imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Strategie firmy HEUTHES w zakresie zmian prawnych w 2021 i 2022 r. związanych z obsługą rachunkowości w systemie ISOF-ERP

DOC.20211012.40550483.1.jpg


W związku z szeregiem zmian prawnych w obsłudze rachunkowości, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w systemach ERP, firma HEUTHES sukcesywnie aktualizuje swój system ISOF dopasowując go do wymogów poszczególnych instytucji w tym Ministerstwa Finansów i ZUS.

Wprowadzane obecnie zmiany dotyczą pięciu obszarów:

1. JPK_VAT,

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. 26 sierpnia 2021 roku, aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian, opublikowano roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

2. E-faktury,

E-faktury zostaną w Polsce wprowadzone obligatoryjnie od 2023 roku, natomiast firmy będą zachęcane do ich używania już od stycznia 2022 poprzez możliwość wcześniejszego zwrotu VAT.

3. Płace – wprowadzenie kodu zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Rozbudowane zostaną zestawy kadrowe o występujące w zmienionych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kody wykonywanego zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

4. Platforma Elektronicznych Faktur,

Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z dnia 9 listopada 2018 roku, nakładającym na wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych korzystanie z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) w celu odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej, zamawiający w ramach procedury zamówień publicznych musi odbierać od dostawcy faktury przez platformę PEF.

Obecnie na rynku funkcjonują dwaj brokerzy PEF wybrani przez Ministerstwo Rozwoju: Infinite IT oraz PEFexpert, udostępniający dwie bezpłatne platformy mające za zadanie odbiór faktur elektronicznych od wykonawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma HEUTHES podjęła działania, aby w ramach procedury zamówień publicznych można było wysyłać dokumenty w postaci elektronicznej do PEF. Będzie to możliwe na trzy sposoby:

· przesłanie plików XML z ISOF bezpośrednio do PEF (przez API),

· eksport plików XML z ISOF, do zaimportowania ręcznego w platformie brokera PEF,

· obsługa dokumentów bezpośrednio w platformach brokerów PEF, bez ISOF.

W pierwszej kolejności HEUTHES zajmie się wersją komunikacji przez API, która służy do bezpośredniego przesyłania XML z ISOF do PEF. Do korzystania z API potrzebne jest firmowe, bezpłatne Konto Podmiotu w PEF. W planach jest również wprowadzenie ręcznego eksportu/importu plików XML z ISOF.

W następnej kolejności firma HEUTHES zamierza umożliwić import do ISOF dokumentów wygenerowanych w platformach PEF.

Europejska wersja krajowej PEF to Open Peppol – sieć akredytowanych europejskich punktów dostępu do wymiany ustandaryzowanych europejskimi normami dokumentów między podmiotami. Z Polski możliwe są trzy punkty dostępu, w tym dwóch krajowych brokerów PEF.

Warto zauważyć, że na Platformie Elektronicznych Faktur są nie tylko faktury. PEF obsługuje cały proces zamówień publicznych. Obsługuje 6 dokumentów: zamówienie, fakturę, fakturę korygującą, notę księgową, awizo dostawy i potwierdzenie odbioru.

5. Rozwój funkcjonalności i ergonomii,

Prowadzony rozwój obejmuje również:

· wprowadzenie funkcji odwrócenia na początku roku następnego księgowania wyceny bilansowej PLN sald kont walutowych na koniec roku,

· wprowadzenie obsługi ryczałtu do biur rachunkowych od przychodów ewidencjonowanych,

· zmiany w mechanizmie podzielonej płatności za wybrane towary lub usługi, udokumentowane fakturą, w której kwota brutto przekracza 15 tys. PLN,

· zmiany w PIT 4R i PIT 8AR, PIT 11,

· wprowadzenie uproszczonych sprawozdań finansowych w ISOF-FK (e-sprawozdania) dla tzw. jednostek micro i jednostek małych,

· w module Środki Trwałe wprowadzenie obsługi trybów amortyzacji ST podatkowej i bilansowej,

· rozbudowę korekt podatku VAT dotycząca okresów poprzednich,

· zmiany w Książce Podatkowej obejmujące m.in. kody GTU, dekretację delegacji i amortyzacji, cykliczne księgowania (szablony),

· zmiany wizualizacji i poprawę funkcjonalności: wprowadzania początkowych sald kont walutowych, JPK VAT7, ręcznych wielopozycyjnych dekretów księgowych do bufora FK z wykorzystaniem pozycji w części tzw. księgowań równoległych oraz Zestawienia stanu należności i zobowiązań firmy na jednym raporcie.

Jak wynika z powyższego wyliczenia zmiany prawne w tym sezonie znowu przysporzą dużo pracy nad ISOF. Jednak użytkownicy systemu otrzymają te zmiany w ramach opłat abonamentowych bez dodatkowych kosztów.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

Źródło informacji: HEUTHES sp. z o.o

 


Source link

Leave a Comment