imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2023 r.

1_39.jpg


LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał zakończony 30 września 2023 r.

„W trzecim kwartale 2023 r. nasze kompleksowe rozwiązanie outsourcingowe w zakresie ERP, Rimini ONETM, oraz nasze rozwiązania z zakresu produktów SAP w dalszym ciągu cieszyły się rosnącym zapotrzebowaniem na całym świecie, na co wpływ miały po części aktualne warunki makroekonomiczne, w których – naszym zdaniem – rozbudowane, kompleksowe portfolio usług naszej firmy jest coraz bardziej cenione przez potencjalnych i obecnych klientów, a po części dalszy rozwój działań zmierzających do wprowadzania naszej oferty na rynek” – powiedział Seth A. Ravin, współzałożyciel, przewodniczący, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street.

Wybrane najważniejsze wyniki finansowe za III kwartał 2023 r.

 • W III kwartale 2023 r. wartość przychodów osiągnęła poziom 107,5 mln USD, co stanowi wzrost o 5,4% w stosunku do kwoty 101,9 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość przychodów w USA osiągnęła poziom 55,7 mln USD, co stanowi wzrost o 4,3% w stosunku do kwoty 53,4 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Wartość międzynarodowych przychodów osiągnęła poziom 51,7 mln USD, co stanowi wzrost o 6,6% w stosunku do kwoty 48,5 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w III kwartale 2023 r. 416,3 mln USD, co stanowi wzrost o 4,1% w stosunku do kwoty 399,8 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 września 2023 r., wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 94%, co odpowiada wynikowi uzyskanemu na dzień 30 września 2022 r.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych wyniosły 104,1 mln USD, co stanowi 96,9% przychodów ogółem za III kwartał 2023 r. w porównaniu z wartością przychodów z tytułu opłat abonamentowych 99,9 mln USD, które stanowiły 98,1% przychodów ogółem w tym samym okresie roku ubiegłego.
 • Należności z faktur w III kwartale 2023 r. wyniosły 60,5 mln USD, co stanowi wzrost o 21,7% w stosunku do kwoty 49,7 mln USD uzyskanej w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Marża brutto za III kwartał 2023 r. wyniosła 62,7%, w porównaniu z 61,5% w tym samym okresie roku ubiegłego.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w III kwartale 2023 r. 11,2 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 2,0 mln USD.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2023 r. 16,5 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 10,7 mln USD
 • Zysk netto za III kwartał 2023 r. ukształtował się na poziomie 6,8 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim odnotowano stratę netto w kwocie 0,4 mln USD.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w III kwartale 2023 r. 12,1 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie w roku poprzednim uzyskano kwotę 8,3 mln USD.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za III kwartał 2023 r. osiągnął poziom 18,2 mln USD w porównaniu z 10,0 mln USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w III kwartale 2023 r. zysk netto za akcję w wysokości 0,08 USD w porównaniu z podstawową i rozwodnioną stratą netto na akcję wynoszącą 0,00 USD w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Wartość inwestycji pieniężnych i krótkoterminowych wyniosła 128,1 mln USD na dzień 30 września 2023 r. w stosunku do kwoty 129,7 mln USD na dzień 30 września 2022 r.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których firma uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki”.

Wybrane najważniejsze wyniki operacyjne za III kwartał 2023 r.

 • Informacja o pozyskaniu klienta w postaci Centrum Medycznego Gil Uniwersytetu Gachon, pionierskiego dostawcy opieki zdrowotnej i wiodącego szpitala badawczego w Korei Południowej, który wybrał Rimini Support™ do serwisowania swojego oprogramowania Oracle Database, zyskując zarówno stabilność, jak i poprawę kluczowej działalności w obszarze IT leżącej u podstaw usług świadczonych na rzecz 1,5 mln pacjentów rocznie.
 • Rozszerzenie rozwiązania Rimini Support™ dla produktów i rozwiązań branżowych SAP Industry Solutions, potwierdzając gwarancję 15 dodatkowych lat wsparcia i usług zarządzanych w zakresie piętnastu produktów SAP, w tym SAP ECC oraz S/4HANA.
 • Ogłoszenie dostępności i rozszerzenia zakresu usług Rimini Manage™ dla produktów SAP obsługiwanych w chmurze, zapewniając dodatkowe usługi zarządzane w zakresie aplikacji, aby umożliwić licencjobiorcom produktów SAP w chmurze osiągnięcie zwiększonej wydajności i przewidywalności oraz większych korzyści biznesowych.
 • Przedstawienie wyników sponsorowanego powszechnego badania nastrojów nabywców „Organizations Want More Control Over Their IT Budget”, które uwydatniło głębokie zaniepokojenie brakiem zwrotu z inwestycji oraz obawy o uzależnienie od jednego dostawcy, na które zwróciło uwagę ponad 600 dyrektorów IT i dyrektorów technicznych w USA korzystających z modeli licencjonowania opartych na subskrypcjach oferowanych przez dostawców oprogramowania.
 • Zamknięcie ponad 8400 zleceń wsparcia i dostarczenie ponad 4000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych klientom z 20 krajów oraz osiągnięcie średniej wartości wskaźnika zadowolenia klientów z usług wsparcia świadczonych przez spółkę na poziomie powyżej 4,9 na 5,0 (gdzie 5,0 oznacza ocenę „doskonałą”).
 • Zdobycie certyfikatów Great Place to Work© w Indiach i Australii oraz brytyjskiego wyróżnienia Best Workplace for Women™ w kategorii średnich przedsiębiorstw.
 • Ogłoszenie harmonogramu jesiennej konferencji Gartner IT Symposium w której Rimini Street wzięła lub weźmie udział, prezentując wystąpienia i kierując pracami grup dyskusyjnych podczas wydarzeń w Orlando, Barcelonie i Tokio.
 • Uroczyste dokonanie 500. darowizny Fundacji Rimini Street na cele charytatywne w ramach kontynuacji misji, by „pozostawić świat lepszym”.

Prognozy biznesowe na 2023 r.

Firma w dalszym ciągu wstrzymuje się z prognozą do czasu uzyskania większej jasności co do skutków procesów sądowych toczących się w sądach federalnych USA w przedmiocie sporu z Oracle.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 1 listopada 2023 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję, aby omówić wyniki za III kwartał 2023 r. oraz skomentować wybrane wyniki uzyskane do tej pory w IV kwartale 2023 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami za pośrednictwem linku do wydarzeń z zakresu relacji inwestorskich Rimini Street oraz bezpośrednio za pomocą linku do transmisji internetowej. Udział w telekonferencji będzie możliwy po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem linku umożliwiającego rejestrację uczestników zdalnych. Retransmisja będzie dostępna przez rok po wydarzeniu.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów lub zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W części pt. „Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, FacebookilinledIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Rimini Street

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP i niektóre inne kluczowe mierniki

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre mierniki kluczowe. Poniżej opisane są takie wskaźniki jak przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz należności z faktur. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Pierwotnym celem wykorzystania wskaźników nieprzewidzianych w GAAP jest udzielenie dodatkowych informacji, które zdaniem kierownictwa mogą być przydatne dla inwestorów i umożliwić im dokonanie oceny w ten sam sposób co kierownictwo. Przedstawiamy wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP również dlatego, że naszym zdaniem pomagają one inwestorom w spójny sposób porównać nasze wyniki w różnych okresach rozliczeniowych oraz porównać nasze wyniki z wynikami innych przedsiębiorstw, pomijając pozycje, które naszym zdaniem nie świadczą o wynikach w zakresie naszej głównej działalności. Dokładniej rzecz biorąc, kierownictwo wykorzystuje te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP jako miarę wyników z działalności operacyjnej, do sporządzenia rocznego budżetu operacyjnego, do przydzielania środków i poprawy wyników finansowych naszej firmy, do oceny skuteczności naszych strategii biznesowych, do zapewnienia spójności i porównywalności z wynikami finansowymi w przeszłości, w celu ułatwienia porównania naszych wyników z wynikami innych przedsiębiorstw, które często uzupełniają wyniki obliczone według zasad GAAP wskaźnikami finansowymi nieprzewidzianymi w GAAP, oraz w komunikacji z zarządem w sprawie naszych wyników finansowych. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo definiują te wskaźniki nieprzewidziane w GAAP.

Należności z faktur stanowią zmianę przychodów przyszłych okresów w bieżącym okresie plus przychody za bieżący okres.

Powtarzalne dochody przeliczone na wartość roczną to wysokość przychodów z subskrypcji uznanych w kwartale obrotowym pomnożona przez cztery. Stanowi to wskazówkę, jaki przychód możemy uzyskać w kolejnych 12 miesiącach z istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji i brak zmiany cen w tym okresie. Przychody z subskrypcji nie obejmują dochodów niepowtarzalnych, które dotychczas były nieznaczące.

Wskaźnik utrzymania przychodów to faktyczne przychody z subskrypcji (w dolarach) uznane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy byli klientami firmy w dniu poprzedzającym ten okres, podzielone przez powtarzalne dochody spółki przeliczone na wartość roczną na dzień poprzedzający wspomniany okres 12 miesięcy.

Dochód z działalności operacyjnej liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP to dochód z działalności z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Dochód netto liczony według zasad rachunkowości innych niż GAAP to dochód netto z pominięciem: kosztów postępowań sądowych i powiązanych zwrotów w ujęciu netto, wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji. Wyłączenia te zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

W szczególności kierownictwo nie uwzględnia w stosownych przypadkach następujących elementów we wskaźnikach finansowych nieprzewidzianych w GAAP w przedstawionych okresach:

Koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty, netto: koszty postępowań sądowych i powiązane zwroty z ubezpieczenia i apelacji związane są z zewnętrznymi kosztami postępowań spornych. Koszty te i zwroty są odzwierciedleniem trwających postępowań sądowych, których jesteśmy stroną, i nie mają związku z naszą codzienną ani podstawową działalnością, jaką jest świadczenie usług naszym klientom.

Wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych: częścią strategii wynagrodzeń Rimini Street jest wykorzystanie wynagrodzenia w formie akcji własnych do przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Głównym celem tej strategii jest dopasowanie interesów pracowników do interesów akcjonariuszy i zatrzymanie pracowników na dłuższy czas, a nie ich motywowanie czy nagradzanie za wyniki operacyjne w danym okresie. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w formie akcji własnych zmieniają się z powodów zasadniczo niezależnych od decyzji operacyjnych i wyników w danym okresie.

Koszty reorganizacji: koszty obejmujące głównie koszty odpraw związanych z planem reorganizacji spółki.

EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany zysk EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w formie akcji własnych oraz kosztów reorganizacji, które opisano powyżej.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231101850007/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: [email protected] 

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire


Source link

Leave a Comment