imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

PGE wspiera Magurski Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy

DOC.20230531.45453780.1.jpg


PGE nawiązała współpracę z Magurskim Parkiem Narodowym oraz Narwiańskim Parkiem Narodowym. W ramach wspólnych działań w 2023 roku zostaną zrealizowane m.in. projekty edukacyjne, inicjatywy z zakresu czynnej ochrony przyrody oraz badania naukowe. Realizacja projektów jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PGE.

„Magurski Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy to kolejne parki, które dołączyły do wspieranych przez PGE instytucji ochrony przyrody. Obecnie współpracujemy łącznie z 25 instytucjami, w tym z ośmioma parkami narodowymi. Zaangażowanie w działania z zakresu ochrony przyrody to istotny element odpowiedzialności społecznej Grupy PGE, spójny z naszą strategią biznesową. Jako firma odpowiedzialna, która zakłada realizację ambitnych inwestycji w odnawialne źródła energii, przywiązujemy dużą wagę do edukacji prośrodowiskowej, a poprzez współpracę z parkami narodowymi możemy wykorzystać nasz potencjał w tym zakresie” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kluczowym projektem realizowanym w Magurskim Parku Narodowym we współpracy z PGE będą badania telemetryczne i genetyczne prowadzone na populacji nadobnicy alpejskiej Rosalia alpina bytującej na terenie Parku, z wykorzystaniem najnowszej technologii. Badania genetyczne są niezbędne dla poznania bieżącego stanu zdrowotnego populacji nadobnic z terenu MPN i wymienności informacji genetycznej między poszczególnymi subpopulacjami. Pozwolą one także poprawić skuteczność działań realizowanych przez Magurski Park Narodowy pod kątem ochrony nadobnicy alpejskiej.

„Magurski Park Narodowy dziękuje Grupie PGE za wsparcie tych niezwykle istotnych badań naukowych, a także akcji edukacyjnej realizowanej na terenie Parku, pt. >>Przyroda na wyciągnięcie ręki<<. Dzięki współpracy dowiemy się więcej o nadobnicy alpejskiej a edukacja przyrodnicza zyska nowe możliwości” – powiedział Norbert Kieć, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego.

Badania naukowe, we współpracy z PGE, prowadzone będą również w Narwiańskim Parku Narodowym. Wspólny projekt pn. „Wykorzystanie różnych typów siedlisk przez nietoperze w Narwiańskim Parku Narodowym” pozwoli określić wybiórczość dwóch typów siedlisk – nadwodnego i leśnego – przez wybrane gatunki nietoperzy w krajobrazie Parku.

„Dzięki wsparciu PGE przeprowadzimy inwentaryzację nietoperzy, które w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Nietoperze zamieszkują przede wszystkim dojrzałe lasy, żyzne buczyny, grądy olsy, ale dla wielu gatunków bardzo ważnym elementem środowiska jest obecność wody, po pierwsze jako miejsce żerowania, ale też dla rozrodu. Narew oferuje więc bardzo korzystne warunki i może jeszcze skrywać wiele tajemnic. Od 2017 roku w NPN prowadzone były badania związane z występowaniem różnych gatunków ciem, są one bowiem jednym z ważniejszych składników pokarmowych nietoperzy. Liczymy, że rezultaty tego projektu będą doskonałą podstawą do dalszych badań naukowych, które mamy nadzieję kontynuować” – podkreśla Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.

Grupa PGE od lat jest zaangażowana w działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera także Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Magurski Park Narodowy i Narwiański Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE współpracuje także z Nadleśnictwem Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody, jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody, by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

Magurski Park Narodowy jest najbardziej lesistym parkiem narodowym w Polsce. Zbiorowiska leśne stanowią aż 95 proc. jego powierzchni. Cechą charakterystyczną Parku jest występowanie nadobnicy alpejskiej Rosalina alpina bytującej w obumierającym drewnie bukowym. Ten pięknie ubarwiony chrząszcz jest jednym z symboli Magurskiego Parku Narodowego, Beskidu Niskiego, jak i jest priorytetowym gatunkiem bezkręgowca dla sieci Natura 2000, zarówno w Karpatach jak i w całej Europie. Nadobnica wpisana jest również do Czerwonej Księgi gatunków zwierząt prawnie chronionych w Polsce. Powodem tego jest wymieranie tego chrząszcza, co widoczne jest zarówno na przykładzie populacji bytującej na terenie naszego kraju jaki i populacji ogólnoeuropejskiej.

Najważniejszym walorem Narwiańskiego Parku Narodowego jest unikatowy system rzeki Narwi, która płynie tu wieloma korytami, które rozdzielają się i łączą. Dolina uznawana jest za jedną z ostatnich w Europie naturalnych, regularnie zalewanych dolin rzecznych. Narwiański Park to obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000, wraz z otuliną również obszar Specjalnej Ochrony Ptaków, jest również objęty Konwencją Ramsar. Powierzchnia parku wynosi 7350 ha. Znajdują się tu obszary ochrony czynnej i krajobrazowej. Długość Narwi w granicach Parku to 46 km. Największą część powierzchni Parku zajmują grunty silnie uwilgotnione, okresowo lub stale podtapiane. Symbolem Narwiańskiego PN jest ptak drapieżny – błotniak stawowy.

KONTAKT:

Konrad Mróz

Biuro Prasowe Grupy PGE

+48 785 999 946

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

http://www.gkpge.pl/biuro-prasowe/kontakt

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

 


Source link

Leave a Comment