imalopolska

najnowsze wiadomości

Technologie

Emerytura dla osób pracujących na zlecenie – jakie są zasady obowiązujące na rynku pracy?

pracanaemeryturze.jpg


Umowa zlecenia określana jest często mianem śmieciowej ze względu na brak wielu usprawnień pojawiających się w przypadku umowy o pracę. Czy ma to jednak wpływ na wysokość naszej emerytury w przyszłości? O jakich składach możemy mówić w przypadku umowy zlecenie?

Czym się charakteryzuje umowa zlecenie?

Praca na zlecenie, czyli inaczej właśnie świadczenie usług z tytułu umowy zlecenie. Nie podlega ona pod kodeks pracy, ale pod kodeks cywilnoprawny, co oznacza, że pracownik ma ograniczoną w pewien sposób pulę uprawnień w porównaniu do osoby wykonującej swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Przedmiotem związywanej umowy są określone czynności prawne, najczęściej przyjmują postać usług. Stronami w tym przypadku będą osoby prawne i osoby fizyczne. Tutaj zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania zleceniodawcy o postępach w pracy, a na koniec do sporządzenia sprawozdania podsumowującego działania podjęte na rzecz danego zadania. O tym, czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury, znaleźć można w dalszej części artykułu.

Umowa zlecenie a staż pracy

Pierwsze pojęcie zostało już wyjaśnione, jednak warto sobie wytłumaczyć, czym dokładniej jest staż pracy i jak się go oblicza. Otóż w prawie mówi się o tym, że staż pracy odnosi się do okresu, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie:

  • umowy o pracę;
  • powołania;
  • mianowania;
  • wyboru;
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Nie wpływa na to jednak wymiar pracy oraz powód zakończenia umowy. Jeżeli w odpowiedni sposób udokumentujemy nasz staż pracy, mamy prawo do dodatkowych dni urlopu, urlopu wychowawczego czy też świadczeń przedemerytalnych. W przypadku umowy zlecenia nie mamy możliwości skorzystania z takich świadczeń, co dla wielu z nas może być niekorzystne. Tym samym dochodzimy do wniosku, że umowa zlecenie nie wlicza się żaden sposób do stażu pracy. W dużym stopniu z tego względu określa się ją mianem umowy śmieciowej. Pomimo że nie jest najkorzystniejszą formą rozliczania się z potencjalnym pracodawcą, wciąż wiele osób się na nią decyduje. Zleceniodawcy, często przyciągają również wyższymi stawkami, gdyż nie są zobligowani do utrzymania pracownika na dłuższy okres niż wykonanie danego zlecenia. Więcej o prawach pracownika i cennych wskazówkach znajdziesz na stronie dobraumowa.org.

Czy umowa zlecenie wiąże się z emeryturą?

W przypadku emerytury również pojawiają się pewne zawiłości, jeżeli mowa o pewnych prawach wynikających z formy rozliczania się z pracodawcą. Co do zasady wysokość przyszłej emerytury zależy od okresu oraz wysokości odprowadzanych składek. Z tytułu umowy zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, wlicza się do nich również składka na ubezpieczenie emerytalne. Zwolnienie z tego obowiązku może pojawić się w momencie, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do podlegania ubezpieczeniom społecznym, przykładowo jednocześnie pracuje na umowie o pracę oraz na umowie zlecenie.

Składki na emeryturę przy umowie zlecenie

Pomimo że w przypadku wielu aspektów staż pracy jest niezwykle istotny, tak nie wpływa on na wysokość emerytury. Warto zwrócić uwagę, że wpłata składek na ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowa nawet przy umowie zlecenie. Tym samym wysokość przyszłej emerytury zależna jest od okresu składkowego, w który wlicza się również czas pracy na umowę zlecenie, gdy składki były odprowadzane. W takiej sytuacji z naszej wypłaty będą odciągane określone kwoty na:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne (19,8%) i rentowe (8%), gdzie płatnikami są obie strony;
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe (o,67% – 3,33%), które zależy od stopnia ryzyka w pracy;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%), które opłaca zleceniodawca;
  • składki na ubezpieczenie chorobowe, jednak ich obecność zależy od zleceniobiorcy, który powinien złożyć wniosek i dołączyć go do umowy.

Warto pamiętać, że osoby do 26. roku życia, które posiadają miano studenta, są zwolnione z konieczności wpłat na składki, co wiąże się dla nich z wynagrodzeniem podwyższonym o te właśnie świadczenia.


Source link

Leave a Comment