imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za IV kwartał oraz całoroczne wyniki finansowe za rok 2020

Bizwire_2400x750-002.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Kwartalne przychody wyniosły 87,8 mln USD, wzrost o 15,4% w skali rok do roku. Całoroczne przychody wyniosły 326,8 mln USD, wzrost o 16,3% w skali rok do roku. Całoroczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 42,1 mln USD, co stanowi wzrost o 107% w skali rok do roku. 2487 aktywnych klientów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.; o 20,6% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła wyniki za IV kwartał i cały rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/.

„W IV kwartale oraz w skali całego roku obrotowego 2020 nadal dobrze radziliśmy sobie z realizacją naszego strategicznego planu rozwoju, który zakłada osiągnięcie 1 mld USD rocznych przychodów do roku 2026, a wyniki kwartalne i całoroczne okazały się nawet lepsze niż przewidywano. Przyspieszyliśmy wzrost przychodów w skali rok do roku za czwarty kwartał z 11,7% do 15,4%, a za cały rok 2020 odpowiednio, z 10,9% do 16,3%, osiągnęliśmy rekordowe kwartalne i całoroczne wyniki przychodów, nowej sprzedaży fakturowanej, obliczonych zaliczek, narosłego i całkowitego przychodu brutto oraz utrzymaliśmy wskaźnik utrzymania przychodów powyżej 90 procent – ogłosił Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Przez cały rok realizowaliśmy kolejne inwestycje – między innymi pozyskaliśmy kluczowe nowe nabytki na stanowiskach kierowniczych, które pozwolą nam wykorzystać światowe zapotrzebowanie na rozwiązania wsparcia Rimini Street, w tym nasze nowe usługi zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwa, interoperacyjności i usług profesjonalnych”.

„Zakończyliśmy kolejny kwartał z rzędu z zyskiem netto, jeszcze bardziej wzmocniliśmy nasz bilans przy rekordowej kwocie środków pieniężnych 87,6 mln USD na koniec roku 2020 i wygenerowaliśmy 42,1 mln USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za cały rok 2020, co stanowi wzrost rok do roku o 107% – podał Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. – Dziś publikujemy prognozy przychodów na pierwszy kwartał i cały rok 2021 i potwierdzamy nasze ciągłe zaangażowanie w realizację długoterminowych celów zwiększenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i podnoszenia rentowności zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości”.

Dodatkowe informacje o strategicznych planach rozwojowych spółki i jej działalności zostały przedstawione 1 lutego 2021 r. podczas Dnia Inwestora Rimini Street 2021. Materiały wideo i slajdy dostępne są tutaj na stronie relacji z inwestorami spółki do stycznia 2022 r.

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r.

· W IV kwartale 2020 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 87,8 mln USD, co oznacza wzrost o 15,4% w stosunku do IV kwartału roku 2019, w którym wartość ta wyniosła 76,1 mln USD.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w IV kwartale 2020 r. około 349 mln USD, co oznacza wzrost o 15,4% w stosunku do kwoty 302 mln USD uzyskanej w IV kwartale roku 2019.

· Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka posiadała 2487 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 20,6% w porównaniu do 2063 wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

· W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 grudnia 2020 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 92%, podobnie jak w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 grudnia 2019 r.

· Marża brutto za IV kwartał 2020 r. wyniosła 61,8% w porównaniu z 60,2% w IV kwartale 2019 r.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2020 r. 4,5 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 1,6 mln USD.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2020 r. 11,9 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 5,1 mln USD.

· Zysk netto za IV kwartał 2020 r. ukształtował się na poziomie 3,7 mln USD, podczas gdy w IV kwartale 2019 r. odnotowano stratę netto w kwocie 0,2 mln USD.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2020 r. 11,1 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 3,3 mln USD.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za IV kwartał 2020 r. osiągnął poziom 12,9 mln USD w porównaniu z 4,7 mln USD w analogicznym okresie 2019 roku.

· Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w IV kwartale 2020 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,04 USD w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,10 USD w IV kwartale 2019 r.

· Liczba pracowników wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1425, co stanowi wzrost rok do roku o 12%.

Najważniejsze wyniki finansowe za rok obrotowy 2020

· W roku 2020 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 326, mln USD, co oznacza wzrost o 16,3% w stosunku do roku 2019, w którym wartość ta wyniosła 281,8 mln USD.

· Marża brutto za rok 2020 wyniosła 61,4% w porównaniu z 62,6% w roku 2019.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 17,9 mln USD w roku 2020, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 22,1 mln USD.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w 41,1 mln USD w roku 2020, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 26,8 mln USD.

· Dochód netto za rok 2020 osiągnął poziom 13,0 mln USD, podczas gdy w roku 2019 odnotowano dochód netto w kwocie 17,5 mln USD.

· Podstawowa i rozwodniona strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych spółki wyniosła 0,19 USD w roku 2020 w porównaniu do 0,12 USD w roku 2019.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP za rok 2020 osiągnął poziom 36,2 mln USD, podczas gdy w roku 2019 odnotowano dochód netto w kwocie 22,0 mln USD.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za rok 2020 osiągnął poziom 42,6 mln USD w porównaniu z 27,0 mln USD w 2019 roku.

· W III kwartale spółka zakończyła rejestrację około 6,1 mln dodatkowych akcji zwykłych spółki w ramach oferty publicznej z zyskiem netto około 25,1 mln USD.

· W IV kwartale spółka dokonała odkupu zgodnie z wartością nominalną 5 mln USD akcji uprzywilejowanych serii A, a po zakończeniu IV kwartału spółka odkupiła dodatkowe 10 mln USD za łączną kwotę 15 mln USD wartości nominalnej akcji uprzywilejowanych serii A przy ok. 10% dyskonta do wartości nominalnej; nie były wymagane żadne płatności uzupełniające i takie akcje uprzywilejowane zostały umorzone.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych dołączonych do dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których spółka uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia dla spółki w roku 2020

· Świętowanie 15. rocznicy założenia spółki w 2005 r., które na nowo zdefiniowało rynek wsparcia oprogramowania dla firm, przynosząc wybór i wartość dla licencjobiorców oprogramowania z całego świata.

· Od czasu założenia firmy jej klienci zaoszczędzili 5 mld USD w kosztach obsługi.

· Udostępnienie na całym świecie Wsparcia Rimini Street dla SAP S/4HANA, będącego poszerzeniem oferty nagradzanych usług wsparcia spółki o licencjobiorców S/4HANA.

· Ogłoszenie nowego zgłoszenia patentowego dla Aplikacji wsparcia Rimini Street opartych na sztucznej inteligencji , będącego wynikiem konsekwentnych inwestycji spółki w optymalizowanie procesów wsparcia i zapewnienie korzyści skali z globalnego świadczenia usług wsparcia. Dzięki aplikacjom AI spółka Rimini Street zapewnia lepsze doświadczenia klientów i skraca czas rozwiązania problemów z aplikacjami o 23%.

· Dalsze rozszerzenie najlepszej w branży gwarancji reakcji serwisowej dla klientów, ze skróceniem czasu reakcji dla krytycznych przypadków o Priorytecie 1 z 15 do 10 minut, a dla poważnych przypadków o Priorytecie 2 z 30 do 15 minut.

· Świadczenie ponad 33000 razy usług wsparcia i dostarczenie ponad 89000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dla klientów w 58 krajach, w tym przeszło 6000 aktualizacji awaryjnych związanych bezpośrednio z globalną pandemią.

· Osiągnięcie rekordowej średniej oceny zadowolenia klienta z usług wsparcia firmy na poziomie 4,9 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0), co stanowi wzrost względem 4,8/5,0 w 2019 r.

· Mianowanie dwóch nowych członków starszego kierownictwa z zamiarem wsparcia nowej fazy rozwoju firmy:

– Gerard Brossard zajął nowo utworzone stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. operacyjnych (COO); oraz

– Michael L. Perica został wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem ds. finansowych (CFO).

· Rozszerzenie inwestycji spółki w Meksyku i Ameryce Środkowej, obejmujące mianowanie Alejandra Gonzáleza na nowo utworzone stanowisko głównego kierownika regionu.

· Ogłoszenie umowy obejmującej całą administrację z rządem Australii, której celem jest przyspieszenie, ułatwienie i optymalizacja kosztów procesu zamówień, aby agencje mogły szybciej uzyskiwać dostęp do usług wsparcia Rimini Street.

· Uzyskanie trzech zamówień z brazylijskiego sektora publicznego w zakresie wsparcia oprogramowania Oracle i SAP w ramach rządowej inicjatywy w zakresie dostarczenia transparentności, efektywności, opłacalności i optymalizacji zasobów publicznych.

· Ogłoszenie, że czołowy światowy producent samochodów, Hyundai-Kia Motors, znacząco rozszerzył zakres korzystania z usług wsparcia Rimini Street dla baz danych Oracle, włączając w to oddziały zagraniczne i podmioty stowarzyszone na całym świecie.

· Ogłoszenie, że Green Cargo, szwedzki państwowy operator logistyki kolejowej oraz Airservices Australia, australijski dostawca usług nawigacji lotniczej, odnowili swoje umowy wsparcia, aby nadal otrzymywać ultraresponsywne i wysokiej jakości wsparcie spółki. Ogłoszenie pozyskania wielu nowych klientów z całego świata, w tym:

– Pulse Electronics, czołowego producenta komponentów;

– Hypera Pharma, największej brazylijskiej firmy farmaceutycznej;

– Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, spółki zajmującej się oczyszczaniem wody i gospodarką wodną świadczącej usługi dla przeszło 10 mln klientów;

– Vedacit, czołowego producenta artykułów budowlanych z Brazylii;

– FP Corporation, największego japońskiego producenta jednorazowych opakowań na żywność;

– Rassini Automotive, czołowego producenta części i akcesoriów samochodowych z Brazylii;

– Elders, australijską spółkę rolną;

– Downies Collectables, australijskiego sprzedawcę monet i artykułów kolekcjonerskich;

– The Iyo Bank, duży bank regionalny z Japonii;

– Supreme Electronics, czołowego tajwańskiego dystrybutora części elektronicznych;

– Kamigumi, wiodącą japońską spółkę transportowo-logistyczną;

– Proton, czołowego malezyjskiego producenta aut;

– Kakao, południowokoreańską spółkę z branży internetowej i komunikatorów mobilnych;

– Productos Chata, lidera produkcji żywności z Meksyku;

– Nadro, czołowego meksykańskiego dystrybutora środków farmaceutycznych oraz

– Hearing Australia, największego w kraju dostawcę finansowanych ze środków publicznych aparatów słuchowych.

· Zdobycie 33 nagród, w tym dwóch złotych statuetek Stevie dla „Spółki Roku” i „Pracodawcy Roku” oraz 13 innych nagród w zakresie jakości obsługi klienta.

· Ogłoszenie, że spółka znalazła się w zestawieniu 20 najlepszych pracodawców w Las Vegas w oparciu o różnorodność pracowników, konkurencyjne stawki i stabilność finansową Rimini Street.

· Prezentacja podczas przeszło 50 wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych.

· Współpraca z ponad 120 organizacjami charytatywnymi na całym świecie za pośrednictwem fundacji Rimini Street Foundation i przekazanie datków finansowych, wielu godzin wolontariatu pracowniczego i darowizn rzeczowych w postaci środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, domów opieki, banków żywności i organizacji młodzieżowych na całym świecie. W 2020 r. Fundacja poszerzyła zasięg swojej działalności o Hong Kong, Malezję, Mozambik, Szwecję i ZEA.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2021

Spółka prognozuje obecnie przychód za I kwartał 2021 r. w granicach 87,5-88,5 mln USD oraz przychód za cały rok 2021 w granicach 370-380 mln USD.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 marca 2021 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za IV kwartał i cały rok 2020 r. Relację na żywo będzie można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (855) 708-4540 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50079791. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych dołączonych do niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane zostały takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz obliczone zaliczki. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. W ocenie spółki wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie jej wyników za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – zdaniem przedstawicieli spółki – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienia wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Obliczone zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przychodów przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi spółki w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Wg spółki zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką usługi spółki zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą klientów spółki.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego: Odpis aktualizujący związany z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd: Odsetki te wynikają ze złożenia przez spółkę apelacji w toku bieżących procesów sądowych i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą klientów spółki.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych oraz pozostałych kosztów finansowania dłużnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment