imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

LyondellBasell i SUEZ zwiększają wydajność recyklingu tworzyw sztucznych

1_19.jpg


Firmy poszerzają zakres spółki joint venture Quality Circular Polymers.

ROTTERDAM, Holandia i PARYŻ, 7 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB) jeden z największych na świecie producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii, oraz SUEZ (EPA: SEV), światowy lider w dziedzinie usług środowiskowych, ogłosiły wspólnie przejęcie TIVACO, firmy zajmującej się recyklingiem tworzyw sztucznych z siedzibą w Blandain w Belgii. Firma ta stanie się częścią Quality Circular Polymers (QCP), istniejącej spółki joint venture 50/50 zajmującej się recyklingiem tworzyw sztucznych. Dzięki tej transakcji QCP zwiększy swoje zdolności produkcyjne w zakresie recyklingu materiałów do około 55000 ton rocznie.

„Ta ostatnia inwestycja w QCP dopełnia ambicje LyondellBasell, aby do 2030 roku produkować i sprzedawać 2 mln ton rocznie polimerów z recyklingu i polimerów odnawialnych. Wydłużenie cyklu życia tworzyw sztucznych poprzez ich odzyskiwanie, recykling i ponowne wykorzystanie nie tylko eliminuje ilość odpadów, ale również pozwala na uzyskanie produktu o mniejszej emisji CO2 – powiedział Richard Roudeix, starszy wiceprezes ds. olefin i poliolefin w Europie w firmie LyondellBasell. – To innowacyjne podejście jest kluczem do uzyskania dodatkowych korzyści z istniejących tworzyw sztucznych przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb właścicieli marek w zakresie zrównoważonych produktów”.

„Bardzo się cieszymy, że możemy zrobić krok naprzód z naszym wieloletnim partnerem, firmą LyondellBasell. Dzięki nowemu przejęciu wspólnie przyspieszymy wykorzystanie wysokiej jakości polimerów pochodzących z recyklingu w Europie i wesprzemy działania producentów przemysłowych na rzecz osiągnięcia ich celów w zakresie ochrony środowiska – skomentował Jean-Marc Boursier, dyrektor ds. operacyjnych Grupy SUEZ. – Krok ten potwierdza również ambicję SUEZ, aby do roku 2030 stać się światowym liderem w dziedzinie usług środowiskowych”.

Zakład TIVACO obsługuje pięć linii produkcyjnych zdolnych do przetworzenia około 22000 ton tworzyw sztucznych z recyklingu rocznie. Przedsięwzięcie to opiera się na przejęciu QCP w 2018 roku, firmy zajmującej się recyklingiem tworzyw sztucznych w Geleen w Holandii, która jest w stanie przetwarzać około 35000 ton materiału rocznie. Obecnie materiały pochodzące z recyklingu QCP można znaleźć w produktach konsumenckich, w tym w kolekcji walizek Samsonite S’Cure ECO.

Firma QCP działa na rzecz likwidacji odpadów plastikowych trafiających do środowiska. Spółka joint venture wykorzystuje mocne strony obu partnerów. SUEZ zastosuje swoje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie sortowania i recyklingu, aby poprawić przygotowanie materiałów do odzysku w QCP. LyondellBasell wykorzysta swoją wieloletnią czołową pozycję w innowacyjnej technologii produkcji tworzyw sztucznych, bogate doświadczenie w opracowywaniu produktów oraz głęboką wiedzę na temat ważnych rynków końcowych, takich jak rynek towarów konsumpcyjnych, na którym firma ma silną pozycję.

Zarówno SUEZ, jak i LyondellBasell są członkami Alliance to End Plastic Waste, globalnej organizacji non-profit o działalności obejmującej całość łańcucha wartości, której celem jest likwidacja odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku naturalnym. To wspólne przedsięwzięcie łączy w sobie zróżnicowaną sieć zasobów i wiedzy fachowej w celu tworzenia i skalowania innowacyjnych rozwiązań na całym świecie.

Oświadczenie ostrzegawcze

Stwierdzenia zawarte w niniejszej prezentacji odnoszące się do kwestii, które nie są faktami historycznymi, stanowią wypowiedzi prognozujące. Niniejsze wypowiedzi prognozujące opierają się na założeniach kierownictwa LyondellBasell, które w chwili obecnej uważane są za uzasadnione i są obarczone znacznym ryzykiem i niepewnością. Użyte w niniejszej prezentacji słowa „szacować”, „uważać”, „kontynuować”, „zamierzać”, „może”, „planować”, „potencjalny”, „przewidywać”, „powinien”, „będzie”, „oczekiwać” i podobne wyrażenia mają na celu wskazanie wypowiedzi prognozujących, chociaż nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają takie słowa identyfikujące. Rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić na podstawie czynników takich jak m.in. warunki rynkowe, cykliczność biznesowa przemysłu chemicznego, branży polimerów i rafinerii; zdolność spółki do opracowywania i udoskonalania gatunków tworzyw sztucznych, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i gospodarce obiegowej; oraz jej zdolność do zwiększania wielkości produkcji produktów wytwarzanych w drodze recyklingu lub przy użyciu surowców odnawialnych. Dodatkowe czynniki, które mogą spowodować, że wyniki będą się znacznie różnić od opisanych w wypowiedziach prognozujących, można znaleźć w sekcjach „Czynniki ryzyka” Formularza 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz Formularza 10-Q za kwartały zakończone 31 marca 2020 r. i 30 września 2020 r., które można znaleźć na stronie www.LyondellBasell.com na stronie Investor Relations (Relacje z inwestorami) oraz na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd www.sec.gov. Nie ma pewności, że którekolwiek z działań, zdarzeń lub wyników zawartych w wypowiedziach prognozujących wystąpią, a jeśli wystąpią, to jaki będzie ich wpływ na wyniki naszej działalności lub sytuację finansową. Wypowiedzi prognozujące są aktualne wyłącznie w dniu ich sporządzenia i opierają się na szacunkach i opiniach kierownictwa LyondellBasell w chwili ich publikacji. LyondellBasell nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przypadku zmiany okoliczności lub szacunków lub opinii zarządu, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

QCP

Quality Circular Polymers (QCP) zapewnia właścicielom marek i podmiotom zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych polimery o wysokiej i stałej jakości na bazie używanych tworzyw sztucznych. Niezawodne dostawy, integracja, czołowe technologie i innowacyjne receptury umożliwiają QCP wyznaczanie standardów w branży tworzyw pochodzących z recyklingu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.QCPolymers.com.

LyondellBasell

LyondellBasell to jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie. Dzięki pracownikom na całym świecie firma LyondellBasell tworzy materiały i produkty niezbędne do rozwoju rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania, w tym na przykład podnoszenia bezpieczeństwa żywności przez lekkie i elastyczne opakowania, ochrony czystości dostaw wody przez tworzenie solidniejszych i wszechstronniejszych rur, podnoszenia bezpieczeństwa, komfortu i wydajności paliwowej wielu samochodów i ciężarówek na drogach oraz zapewniania bezpieczeństwa i skutecznego działania elektroniki i urządzeń. Produkty LyondellBasell dostępne są w ponad 100 krajach, a firma jest największym na świecie producentem związków polimerowych oraz największym licencjodawcą technologii poliolefin. LyondellBasell oferuje produkty pochodzące z recyklingu, które zapewniają klientom rozwiązania pozwalające na zwiększenie udziału pochodzącego z recyklingu plastiku w zastosowaniach z udziałem wysokiej jakości polimerów poddawanych recyklingowi mechanicznemu. W 2020 r. firma LyondellBasell trafiła już trzeci rok z rzędu na listę najbardziej podziwianych firm na świecie magazynu „Fortune”. Więcej informacji na temat LyondellBasell: www.LyondellBasell.com.

SUEZ

Od końca XIX wieku SUEZ buduje wiedzę, której celem jest pomoc ludziom w nieustannej poprawie jakości życia poprzez ochronę ich zdrowia i wspieranie wzrostu gospodarczego. Dzięki aktywnej obecności na pięciu kontynentach SUEZ i 90000 pracowników stara się chronić naturalny kapitał naszego środowiska, jakim jest woda, gleba i powietrze. SUEZ oferuje innowacyjne i elastyczne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, odzysku odpadów, rekultywacji terenu i oczyszczania powietrza, optymalizując zarządzanie zasobami gmin i przemysłu poprzez inteligentne miasta i poprawiając ich rezultaty w zakresie ochrony środowiska i wyniki ekonomiczne. Grupa świadczy usługi oczyszczania dla 64 mln osób i produkuje 7,1 mld m3 wody pitnej. SUEZ przyczynia się również do wzrostu gospodarczego, tworząc bezpośrednio i pośrednio ponad 200000 miejsc pracy rocznie oraz dostarczając nowe zasoby, w tym 4,2 mln ton surowców wtórnych. Do 2030 r. Grupa stawia sobie za cel znalezienie w 100% zrównoważonych rozwiązań, które będą miały pozytywny wpływ na nasze środowisko, zdrowie i klimat. W 2019 roku firma SUEZ osiągnęła łączne przychody w wysokości 18,0 mld euro.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1359249/LyondellBasell_SUEZ.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg

Źródło: LyondellBasell Industries

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment