imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Univar Solutions finalizuje transakcję z Funduszami Apollo

1_3.jpg


PR Newswire/ Univar Solutions Inc.

Akcjonariusze otrzymają 36,15 $ za jedną akcję.

DOWNERS GROVE, Illinois, NOWY JORK, 2 sierpnia 2023 r. /PRNewswire/ — Univar Solutions Inc. („Univar Solutions” lub „Spółka”) oraz Apollo (NYSE: APO) ogłosiły dzisiaj, że Fundusze Apollo zakończyły procedurę ogłoszonego wcześniej przejęcia Spółki, które obejmuje inwestycję w mniejszościowy pakiet udziałów przez podmiot zależny będący w całości własnością Abu Dhabi Investment Authority. Spółka będzie nadal prowadzić działalność pod nazwą i marką Univar Solutions, kontynuując swoją obecność na rynku międzynarodowym.

David Jukes, prezes i dyrektor generalny Univar Solutions powiedział:

„Finalizacja tej transakcji stanowi nowy rozdział dla działalności spółki Univar Solutions, ponieważ możemy jeszcze bardziej umocnić naszą pozycję globalnego lidera w dziedzinie dostarczania rozwiązań w zakresie substancji i składników chemicznych, dzięki zwiększonej elastyczności w poszukiwaniu możliwości rozwoju z korzyścią dla klientów, dostawców, pracowników i całego sektora. Jestem niezmiernie zadowolony znajdując się w tak uprzywilejowanej pozycji dzięki naszej szerokiej ofercie produktowej i coraz bardziej znaczącej obecności na rozwijających się rynkach docelowych, nagradzanemu doświadczeniu klientów, czołowym narzędziom cyfrowym i poszerzonemu pakietowi usług”.

Partner Funduszu Private Equity Apollo, Sam Feinstein, powiedział:

„Cieszymy się na współpracę z Davidem i utalentowanym zespołem Univar Solutions, która pozwoli nam oprzeć się na solidnych fundamentach Spółki i jej osiągnięciach w zakresie innowacji z wykorzystaniem naszego dogłębnego doświadczenia w branży. Głęboko wierzymy w potencjał Univar i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie szeregu ekscytujących inicjatyw, które przyspieszą rozwój Spółki”.

Szczegóły transakcji

Zgodnie z warunkami transakcji, podmiot stowarzyszony z Funduszami Apollo nabył wszystkie pozostające w obrocie akcje Univar Solutions. Akcjonariuszom przysługuje prawo do otrzymania równowartości pieniężnej 36,15 $ za każdą akcję zwykłą znajdującą się w ich posiadaniu. W wyniku finalizacji transakcji, akcje spółki Univar Solutions zostają wycofane z obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange).

Doradztwo

Spółki Goldman Sachs & Co. LLC i Deutsche Bank Securities Inc. pełniły funkcję doradców finansowych spółki Univar Solutions, a głównym doradcą prawnym Spółki była kancelaria Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.

Kancelaria Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Funduszy Apollo.

Spółka J.P. Morgan Securities LLC pełniła funkcję głównego doradcy finansowego ze strony Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC i Wells Fargo Securities, LLC świadczyli usługi doradztwa finansowego na rzecz Apollo.

Kancelaria Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP pełniła funkcję doradcy prawnego świadczącego usługi na rzecz ADIA.

Wypowiedzi prognozujące i informacje

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu art. 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. [Securities Act of 1933] i art. 21E Ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. [Securities Exchange Act of 1934] z późniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. [Private Securities Litigation Reform Act of 1995]. Wypowiedzi prognozujące na ogół mogą być zidentyfikowane dzięki takim określeniom jak „uważa”, „oczekuje”, „może”, „będzie”, „powinien”, „mógłby”, „zabiega (o coś)”, „zamierza”, „planuje”, „szacuje”, „przewiduje”, lub określeniom o porównywalnym znaczeniu. Wszystkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym charakteryzują się tym zachowującym ostrożność językiem.

Wypowiedzi prognozujące podlegają znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, z których wiele może być poza kontrolą Spółki. Do potencjalnych czynników, które mogą mieć wpływ na wypowiedzi prognozujące, należą m.in.: ogólne uwarunkowania gospodarcze, w szczególności wahania poziomu produkcji przemysłowej i konsumpcji, oraz czas wystąpienia i zasięg spowolnienia gospodarczego; znaczące zmiany w strategiach biznesowych producentów lub działaniach klientów; zwiększona presja ze strony konkurencji, w szczególności w wyniku konsolidacji podmiotów konkurencyjnych; potencjalne zakłócenia łańcucha dostaw; znaczące zmiany w cenach, zapotrzebowaniu i dostępności substancji chemicznych; potencjalne incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym naruszenie bezpieczeństwa; poziomy zadłużenia Spółki, ograniczenia i koszty wynikające z jej instrumentów dłużnych oraz zdolność do uzyskania dodatkowego finansowania; szeroki zakres przepisów i regulacji, którym podlega Spółka, w tym liczne przepisy w zakresie środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, oraz zmiany w prawie podatkowym; brak możliwości wygenerowania wystarczającego kapitału obrotowego; wyzwania związane z przewozem towarów, w tym wzrost kosztów transportu i paliwa, zmiany w stosunkach, jakie Spółka utrzymuje z zewnętrznymi dostawcami usług transportowych i możliwość przyciągnięcia i zatrzymania wykwalifikowanych kierowców; wypadki, awarie bezpieczeństwa, szkody dla środowiska, problemy z jakością produktów, niezrealizowanie dostaw lub zagrożenia związane z działalnością Spółki i materiałami niebezpiecznymi, które przewozi; potencjalny brak możliwości uzyskania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej; trwające spory sądowe, potencjalne roszczenia obejmujące odpowiedzialność za produkty oraz wycofanie produktów z rynku, jak również innego rodzaju ryzyko środowiskowe, prawne lub regulacyjne; wyzwania związane z działalnością międzynarodową; narażenie na ryzyko wahań stóp procentowych i kursów wymiany walut; brak możliwości integracji przedsiębiorstwa i systemów przejmowanych spółek, w tym brak możliwości uzyskania przewidywanych korzyści z takich przejęć; potencjalne obniżenie wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki; możliwość przyciągnięcia lub zatrzymania wykwalifikowanej i różnorodnej siły roboczej; negatywne zmiany mające wpływ na plany emerytalne Spółki i plany emerytalne z udziałem wielu pracodawców; zakłócenia pracy związane z pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych; możliwość realizacji inicjatyw i celów związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi [„ESG” – environmental, social and governance] i coraz większa uwaga organów regulacyjnych skierowana na kwestie ESG; wpływ konfliktu w Ukrainie lub związanych z nim napięć geopolitycznych; umiejętność Spółki w zakresie pomyślnego wznowienia działalności po wystąpieniu katastrofy lub innego problemu z kontynuacją działalności wywołanego huraganem, powodzią, trzęsieniem ziemi, atakiem terrorystycznym, wojną, konfliktem, pandemią, naruszeniem bezpieczeństwa, cyber-atakiem, utratą zasilania, awarią systemów telekomunikacyjnych lub innym zdarzeniem naturalnym lub wywołanym przez człowieka, w tym możliwość pracy zdalnej w okresie długoterminowych zakłóceń, takich jak pandemia COVID-19; wpływ kryzysów zdrowia publicznego, jak pandemia (w tym pandemia COVID-19) czy epidemia, oraz inne związane z nimi działania i strategie rządu lub Spółki w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, lub działania i strategie rządowe w celu zachowania nieprzerwanego funkcjonowania krajowych lub globalnych gospodarek i rynków, w tym wszelkie kwarantanny, wymóg „pozostania w bezpiecznym miejscu”, „pozostania w domu”, ograniczenie siły roboczej, dystans społeczny, zamknięcie zakładu lub podobne działania lub strategie; działania stron trzecich, w tym agencji rządowych; oraz inne czynniki opisane w dokumentach składanych do SEC [Securities and Exchange Commission – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd]. Szczegółowe informacje dotyczące czynników, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki i zdarzenia będą istotnie odbiegać od przewidywań zawartych w niniejszym komunikacie znajdują się w ostatnim Sprawozdaniu Rocznym Spółki sporządzonym na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz w innych dokumentach składanych przez Spółkę do SEC, w tym kolejne sprawozdania bieżące na Formularzu 8-K i Sprawozdania kwartalne sporządzane na Formularzu 10-Q. Należy mieć na uwadze, że informacje prognozujące przedstawione w niniejszym komunikacie prasowym nie są gwarancją przyszłych wydarzeń lub wyników, przy czym rzeczywiste wydarzenia i wyniki mogą znacząco odbiegać od tych zawartych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszym komunikacie lub przez nie sugerowanych.

Wszelkie wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają stanowisko Spółki aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i nie powinny być traktowane jako stanowisko Spółki w terminie późniejszym, przy czym Spółka nie zobowiązuje się do ich aktualizacji, chyba że prawo stanowi inaczej.

Univar Solutions

Univar Solutions jest czołowym globalnym dystrybutorem substancji chemicznych i składników specjalnego przeznaczenia, którego oferta obejmuje najwyższej klasy produkty od najlepszych światowych producentów. Dzięki największej w branży prywatnej flocie transportowej i technicznym zespołom sprzedażowym, niezrównanej wiedzy fachowej z zakresu logistyki, dogłębnej znajomości rynku i regulacji oraz wiedzy na temat opracowywania formuł i receptur, a także najlepszym narzędziom cyfrowym, Spółka jest dobrze przygotowana do oferowania dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań i usług rozszerzonych na potrzeby wielu zróżnicowanych rynków, branż i zastosowań. Realizując cel zapewniania społecznościom zdrowia, żywności, czystości i bezpieczeństwa, Univar Solutions angażuje się w pomaganie klientom i dostawcom we wprowadzaniu innowacji i skupieniu na wspólnym wzroście. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie univarsolutions.com.

Apollo

Apollo jest dynamicznie rozwijającym się, międzynarodowym podmiotem zarządzającym aktywami alternatywnymi. Spółka stara się zapewnić swoim klientom ponadprzeciętną rentowność w każdym punkcie spektrum ryzyka i zysku, od inwestycyjnego do funduszy typu private equity, koncentrując się na trzech strategiach inwestycyjnych: dochodowej, hybrydowej i kapitałowej. Od ponad trzydziestu lat, nasze doświadczenie inwestycyjne obejmujące naszą w pełni zintegrowaną platformę służyła potrzebie uzyskania finansowego zwrotu z inwestycji naszych klientów, i zapewniamy firmom innowacyjne rozwiązania kapitałowe ukierunkowane na wzrost. Za pośrednictwem Athene, firmy oferującej usług w zakresie planów emerytalnych, specjalizujemy się we wspieraniu naszych klientów w uzyskaniu stabilności finansowej poprzez pakiet oszczędnościowych produktów emerytalnych i działanie w charakterze dostawcy rozwiązań dla klientów instytucjonalnych. Nasze cierpliwe, kreatywne i kompetentne podejście do inwestowania łączy klientów, firmy, w które dokonywane są inwestycje, naszych pracowników i społeczności, na które mamy wpływ, w celu poszerzania możliwości i osiągania pozytywnych rezultatów. Na dzień 31 marca 2023 r. firma Apollo zarządzała aktywami o wartości około 598 mld USD. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.apollo.com.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2166570/Univar_Solutions_Inc.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2166571/Univar_Solutions_Inc_2.jpg 

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2166572/Univar_Solutions_Inc_3.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1094780/UnivSol_Logo.jpg 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2032494/Apollo_Logo.jpg 

Źródło: Univar Solutions Inc.

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment