imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Zgodnie z nowym badaniem dotyczącym Oracle Database klienci są zadowoleni z obecnych wersji oprogramowania, lecz niepokoją ich koszty oraz pracochłonność i konieczność dokonywania uaktualnień w celu utrzymania obsługi i wsparcia

RSI_PR_ORCL_DATABASE_SURVEY_BW_2400x2400_1.jpg


Business Wire/ Rimini Street, Inc.

Wysokie opłaty, koszty i wysiłek związany z wdrażaniem poprawek bezpieczeństwa oraz forsowanie uaktualnień w celu zachowania pełnego wsparcia to trzy główne wyzwania wskazywane dla Oracle Database.

LAS VEGAS — (BUSINESS WIRE) — Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki badania Foundry pt. „Forces Driving the Future of Your Oracle Database Road Map” [Czynniki kształtujące przyszłość planu działania w zakresie Oracle Database]. Sponsorowane przez Rimini Street badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 100 kierowników i potencjalnych klientów aplikacji Oracle, architektów baz danych, administratorów baz danych i kierownictwa IT wyższego szczebla z organizacji z siedzibą w USA.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240321500728/pl/ 

W badaniu przeanalizowano strategie, podstawowe aspekty przyczyniające się do zmian oraz wyzwania doświadczane przez klientów Oracle Database, mając na uwadze, że usługa Premier Support dla wersji 19c wygasa z końcem kwietnia 2024 r., a usługa Extended Support oferowana przez Oracle dostępna będzie tylko do 2027 r.

Główny wniosek nr 1: obecne wersje oprogramowania Database spełniają potrzeby przedsiębiorstw

Większość ankietowanych zamierza w dalszym ciągu korzystać z Oracle Database (78%).

Z badania wynika, że większość przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań i licznych instancji Oracle – średnio uczestnicy badania wskazali ok. 182 obsługiwanych instancji.

Aby w dalszym ciągu cieszyć się pełnym zakresem wsparcia Oracle, organizacje są zmuszone do dokonywania uaktualnień, które mogą być zarówno kosztowne, jak i zasobochłonne. Choć 75% respondentów wskazało, że są zadowoleni z inwestycji w Oracle Database, nie czują się specjalnie zmotywowani do uaktualniania oprogramowania.

Główny wniosek nr 2: większość klientów korzystających z wersji 19c lub wcześniejszych czekają kosztowne uaktualnienia lub konieczność obniżenia poziomu asysty technicznej do pakietu Sustaining Support w przyszłości

Większość respondentów (79%) korzysta z oprogramowania w wersji 19c lub wcześniejszych.

Z uzyskanych danych wynika, że 41% respondentów korzysta z Oracle Database w wersji 19c, a 38% wykorzystuje wcześniejsze instancje bazy Oracle. Obecnie ta ostatnia grupa może liczyć jedynie na minimalny pakiet usług asysty technicznej, tzw. Sustaining Support, a klienci korzystający z wersji 19c będą musieli przejść na ten pakiet usług w 2027 r.

Zgodnie z polityką Oracle dotyczącą wsparcia przez cały okres eksploatacji oprogramowania pakiet Sustaining Support nie obejmuje nowych aktualizacji ani poprawek w zakresie danych, nowych alertów bezpieczeństwa ani krytycznych aktualizacji eliminujących luki w zabezpieczeniach, nowych skryptów uaktualnień, wytycznych w zakresie całodobowej asysty i odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe o Poziomie Ważności 1 oraz innych istotnych funkcji.

Główny wniosek nr 3: klienci stoją w obliczu kosztownych i zasobochłonnych uaktualnień

Do trzech najważniejszych wyzwań związanych z Oracle Database należą: wysokie koszty (38%), kosztowne i pracochłonne wdrażanie poprawek bezpieczeństwa (38%) oraz konieczność stałego dokonywania uaktualnień w celu zachowania pełnego zakresu wsparcia (37%).

Większość respondentów wskazało, że ich oprogramowanie Oracle Database obejmuje personalizacje, a ponad jedna trzecia określiła swoje instancje mianem „wysoce spersonalizowanych”. W związku z tym przedsiębiorstwa te stoją przed istotną decyzją o znaczeniu strategicznym: mogą przeznaczyć czas i niemałe środki finansowe na dokonanie uaktualnienia lub też znaleźć niezbędne wsparcie u innego dostawcy w celu wydłużenia okresu eksploatacji aktualnie wykorzystywanej wersji Oracle Database.

Główny wniosek nr 4: klienci Oracle Database zlecają zarządzanie podmiotom zewnętrznym w celu optymalizacji osiąganych wyników

Ponad jedna trzecia respondentów (36%) zleca zarządzanie oprogramowaniem Oracle Database podmiotom zewnętrznym w celu osiągnięcia wyższych wyników biznesowych.

Ze względu na ograniczoną dostępność czasu, środków finansowych i zasobów ponad 36% respondentów zleca niektóre aspekty zarządzania infrastrukturą Oracle Database dostawcom usług zarządzanych, mając na celu optymalizację i poprawę wydajności (47%), ograniczenie kosztów i obciążeń dla swoich pracowników (45%) oraz umożliwienie większej koncentracji na innowacjach (37%).

„Większość klientów Oracle Database korzysta z wersji 19c lub wcześniejszych, które funkcjonują bez zakłóceń, dlatego forsowanie uaktualnień do nowszych wersji nie zapewnia dostatecznego zwrotu z inwestycji, by uzasadniać niezbędne w tym celu wydatki oraz konieczność przeznaczenia zasobów firmy – powiedział Robert Freeman, autor publikacji pt. >>Oracle Database RMAN Backup and Recovery<< i dyrektor wyższego szczebla ds. zarządzania produktami Database i Middleware w Rimini Street. – Coraz więcej kierowników zwiększa kontrolę nad planami działania firmy w zakresie zasobów informatycznych, opierając się zakłóceniom i kosztom uaktualnień, a opowiadając się zamiast tego za wykorzystaniem potencjału pracowników, czasu oraz środków na realizację inicjatyw strategicznych sprzyjających szybszemu rozwojowi i osiąganiu celów dotyczących zwiększenia rentowności”.

„Pod względem kompleksowego wsparcia i usług informatycznych wysokiej jakości, w tym ochrony przed atakami typu zero-day, istnieje wiele możliwości niewymagających obszernego i kosztownego testowania regresji oraz zapewniających kompleksową obsługę spersonalizowanego środowiska danej organizacji – powiedział Freeman. – Klienci Rimini Street, na przykład Hyundai Motor Group, zamiast płacić ponad 20% kosztów zakupu licencji DBMS w celu obsługi i wsparcia oszczędzają 50% rocznych kosztów asysty, ciesząc się wsparciem w zakresie personalizacji, którego nie oferuje Oracle”.

„Bez względu na wielkość organizacji każdy kierownik IT zawsze napotyka trudności, starając się pogodzić dokonywanie innowacji i wysiłki na rzecz zwiększenia zysków. Aby zwiększyć zwrot z inwestycji i zachować elastyczność, skuteczne plany działania w zakresie zasobów informatycznych opierają się na potrzebach organizacji, a nie żądaniach dostawcy oprogramowania” – wskazuje Freeman.

Pełna treść kompleksowego raportu pt. „Forces Driving the Future of Your Oracle Database Road Map” jest dostępna tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240321500728/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire

 


Source link

Leave a Comment