imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Milicja telekomunikacyjna wchodzi siłą do domów i pracy z operatorem GSM. Tarcza 2.0 to szwindel. – Wolna Polska – Wiadomości

quotes-about-heaven_0.jpg


Ogromne zło pod pozorem dobra (ratowania zdrowia i gospodarki) zawiera tarcza antykryzysowa w formule ustawy tzw. „prawdziwej tarczy antykryzysowej” z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Operatorzy GSM lub podmiot wykonawcze mogą wejść siłą z policją zainstalować urządzenia. Nazwą je krytycznymi. Nie możesz już dysponować swoją własnością jak kiedyś. Zawarliśmy tu też prostolinijne wezwanie do nawrócenia.

Co do sposobu procedowania przez Marszałka i Posłów złożyłem stosowne zawiadomienie do Prokuratury: treść: https://www.facebook.com/tobiasz.zuch…

dowody video: https://www.youtube.com/watch?v=c7dZt…

doniesienie zawiadomienia: https://www.youtube.com/watch?v=uLDC5…

Dzięki, że jesteście. Dajecie siłę. Prosimy z Agatką o wsparcie duchowe.

zapisy z ww. Ustawy: link: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akt…

13) po art. 11d dodaje się art. 11e–11g w brzmieniu:

„Art. 11e. 1. Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 695 2. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana po przedstawieniu przez właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust.

1, lub jego upoważnionego przedstawiciela, właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów potwierdzających odmowę przez właściciela, użytkownika lub zarządcę nieruchomości wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym budynku.

3. Funkcjonariusz Policji, asystując przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom czynności, mając w szczególności na względzie poszanowanie godności osób biorących udział w tych czynnościach oraz zapewnia zachowanie porządku.

4. Przepis ust. 2 obejmuje także sytuację braku możliwości kontaktu z właścicielem, użytkownikiem lub zarządcą nieruchomości, w tym budynku.

5. Z czynności, o których mowa w ust. 1, jest sporządzany protokół, w szczególności uwzględniający zakres czynności wykonanych w celu wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości lub do budynku. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, ze wskazaniem dokładnego terminu i czasu zdarzenia, opisem przeprowadzonych czynności oraz podpisami przedstawiciela właściciela infrastruktury lub urządzeń, o którym mowa w ust. 1, oraz funkcjonariusza Policji.

6. Właściciel infrastruktury lub urządzeń, po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany do zabezpieczenia nieruchomości, w tym budynku przed dostępem osób niepowołanych, niezwłocznego poinformowania jego właściciela, użytkownika lub zarządcy o zaistniałym stanie faktycznym oraz do naprawienia szkód, o ile powstały w związku z prowadzonymi czynnościami.

7. W przypadkach, gdy nieruchomość lub budynek są objęte ograniczeniem dostępu osób z uwagi na działania podejmowane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio, przy czym wejście lub wjazd na teren tej nieruchomości lub tego budynku jest możliwy po uzgodnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Dalej w tym punkcie o inwigilowaniu obywateli..

https://www.youtube.com/watch?v=5yBurvdmGRU

GSMpolicjaTarcza2


Source link

Leave a Comment