imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Rimini Street rozszerza swoje rozwiązania w zakresie Salesforce, włączając Rimini Consult™ dla Salesforce®

MicrosoftTeams-image_504.jpg


Business Wire/ Rimini Street, Inc.

Kompleksowe, wyspecjalizowane usługi konsultingowe w zakresie CRM wykorzystujące obszerną wiedzę na temat ERP umożliwiają klientom Rimini Street maksymalizację zwrotu z inwestycji i najlepsze wykorzystanie platformy Salesforce.

LAS VEGAS — (BUSINESS WIRE) — Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj rozszerzenie świadczonych usług w zakresie Salesforce o rozwiązanie Rimini Consult™ dla Salesforce®.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20231017701739/pl/ 

Rimini Consult dla Salesforce oferuje konsultacje funkcjonalne i techniczne, usługi w zakresie opracowywania projektów i planowania strategicznego, wspomagające klientów Rimini Street w rozwoju prowadzonej działalności dzięki skutecznemu wykorzystaniu stale ewoluujących funkcji ekosystemu Salesforce.

„W świetle rosnących kosztów obsługi i licencjonowania Salesforce oraz zasadniczego znaczenia Salesforce dla generowania dochodów, klienci Salesforce pragną zmaksymalizować wartość swoich inwestycji w CRM – powiedział Bill Carslay, wiceprezes grupy i dyrektor generalny ds. usług specjalistycznych w Rimini Street. – Pełny pakiet usług konsultingowych w zakresie Salesforce oferowany w ramach Rimini Consult został zaprojektowany z myślą o wsparciu klientów w realizacji zamierzonych celów, z naciskiem na wymierne rezultaty, całkowity koszt posiadania oraz zwrot z inwestycji. W ten sposób pragniemy zademonstrować klientom przyjmowaną wobec nich odpowiedzialność, a ostatecznie uplasować się w roli partnera konsultingowego w zakresie Salesforce”.

Rimini Solutions™ dla Salesforce® – solidne połączenie usług zarządzanych i konsultacyjnych

Rimini Solutions for Salesforce stanowi połączenie rozwiązań Rimini Manage™ i Rimini Consult™ dla Salesforce, zapewniające kompleksowy zestaw rozwiązań w zakresie Salesforce, które umożliwiają większą elastyczność w celu lepszego zaspokajania zmieniających się potrzeb biznesowych oraz prowadzą do obniżenia całkowitego kosztu posiadania przy jednoczesnej maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

Rimini Manage™ dla Salesforce®

Wprowadzone w 2018 r. usługi zarządzania aplikacjami Salesforce opracowane przez Rimini Street pomagają uwolnić cenne zasoby informatyczne i umożliwiają dostosowanie w miarę rozwoju prowadzonej działalności. Ta unikatowa „nielimitowana” usługa zarządzania jest oferowana w stałej cenie, co pozwala na przewidywalne prognozowanie kosztów, a katalog usług świadczonych w jej ramach obejmuje ponad 130 głównych usług zarządzanych, w tym takie jak:

 • Zewnętrzna administracja,
 • Drobne poprawki,
 • Naprawy w razie awarii,
 • Monitorowanie wydajności,
 • Konfiguracje systemowe,
 • Analizy.

Rimini Consult™ dla Salesforce®

Usługi specjalistyczne Rimini Street pomagają klientom rozwijać wykorzystywaną platformę Salesforce i ograniczać trudności związane z integracją i interoperacyjnością w całym ekosystemie oprogramowania firmowego. Wykorzystując elastyczny charakter technologii Salesforce, od podstawowych rozwiązań chmurowych po oprogramowanie pośredniczące MuleSoft™, Rimini Street świadczy kompleksowe usługi specjalistyczne w celu zapewnienia skalowalności platformy i generowania wartości, w tym poprzez:

 • opracowywanie planów działania i planowanie strategiczne,
 • sprawdzanie kondycji platformy,
 • interoperacyjność i integrację,
 • migrację danych,
 • dbałość o bezpieczeństwo,
 • rozszerzanie i pogłębianie umiejętności.

„Współpraca i partnerstwo leżą u podstaw naszych sukcesów w zakresie konsultacji dotyczących Salesforce – powiedział Jack Wagnon, główny menedżer ds. produktu Rimini Solutions dla Salesforce w Rimini Street. – Cieszymy się z możliwości dalszego rozwoju zakresu świadczonych usług, pragnąc wspierać coraz liczniejsze grono klientów Salesforce w maksymalizacji inwestycji dokonanych w tę wiodącą platformę CRM dzięki wykorzystaniu naszego pełnego pakietu usług konsultingowych”.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231017701739/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel.+1 702 285-3532

e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire

 


Source link

Leave a Comment