.

Z kolei January Ciszewski, prezes JR Holding ASI, apelował o edukację przyszłych inwestorów na wczesnym etapie – jeszcze nawet w szkołach średnich, żeby nie musieli się uczyć wyłącznie na własnych błędach.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Zdrowie

Dr Nowak: Polska jest ważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec niż Francja; trzeba to wykorzystać

1_30.jpg


Fot. PAP – kadr z filmu

Polska jest ważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec niż Francja; musimy to wykorzystać – przekonywał na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EEC) w Katowicach prezes Grupy Uczelni Vistula dr Bartłomiej E. Nowak. Były premier Jerzy Buzek podkreślał z kolei, że Trójkąt Weimarski powinien zreformować europejską politykę rolną.

Nawiązując do debaty poświęconej Trójkątowi Weimarskiemu, czyli współpracy Polski, Francji i Niemiec, dr Nowak powiedział, że choć bardzo często wydaje się on czymś politycznie martwym albo niefunkcjonującym, pod względem gospodarczym ma wielki potencjał.

„W tej chwili Polska jest ważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec niż Francja, eksport do Niemiec cały czas rośnie. Te powiązania są bardzo silne. Musimy to wykorzystać, musimy wykorzystać potencjał, który tkwi w transformacji energetyczno-technologicznej w kierunku zielonej gospodarki i tutaj pomimo wielu rozbieżności, które czasami istnieją, trzeba powiedzieć, że wspólne przedsięwzięcia mają wielki sens ze względu na powiazanie gospodarek. Trzeba tylko je uruchomić, trzeba chcieć” – podkreślał.

Zdaniem dr Nowaka, UE potrzebuje własnej polityki bezpieczeństwa i obronności. Ocenił, że wielki sens miałyby projekty takie jak wspólny czołg, które do tej pory nie doszły do skutku, oraz współpraca przemysłu niemieckiego, francuskiego i polskiego w formule PESCO.

B. premier, europoseł Jerzy Buzek zapytany, „czy Trójkąt Weimarski jako formuła polityczna jeszcze żyje”, odpowiedział, że „praktycznie nie”, ale „ona jest zapisana i można go zwołać w każdej chwili”.

Buzek w kontekście współpracy trzech krajów UE podkreślał, że jeszcze nie wiemy, jakie czeka nas zaskoczenie, jeśli chodzi o politykę rolną.

„Holendrzy mówią, że nie wiedzą, czy będą gotowi na neutralność klimatyczną swojego kraju w 2050 r. Nie mówią tego oficjalnie, ja im się nie dziwię, bo trudno się do tego przyznać. A z czym mają problem? Z hodowlą bydła” – mówił Buzek.

Zdaniem b. premiera, gdybyśmy w Trójkącie Weimarskim postawili np. na rozmowę o rolnictwie, mogłoby się to okazać niezwykle ważne.

„Jest to niezwykły trójkąt, który w tej dziedzinie powinien zreformować europejską politykę rolną” – przekonywał.

Prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie powiedziała, że zgadza się z Buzkiem, iż dyskusja o Trójkącie Weimarskim jest na czasie.

„Są dwie grupy poglądów na temat Trójkąta Weimarskiego. Jedna grupa to ci, którzy mówią, że to >>trup<<, a druga grupa mówi, że jest wprost przeciwnie, że teraz jak nigdy wcześniej jest potrzeba, żeby Trójkąt Weimarski działał. Ja należę do tej właśnie grupy” – zaznaczyła.

Prof. Mączyńska zwróciła uwagę, że w sierpniu obchodziliśmy 30-lecie Trójkąta Weimarskiego, a rocznica ta przeszła bez echa. Tymczasem, jej zdaniem, trzeba zrobić wszystko, żeby ta idea działała.

„Żyjemy w czasie przełomu, mamy czwartą rewolucję przemysłową (…). Ja się zgadzam z tezą, że wszyscy jesteśmy dzisiaj nowicjuszami, a jeśli tak, to taka organizacja jak Trójkąt Weimarski ma ogromnie dużo do zrobienia w sferze gospodarki i w sferze społecznej” – podkreślała.

Cornelius Ochmann z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej przekonywał, że Trójką Weimarski nie jest „fatamorganą”.

„Jest to struktura, którą należy wykorzystać i mam nadzieję, że zostanie wykorzystany” – podkreślał Ochmann.

Zauważył, że czwartej rewolucji technicznej towarzyszy „kompletne zachwianie” struktur bezpieczeństwa światowego.

„Jesteśmy świadkami powstania nowego sojuszu bezpieczeństwa pod nazwą AUKUS, gdzie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia tworzą nową strukturę, a jednocześnie mamy problemy wewnętrzne NATO i eksperci dyskutują, jakie to będzie miało znaczenie dla przyszłości sojuszu” – zaznaczył.

Ochmann powiedział, że dostrzega tu pole dla Trójkąta Weimarskiego. „Widzę szansę na trilog niemiecko-francusko-polski, jeśli chodzi o zamówienia publiczne w sferze wojskowej. W dyskusji na temat nowego czołgu niemiecko-francuskiego, nowego systemu lotnictwa czwartej generacji, jest pewna szansa dla tego Trójkąta” – ocenił.

Członek Zespołu Doradców Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP Tomasz Kalinowski podkreślał, że od 30 lat Niemcy są dla polski pierwszym partnerem handlowym i – niezależnie od tego, co mówią oficjalne statystyki – pierwszym partnerem inwestycyjnym.

„Sporo kapitału w Polsce działa jako kapitał zarejestrowany w Luksemburgu czy w Niderlandach, ale bardzo często są to spółki z udziałem kapitału niemieckiego” – wyjaśnił.

Kalinowski wyliczał, że udział Niemiec w polskim eksporcie to jest ok. 30 proc., a Niemcy to potężny rynek, który w Polsce daje zatrudnienie prawie 1,5 mln pracownikom.

Według niego 10-15 lat temu Polska była „młodszym” partnerem handlowym wobec potężnego organizmu gospodarki niemieckiej, ale dzisiaj jesteśmy partnerem, który jest wymieniany obok Stanów Zjednoczonych, Chin, Niderlandów, a z Francją „bijemy się” o tę czwartą, piątą pozycję.

„Jesteśmy równoprawnymi partnerami, mimo że reprezentujemy gospodarkę, która jest nieporównywalnie mniejsza od niemieckiej” – podkreślał.

W Katowicach trwa 13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), organizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej Spodek. EEC stanowi istotną częścią debaty publicznej o polskiej i europejskiej gospodarce.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Kultura

Program Ulga od Długu z Fundacją Itaka zadba o zdrowie psychiczne swoich klientów

DOC.20210920.40361827.1.jpg


Program Ulga od Długu nawiązał współpracę z Fundacją ITAKA w zakresie pomocy psychologicznej dla osób z długami. Od września klienci Programu Ulga od Długu będą mogli skorzystać z konsultacji telefonicznej z psychologiem w ramach Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA.

Wśród najczęstszych powodów depresji polskiego społeczeństwa wymieniane są problemy finansowe, choć część psychologów twierdzi również, że to depresja wpędza ludzi w spiralę zadłużenia, gdyż próbują oni poprawić sobie nastrój przez wydawanie pieniędzy.

„Misją naszej organizacji jest pomoc osobom w kryzysach psychicznych, a bez wątpienia, problemy finansowe takie kryzysy generują i odwrotnie. Depresja może stać się przyczyną problemów finansowych, bo uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Problemów finansowych nie rozwiąże rozmowa z psychologiem, ale może wzmocnić taką osobę psychicznie” – mówi Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji ITAKA.

Osoby przystępujące do Programu Ulga od Długu dźwigają ogromny bagaż doświadczeń, a decyzja o przystąpieniu jest dla nich często jedyną nadzieją na wyjście z długów. Klienci Programu Ulga od Długu najczęściej skarżą się na stres wynikający z nękania przez wierzycieli i brak możliwości spłaty długów.

U osoby nadmiernie obciążonej długami można zaobserwować pewien stały schemat zachowania. Osoby takie najczęściej czują się upokorzone i przerażone aktywnością firm windykacyjnych. Duża liczba klientów bardzo chce spłacać swoje należności jednak przez sytuacje życiowe takie jak utrata pracy, lub problemy zdrowotne swoje lub bliskich wpadają w spiralę zadłużenia, którą bardzo często ciężko jest powstrzymać. Zadłużeni, jak sami przyznają są bardzo często doprowadzani do kresu wytrzymałości, a potęguje to druzgocący brak empatii wierzyciela. Dzięki wsparciu pracowników programu Ulga od Długu, klient zaczyna odzyskiwać kontrolę nad swoimi finansami, a tym samym odzyskuje chęć do życia. Jeśli klient będzie wykazywał oznaki depresji, załamania nerwowego, ataków paniki lub innych schorzeń na tle nerwowym, Pracownicy Ulgi od Długu natychmiast skierują taką osobę do Fundacji Itaki, na konsultację z psychologiem. Fundacja Itaka udziela porad doraźnych, daje narzędzia do radzenia sobie ze stresem, szuka w pobliżu zamieszkania klienta pomocy psychologów i psychiatrów w miejscu zamieszkania.

„Chcemy pomóc naszym klientom. Wiemy w jak trudnej sytuacji życiowej się znaleźli. W rozmowach telefonicznych z asystentami często płaczą i skarżą się na brak zrozumienia ich sytuacji przez wierzycieli. Nasi asystenci w miarę swoich kompetencji wspierają ich w codziennej walce i w drodze do finansowej wolności. Mieliśmy również przypadek, gdy osoba zainteresowana programem, jeszcze przed finalizacją umowy popełniła samobójstwo przez długi. To skłoniło nas do znalezienia dla naszych klientów profesjonalnego wsparcia” – mówi Sylwia Pawlina, rzecznik prasowy Programu Ulga od Długu.

KONTAKT:

Ulga od Długu

TEST

tel. 123 453 845

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Ulga od Długu

 


Source link

Sport

ICCPP prezentuje bezproszkową technologię atomizacji z nową generacją rdzeni ceramicznych GENE TREE

GENE_TREE_Ceramic_Cores.jpg


SHENZHEN, Chiny, 17 września 2021 /PRNewswire/ — ICCPP, międzynarodowa firma zajmująca się atomizacją, zaprezentowała swoją pierwszą w historii markę technologii rdzeni ceramicznych GENE TREE na konferencji 2021 Nano-tech Ceramic Core Global Online Launch Conference, odbywającej się 16 września. Premiera GENE TREE oznacza rewolucję w badaniach i rozwoju atomizacji elektrycznej, a także wprowadzenie do przemysłu nowej generacji produktów z rdzeniem ceramicznym.

Konferencja pod hasłem „Przyszłość rdzenia” położyła nacisk na nieprzerwany rozwój i innowacje w technologii atomizacji elektronicznej, jak również pokazała determinację ICCPP w kształtowaniu przyszłości branży. Nowe produkty z nanotechnologicznym rdzeniem ceramicznym GENE TREE zapowiadają poprawę wydajności i stabilności atomizacji oraz wydłużenie żywotności produktu.

„GENE TREE jest zwieńczeniem niezliczonych godzin prac badawczo-rozwojowych i niemal dekady doświadczeń w technologii atomizacji elektrycznej. Z radością przedstawiamy nasze przełomowe osiągnięcie badawcze społeczności międzynarodowej i wprowadzamy w przyszłość rdzenie ceramiczne” – powiedział EVEREST Zhao, dyrektor generalny ICCPP.

ICCPP powołała do życia 300-osobowy zespół badawczo-rozwojowy. Nanotechnologiczne ceramiczne produkty rdzeniowe GENE TREE zostały zrealizowane przez ten zespół po ponad 1000 dniach spędzonych na powtarzających się eksperymentach technicznych i naukowych oraz dziesiątkach tysięcy godzin spędzonych na dopracowywaniu tysiąca zestawów wzorów ceramicznych materiałów rdzeniowych. Co więcej, zespół badawczo-rozwojowy pokonał szereg wyzwań technicznych związanych z produkcją, aby zapewnić, że masowo produkowane rdzenie ceramiczne będą na światowym poziomie pod względem spójności, odporności i wyglądu.

Dzięki koncepcji bezproszkowej produkty GENE TREE wykorzystują surowce z nowych, przyjaznych dla środowiska materiałów mineralnych, które w wysokiej temperaturze migrują i dyfundują do trójwymiarowego, sieciowego szkieletu ceramicznego. Następnie mikrostruktura ziarna jest odbudowywana, a wielofazowa struktura współistnienia poprawia wytrzymałość ceramiki. W międzyczasie dyspersja jest rozprowadzana w trójwymiarowym szkielecie ceramicznym, tworząc lipofilową warstwę matrycy, która może polepszyć lipofilowość i magazynowanie oleju w porowatej ceramice. Próby atomizacji wykazały, że temperatura ceramicznej powierzchni grzewczej i atomizacji pozostaje stabilna w zakresie od 4 do 11 W.

W przeciwieństwie do innych produktów, zakres mocy bezpiecznej pracy GENE TREE może być również zwiększony z 8 W do 11 W, aby w pełni zaspokoić wymagania różnych produktów. Folia grzewcza zachowuje stabilną temperaturę, zaś GENE TREE umożliwia ciągłą atomizację przez 4000 sekund – co pięciokrotnie wydłuża jego żywotność w porównaniu z innymi produktami powszechnie stosowanymi.

GENE TREE, jako pierwszy produkt z rdzeniem ceramicznym ICCPP, od momentu wprowadzenia na rynek cieszy się ogromnym zainteresowaniem branży. Z planami zwiększenia zdolności produkcyjnych i sprzedaży dla klientów B2B, GENE TREE od razu zdobył pozycję kluczowego gracza, jak również lidera w technologii elektrycznej atomizacji.

ICCPP

ICCPP jest międzynarodową grupą technologiczną z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem w badaniach i rozwoju technologii, projektowaniu produktów, produkcji, budowaniu marki i innych dziedzinach. Jej produkty i usługi są dystrybuowane w ponad 70 krajach i regionach, a korzysta z nich około 30 milionów użytkowników.

Materiał zdjęciowy – https://mma.prnewswire.com/media/1628651/2021_Nano_tech_Ceramic_Core_Global_Online_Launc.jpg

Materiał zdjęciowy – https://mma.prnewswire.com/media/1628652/GENE_TREE_Ceramic_Cores.jpg

Źródło: ICCPP

KONTAKT:

Tingkai Xu

e-mail: [email protected]

tel. +86-15957944779

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Zdrowie

EKG: sektor energochłonny potrzebuje wsparcia w procesie transformacji

DOC.20210920.40363965.eq2a8589.jpg


Fot. PAP (1)

Dzisiaj na świecie mało kto kwestionuje konieczność powstrzymania globalnego ocieplenia. Ale sektor energochłonny potrzebuje wsparcia w procesie transformacji – podkreślali eksperci podczas panelu „Europejski Zielony Ład” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Zielony Ład to pakiet działań, które mają przekształcić Unię Europejską w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Jeden z głównych celów to osiągnięcie w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto.

„Pod koniec 2020 roku jasno postawiliśmy sprawę, że naszą strategią na wyjście z kryzysu gospodarczego jest Europejski Zielony Ład – na to zgodziły się państwa członkowskie” – podkreśliła Aleksandra Tomczak, członkini Gabinetu Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej (KE) ds. Zielonego Ładu.

Przypomniała przy tym, że Komisja ma plan dekarbonizacji w postaci pakietu „Fit for 55”. „To są już konkretne działania i jesteśmy pierwszym regionem na świecie, który przedstawił taką bardzo konkretną wizję na dekarbonizację wszystkich sektorów gospodarki” – powiedziała.

Zaznaczyła przy tym, że Unia Europejska nie jest jedynym regionem, który myśli o zielonej transformacji. „Dołączyła do nas Japonia, Korea Południowa, RPA, Stany Zjednoczone, wiemy, że Chiny będą dążyć do neutralności klimatycznej do roku 2060. Ta ścieżka, którą otworzyliśmy jako Unia Europejska, zaczyna się robić coraz bardziej zaludniona” – oceniła.

Ponad 75 proc. emitowanych w UE gazów cieplarnianych pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Dlatego też Europejski Zielony Ład zakłada zwrot przemysłu energetycznego ku energii odnawialnej.

„Szczególnie sektory energochłonne muszą szybko przystosować technologie, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną” – wskazała Henrike Hahn, niemiecka posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Jak mówiła, niezwykle ważna jest w tym przypadku kwestia odpowiedniego finansowania, tak aby firmy mogły sprostać wyzwaniom przejścia na gospodarką niskowęglową. Pieniądze na ten cel, blisko 250 mld euro, są przewidziane m.in. w Funduszu odbudowy.

„Fundusze unijne nie będą jednak wystarczające; swój wkład będą musieli wnieść prywatni inwestorzy. Oni muszą mieć dostęp do odpowiednich informacji, które pozwolą inwestować w zrównoważony rozwój. Musimy też pamiętać o tym, że mamy przeszkody administracyjne, które musimy eliminować, a więc krajowe rządy powinny wprowadzić odpowiednie procedury” – dodała.

Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw energochłonnych podkreślali, że dekarbonizacja już od wielu lat jest wpisana w ich strategie.

„Od wielu lat wdrażamy procesy dekarbonizacji, chcemy być liderem tej zmiany i uważamy, że wyprzedzenie legislacji będzie mniej bolesne z punktu widzenia finansowego” – powiedział Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciech SA.

Jak mówił, nie bez znaczenia jest fakt, że konsumenci są coraz bardziej świadomi istnienia śladu węglowego. „Presja na bycie bardziej eko i zastopowanie emisji to nie jest zmiana, która będzie przyszłością. To się już dzieje” – konstatował.

Zwrócił przy tym uwagę na rolę gazu jako paliwa przejściowego. „Jesteśmy za tym, żeby dekarbonizować, zmniejszać ślad węglowy, niemniej jednak trzeba brać pod uwagę realia przedsiębiorstw energochłonnych, takich jak Ciech. My w procesie technologicznym potrzebujemy dużej ilości pary i na razie poza gazem, węglem, biomasą nie ma skomercjalizowanych technologii, które mogłyby je zastąpić” – wskazał.

Również PKN Orlen podkreślał, że przemysł przyjazny środowisku to konieczność. „Dzisiaj na świecie mało kto kwestionuje konieczność powstrzymania globalnego ocieplenia. W firmach widzimy, w jakim kierunku zmierzają globalne trendy, i widzimy, że kontynuować obecnego modelu rozwoju w takiej formie się nie da” – powiedział Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen SA.

Jednak według niego sposobów dojścia do gospodarki przyjaznej dla środowiska jest wiele. „Różnorodność tych dróg to jest ważna rzecz. Inaczej to wygląda z perspektywy bogatych krajów, inaczej z perspektywy krajów rozwijających się. Tutaj ważne jest, z jakiego poziomu kraje startują” – mówił.

Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland zaznaczył, że niezwykle istotne jest wsparcie dla przedsiębiorstw.

„Chcemy być wśród tych firm, które będą dążyć do dekarbonizacji, chcemy się zaangażować w ten proces. Ale te wszystkie zmiany, zwłaszcza w takim tempie, jakiego domaga się >>Fit for55<<, będą potrzebowały bardzo precyzyjnych mechanizmów wsparcia podczas tego procesu transformacji, bo jest to proces kapitałochłonny” – mówił.

Jak wyliczał, chodzi m.in. o wsparcie inwestycyjne, żeby można było wspierać przełomowe technologie, jak i wsparcie w dostępie do niskowęglowych technologii.

„Jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć mechanizmy wsparcia podczas okresu transformacji, to nie ma powodu, żebyśmy wyprowadzali produkcję stali z Polski czy w ogóle z Unii Europejskiej” – stwierdził.

Zdaniem Lucyny Stańczak-Wuczyńskiej, przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku BNP Paribas, 2021 rok to rok znacznego przyśpieszenia w dążeniu do zielonego przemysłu.

„Do tej pory cele dotyczące neutralności emisyjnej w 2050 roku były deklaracjami składanymi przez bardzo wielu uczestników rynku, natomiast program >>Fit for 55<< wprowadził trzynaście bardzo konkretnych programów z konkretnymi celami i wskazaniem roku 2030 jako roku, w którym mamy częściowe cele do spełnienia” – oceniła.

W jej ocenie element czasowy zaczyna odgrywać coraz większą rolę. „Po pierwsze, inwestycje w infrastrukturę w sektorze energetycznym wymagają czasu na podejmowanie decyzji, wybór wykonawcy, technologii. Te decyzje, które już zostały dzisiaj podjęte, muszą zostać zweryfikowane” – wskazała. „Drugi aspekt jest taki, że bardzo wiele technologii jest w początkowym etapie. Wodoru na cele przemysłowe praktycznie w UE jeszcze dzisiaj nie ma” – dodała.

Organizowany od 2009 r. Europejski Kongres Gospodarczy należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. Poświęcony jest najważniejszym tematom, którym żyje świat, Europa i Polska. W tegorocznej, 13. edycji udział bierze ponad 7 tys. uczestników.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Zdrowie

Malinkiewicz, Bendyk i Ekert pierwszymi w historii laureatami nagrody im. Stanisława Lema „Planeta Lem”

DOC.20210916.40332204.1.jpg


Fot. Fundacja IPP im. Stanisława Lema (1)

Poznaliśmy pierwszych laureatów nagrody im. Stanisława Lema „Planeta Lem” przyznawanej na cześć wielkiego polskiego futurologa Stanisława Lema przez jego spadkobierców, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Instytut Lema. Laureatem w kategorii „technologia” została dr Olga Malinkiewicz za wynalezienie i komercjalizację źródła energii z zastosowaniem perowskitów. W ocenie kapituły ma ono szansę zmienić świat odnawialnych źródeł energii. Laureatem nagrody w kategorii „nauka” został prof. Artur Ekert, który już wielokrotnie wskazywany był jako kandydat do nagrody Nobla. Kapituła nagrodziła go za współodkrycie nowej dziedziny nauki, kryptografii kwantowej. W ocenie kapituły odkrycie szyfrów kryptografii kwantowej ma rewolucyjny wpływ na bezpieczeństwo na świecie. Wreszcie, nagrodę w kategorii „kultura” dostał Edwin Bendyk za bezkompromisowe angażowanie się w swojej działalności publicystycznej w sprawy cywilizacyjne, wpływ techniki na społeczeństwo oraz za głęboką i nieoczywistą ocenę świata. Partnerem nagrody w kategorii „technologia” było Accenture, zaś w kategorii „nauka” Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Nagrody po raz pierwszy zostały przyznane w 100. rocznicę jego urodzin i będą przyznawane co roku w trzech kategoriach: „nauka”, „kultura” i „technologie”. W skład kapituły nagród weszli wybitni przedstawiciele świata nauki, technologii oraz kultury, jak chociażby prof. Jerzy Bralczyk, prof. Michał Kleiber, prof. Stanisław Bereś, prof. Aleksandra Przegalińska, Natalia Hatalska oraz pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa Robert Piaskowski, kurator roku Lema Szymon Kloska, prezes Instytutu Lema dr Maciej Kawecki oraz osobisty sekretarz Stanisława Lema, Wojciech Zemek.

Autorem statuetek jest dr hab. Krzysztof Franaszek, pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz wybitny polski rzeźbiarz. Każda z statuetek jest indywidualna i jest dziełem sztuki. Statuetka waży 6 kg i ma 32 cm wysokości, jej masa ma być symbolem ciężaru gatunkowego wyróżnienia. Statuetki ufundowane przez Instytut Lema oraz System 3E składają się z perlitu, który jest bardzo trudny w obróbce, ale jak wykazali Polacy, potrafi zmienić świat, będąc wykorzystywany w wielu obszarach. Jak mówi Krzysztof Franaszek:

„podobnie jak ja przy procesie ich tworzenia, każdy z laureatów musiał w swoim życiu przejść taki wielki trud drążenia w skale, by w końcu dotknąć gwiazd. Forma statuetki to kubistyczna podstawa kojarząca się z wytworem pracy ludzkich rąk i organiczna, surowa skała symbolizująca siłę natury”.

To tylko człowiek i natura, współpracując ze sobą, mogą stworzyć spójną całość i pięknie budować świat. Jak wskazuje dr Maciej Kawecki w imieniu kapituły konkursowej:

„organizatorzy nagrody chcą, by przynajmniej w kategorii >>technologia<< i >>nauka<< stały się one najważniejszymi polskimi nagrodami w tym obszarze. By wyróżniały tych, którzy zmieniają świat, a w swojej działalności patrzą na człowieka, dostrzegając jednocześnie jego ułomności. Chcą wyróżniać wreszcie tych, którzy w swoich osiągnięciach zobaczyli przyszłość”.

Źródło informacji: Fundacja IPP im. Stanisława Lema

 


Source link

Sport

Nie lekceważ infekcji intymnych! | PAP MediaRoom portal.

biale-zwiazki.jpg


Rys. Krzysztof “Rosa” Rosiecki

Takie infekcje są zazwyczaj bardzo uciążliwe: powodują olbrzymi dyskomfort, wpływają na nasze życie intymne, nierzadko są przyczyną konfliktów, potrafią też zepsuć urlop. Do tego, nieleczone mogą doprowadzić do groźnych powikłań. Dlatego, gdy tylko pojawią się ich pierwsze objawy nie zwlekaj z reakcją! Dowiedz się, co można zrobić samemu, jeszcze przed wybraniem się do lekarza, aby spróbować zdusić taką infekcję w zarodku.

Infekcji intymnej, doświadczyło lub doświadczy w swoim życiu 80 proc. kobiet. Głównymi sprawcami tych dolegliwości są chorobotwórcze grzyby, ale w ostatnim czasie równie częste są bakteryjne zakażenie pochwy.

“Mamy w sobie wiele bakterii, lecz trzymamy je w takim wewnętrznym „więzieniu”. Gdy spada nam odporność, mamy zaniedbania higieniczne, stres, wtedy bakterie „wychodzą” z ukrycia i infekują” – wyjaśnia ginekolog dr Jacek Tulimowski.

Kolejną możliwą przyczyną infekcji intymnych są czynniki chemiczne, a więc np. preparaty do higieny intymnej, syntetyczna bielizna, tampony, zapachowe wkładki higieniczne, dezodoranty intymne, etc.

“Żyjemy wśród chemii, kiedyś używaliśmy wody i mydła, teraz mamy całą gamę środków do higieny intymnej, łącznie z dezodorantami, które rzekomo chronią przed infekcjami. Czasami jednak źle dobrane lub nadużywane przynoszą więcej szkody niż pożytku” – ostrzega ginekolog.

Infekcjom intymnym sprzyjać mogą też niektóre choroby, jak np. cukrzyca, immunosupresja (czyli obniżenie odporności organizmu), choroby atopowe i alergie, zmiany atroficzne, a także stosowane leki (głównie antybiotyki i steroidy). Powodem częstszych infekcji mogą też być zaburzenia hormonalne, które pojawiają się u pacjentek po menopauzie – gdy wygasa hormonalna czynność jajników, drastycznie spada produkcja estrogenów, hormonów odpowiadających za utrzymanie prawidłowego stanu m.in. tkanek pochwy.

Często do problemów intymnych prowadzą także długie kąpiele, korzystanie z jacuzzi, używanie gąbek, irygacje oraz wczesna inicjacja seksualna.

Warto wiedzieć, że infekcjom intymnym sprzyjają też wszelkiego rodzaju zmiany środowiska, czyli np. wyjazdy urlopowe, a także intensywne uprawianie sportu – podczas, którego się pocimy.
Zacznij od samoleczenia

Jeśli coś takiego nam się przytrafi nie warto zwlekać. Zanim jednak wybierzemy się do lekarza możemy sami rozpocząć terapię.

“Część łagodnych infekcji intymnych można leczyć samodzielnie przy pomocy preparatów dostępnych w aptekach bez recepty. Możliwości jest dużo – preparaty w postaci globulek, kapsułek, płynów do irygacji, żeli czy kremów. Jeśli pacjentka nie ma możliwości poprosić o poradę telefoniczną swojego lekarza może skorzystać z pomocy farmaceuty. Na podstawie podanych objawów będzie on w stanie doradzić jakieś preparaty, które pomogą w odtworzeniu prawidłowego poziomu pH pochwy i ograniczą rozwój nieprawidłowej mikroflory. Warto dodać do tego preparaty wspomagające, np. probiotyki” – zaleca dr Tulimowski.

Leki bez recepty zawierają substancje czynne i istotne jest przyjmowanie ich zgodnie z zaleceniem lekarza, farmaceuty lub informacją podaną na ulotce. Należy przestrzegać minimalnego czasu leczenia, nawet jeśli objawy ustąpiły wcześniej. Jednak jeśli szybka reakcja nie przynosi efektów i/lub w przypadku nawrotów dolegliwości należy koniecznie zgłosić się do ginekologa.

“Panuje zasada pierwszych 3 dni leczenia – jeśli po tym czasie nie ma efektów konieczna jest konsultacja specjalisty” – radzi ginekolog.

Nie bagatelizuj wczesnych objawów

Najczęstsze objawy infekcji intymnej to: tkliwość, świąd, pieczenie, obrzęki, bolesność. Warto zaobserwować czy towarzyszą temu np. parcia na pęcherz moczowy, nieprawidłowa wydzielina (jeżeli tak to jaka, jakiego koloru i konsystencji), nieprzyjemny zapach. Czasem pojawia się plamienie po stosunku i krwawienie między miesiączkami (bywa, że są to objawy innych chorób, dlatego taka sytuacja wymaga diagnozy).

“Tego typu infekcje fatalnie wpływają na życie intymne. Pacjentki zgłaszają się do lekarza zaniepokojone bolesnymi stosunkami (to tzw. dyspareunia). Życie intymne przestaje im sprawiać przyjemność, bo po prostu boli,  a to potrafi popsuć relację czy urlop lub prowadzi do konfliktów” – zauważa ginekolog.

To kolejny powód, aby tuż po pojawieniu się pierwszych niepokojących objawów rozpocząć terapię. Podstawą jest przywrócenie równowagi mikrobiologicznej i właściwego pH pochwy. Można to zrobić pijąc jogurty naturalne, ale w przypadku dokuczliwych objawów szybciej osiągniemy efekt stosując globulki dopochwowe.

“Infekcji intymnych, nawet jeśli nie wyglądają na groźne, nie powinno się bagatelizować, ponieważ nieleczone lub źle leczone łatwo mogą przerodzić się w bardzo poważny problem. Gdy infekcja intymna pochwy i sromu jest tylko zaleczona, a nie wyleczona może stać się niebezpieczna, ponieważ nie dając odczuwalnych objawów, przez błony śluzowe przechodzi na dalsze odcinki dróg rodnych. Może zaatakować inne narządy: przedsionek pochwy, jamę macicy, jajowody, jajniki czy pęcherz. Efektem tego mogą być na przykład trudności w zajściu w ciążę na skutek powstałych zrostów. Zdarza się, że taka infekcja maskuje groźne choroby, nawet nowotworowe” – ostrzega ginekolog.

Nie zapominaj o partnerze

Nawracaniu infekcji intymnych sprzyja szereg różnych czynników: od niewłaściwej higieny, przez problemy z odpornością, po siedzący tryb życia, któremu w ostatnim czasie sprzyjała pandemia. W każdym przypadku niezbędne jest znalezienie przyczyny nawrotów, ponieważ może to być nieoczywisty objaw poważniejszej choroby.

Warto też wiedzieć, że nieleczona infekcja może przenieść się na partnera.

“Leczenie samej partnerki często jest mało skuteczne. Bo jeżeli pacjentka będzie wyleczona, ale w międzyczasie zarazi partnera, który nie będzie się leczył, to za chwilę będziemy mieć do czynienia z tzw. zjawiskiem ping-ponga, czyli wzajemnego zarażania się partnerów. A to oznacza zazwyczaj długotrwałą, męcząca i często pozbawioną skuteczności terapię” – ostrzega specjalista.

Terapia uzupełniająca w infekcjach intymnych

Kiedy infekcja jest już opanowana warto zastosować leczenie uzupełniające w postaci doustnych i dopochwowych probiotyków. Działanie regenerujące ma też kwas hialuronowy. Regenerację nabłonka indywidualnie warto wspomóc dobrze dobranym preparatem do higieny intymnej – dobrze by miał w swoim składzie kwas hialuronowy, substancje przeciwzapalne i przeciwbakteryjnie.
Co robić, by uniknąć infekcji intymnej

 • Unikaj zbyt obcisłej bielizny.
 • Jeśli to nie jest konieczne nie wykonuj irygacji pochwy. Wypłukuje ona prawidłową florę bakteryjną.
 • Podczas antybiotykoterapii zawsze przyjmuj osłonowo probiotyki.
 • Dbaj o właściwą dietę – nadmierne spożywanie niektórych produktów może być przyczyną nawracających infekcji. Unikaj przede wszystkim cukrów prostych zawartych w słodyczach, napojach gazowanych i sokach z kartonu.
 • Nie noś mokrego kostiumu – po kąpieli w basenie czy morzu zmień kostium na suchy lub przebierz się w czystą bieliznę.
 • Unikaj stresu lub naucz się sobie z nim radzić – długotrwały stres sprzyja obniżeniu odporności organizmu.
 • Unikaj ryzykownych zachowań seksualnych – dbaj o bezpieczny seks.

 Co robić, gdy przytrafi się infekcja intymna:

 • Nie zwlekaj. Wybierz się do apteki po dostępne bez recepty preparaty regulujące poziom pH. Stosuj je zgodnie z zaleceniami na ulotce, nie modyfikuj samodzielnie dawek ani długości trwania terapii.
 • Poinformuj o infekcji partnera. Konieczne może się okazać także jego leczenie.
 • Przez czas leczenia powstrzymuj się od współżycia
 • Jeśli objawy nie ustępują koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło:

Tekst powstał na podstawie webinaru z cyklu Dr Tulimowski PressWorkshops „Infekcje intymne – jak je leczyć skutecznie?”, który odbył się 01.09.2021 r.

Źródło informacji: Serwis Zdrowie


Source link