imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Transformacja cyfrowa w Philippine Airlines przyspiesza po przejściu firmy na wsparcie Rimini w zakresie oprogramowania Oracle

1_30.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Flagowe linie lotnicze w Filipinach zainwestują uzyskane w ten sposób oszczędności w zwiększenie potencjału operacyjnego i przyspieszenie procesu odrabiania strat po pandemii.

LAS VEGAS – ( BUSINESS WIRE ) – Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosiła, że linie Philippine Airlines (PAL), flagowy przewoźnik lotniczy w Filipinach, przeszły na wsparcie Rimini Street w zakresie stosowanego przez niego oprogramowania Oracle: E-Business Suite, Fusion Middleware i Database. Linia lotnicza podjęła strategiczną decyzję o przejściu do Rimini Street z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem lotnictwa komercyjnego na skutek pandemii. Powierzając Rimini kompleksowe wsparcie w zakresie oprogramowania Oracle, linia lotnicza mogła przyspieszyć realizację kluczowych projektów w obszarze innowacji cyfrowej, które napędzają rozwój jej działalności, w tym modernizacji systemu cargo, integracji rozwiązań mobilnych i zdalnych w celu zwiększenia wydajności, a także prowadzenia analityki dotyczącej pasażerów w ramach programu badania potrzeb klientów.

Wiadomość zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20211028005016/en/.

Radzenie sobie w warunkach pandemii poprzez optymalizację zasobów na potrzeby rozwoju działalności

Założone w 1941 r. PAL są najstarszymi i najdłużej działającymi liniami lotniczymi w Azji Południowo-Wschodniej. Obsługują one 31 kierunków w kraju i 54 połączenia międzynarodowe. Decyzja o współpracy pokazuje elastyczność PAL w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych. Spadek popytu na przeloty na skutek pandemii uwydatnił kluczową rolę, jaką odgrywa technologia we wzmacnianiu potencjału wewnętrznego firmy, usprawnianiu jej procesów w celu uzyskania większej efektywności kosztowej i realizacji strategicznych projektów kreujących dla niej wartość sprzyjającą wzrostowi konkurencyjności i rozwojowi. Jedno z przedsięwzięć podjętych przez linie w celu poradzenia sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię polegało na usprawnieniu funkcjonowania stosowanych przez nie aplikacji na potrzeby optymalizacji inwestycji technologicznych. W ramach tego projektu firma szukała zewnętrznego podmiotu zapewniającego wsparcie oprogramowania, ostatecznie wybierając oferowane przez Rimini Street kompleksowe rozwiązanie wsparcia dla kluczowego oprogramowania Oracle, które Philippine Airlines wykorzystują do obsługi procesów finansowych, administracyjnych, zakupowych i kadrowych.

Philippine Airlines dążą do wyjścia z kryzysu obronną ręką i zarazem umocnienia się, a także osiągnięcia celu większego zorientowania na klienta. Optymalizacja inwestycji w technologie, w tym oprogramowanie Oracle, pozwoliła linii na szybką zmianę kursu i przesunięcie uwolnionych zasobów w kierunku bardziej innowacyjnych projektów transformacyjnych i inwestycji technologicznych, które tworzą wartość dla firm, w tym przedsięwzięć z zakresu modernizacji w obszarze IT i analityki biznesowej.

„Potrzebowaliśmy partnera, który pomoże nam w optymalizacji zasobów – w tym czasu, funduszy i personelu IT – a tym samym usprawnieniu współpracy i zwiększeniu wydajności całego przedsiębiorstwa przy zwiększeniu efektywności kosztowej. Najlepszym kandydatem na takiego partnera okazała się firma Rimini Street. Dzięki jej responsywnemu, wysokiej klasy wsparciu i dużych oszczędnościach, jakie poczyniliśmy w tym obszarze, mogliśmy ukierunkować nasze wysiłki i zasoby na działania związane z transformacją działalności” – powiedział Wilson Go, dyrektor ds. informatyki w Philippine Airlines.

Zróżnicowane i spersonalizowane usługi wsparcia

Podobnie jak wszystkim klientom Rimini Street liniom Philippine Airlines przydzielono głównego specjalistę ds. wsparcia z ok. 20-letnim doświadczeniem w obsłudze oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz działający przy nim zespół specjalistów funkcjonalnych i technicznych. Klienci Rimini Street czerpią korzyści również z nagradzanych w rankingach umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), które przewidują 10-minutowy czas odpowiedzi dla krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1 i 15-minutowy czas odpowiedzi dla przypadków o Priorytecie 2.

„Dzięki sprawnemu, całodobowemu wsparciu globalnemu i lokalnemu, które otrzymujemy od Rimini Street, nasz personel wewnętrzny może szybciej i wydajniej rozwiązywać pojawiające się problemy, ułatwiając pracę naszym kadrom i usprawniając obsługę klienta” – dodał Go.

„Zorientowane na klienta i świadczone przez ekspertów usługi Rimini Street umożliwiają organizacjom maksymalne wykorzystanie wartości płynących z oprogramowania i aplikacji dla przedsiębiorstw w kontekście optymalizacji procesów, zwiększania efektywności kosztowej i rozwoju działalności. Wybór kompleksowego wsparcia Rimini Street w zakresie oprogramowania Oracle pozwolił liniom PAL na przekierowanie zasobów i odciążenie zespołów IT oraz skupienie się w większym stopniu na strategicznych inicjatywach mających na celu dostosowanie działalności do obecnych uwarunkowań gospodarczych – powiedział Andrew Seow, wiceprezes grupy i dyrektor generalny Rimini Street na region Azji Południowo-Wschodniej i obszaru Wielkich Chin. – PAL dołączy do ponad 4,2 tys. organizacji z całego świata, które zdecydowały się korzystać z usług Rimini Street, aby oszczędzać na kosztach wsparcia i przeznaczać uzyskane w ten sposób środki na innowacje w przedsiębiorstwach.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka wchodząca w skład indeksu giełdowego Russell 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i produktów dla przedsiębiorstw oraz wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4,2 tys. organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.riministreet.com albo śledząc @riministreet na Twitterze lub profile firmy na Facebooku i LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na jej działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211028005016/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment