imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Spółka Rimini Street wygrała trzy przetargi w brazylijskim sektorze publicznym na obsługę systemów oprogramowania korporacyjnego Oracle i SAP

3_1.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Spółka zapewni usługi wsparcia agencjom powiązanym z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej rządu brazylijskiego w ramach inicjatywy rządowej mającej na celu zapewnienie przejrzystości, wydajności, oszczędności i optymalizacji zasobów publicznych.

LAS VEGAS i SĂO PAULO–(BUSINESS WIRE)— Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że przyznano jej trzy oddzielne kontrakty na świadczenie wsparcia dla oprogramowania korporacyjnego na rzecz agencji powiązanych z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej rządu brazylijskiego, a konkretnie na rzecz Izby Deputowanych, Naczelnego Sądu Pracy oraz niezależnej agencji usług społecznych APEX Brasil. Procedury zamówień publicznych w Brazylii zostały wprowadzone w celu zapewnienia, że organizacje sektora publicznego współpracują z dostawcami w sposób przejrzysty, efektywny, zapewniający ekonomię skali i najlepszą optymalizację zasobów publicznych.

Niniejsza informacja prasowa zawiera elementy multimedialne. Zobacz pełną informację prasową tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20201201005501/en/.

Rimini Street wychodzi naprzeciw potrzebom sektora publicznego w zakresie optymalizacji kosztów

W roku 2019 Ministerstwo Gospodarki, które jest odpowiedzialne za planowanie całkowitego budżetu Brazylii, wydało polecenie – Instrukcje Normatywne 01 i 02 – zobowiązujące wszystkie organizacje sektora publicznego do starannej oceny ogólnych kosztów IT, w tym usług wsparcia technicznego i dostawców systemów informatycznych, w celu zapewnienia najbardziej korzystnego stosunku kosztów do korzyści. Rozporządzenia te zostały poprzedzone decyzją z 2018 r. (orzeczenie 2.569/2018) wydaną przez Tribunal de Contas da União (TKU), który jest odpowiedzialny za nadzór i zapewnienie, że podmioty publiczne wydatkują swoje środki w sposób rozsądny oraz że przeznaczają je działania i elementy, na które właśnie te fundusze zostały przeznaczone. Orzeczenie to wykazało, że niektóre praktyki handlowe stosowane przez głównych dostawców usług informatycznych mogą powodować straty dla administracji publicznej, co z kolei zmotywowało wspomniane instytucje do poszukiwania korzystniejszych alternatyw, sprzyjających konkurencyjności.

Polecenie to przewiduje również, że brazylijska federalna administracja publiczna traktuje priorytetowo kwestię poprawy usług dla swoich obywateli, zapewniając, że inwestycje poczynione w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) o wartości 8 miliardów reali brazylijskich na rzecz tych usług przyczynią się do zaspokojenia szerszych potrzeb społecznych. Technologia odgrywa zasadniczą rolę w relacjach między rządem a obywatelami, dlatego też przeznaczane na nią zasoby muszą być zarządzane w sposób niezwykle przejrzysty.

Przed wprowadzeniem Rimini Street na rynek brazylijskiego sektora publicznego nie było żadnych publicznych ofert obsługi systemów Oracle lub SAP, ponieważ jedyne dostępne możliwości wsparcia oferowane były przez pierwotnych dostawców oprogramowania i ich partnerów. Obecnie Rimini Street znajduje się na oficjalnej liście dostawców pomocy technicznej, oferując alternatywne rozwiązanie, które może skuteczniej zaspokoić potrzeby brazylijskich podmiotów sektora publicznego, a to dzięki bardziej konkurencyjnej ofercie wartości dodanej, która pomaga organizacjom zmaksymalizować ich inwestycje w oprogramowanie i zapewnia wsparcie dla przedsiębiorstw na poziomie premium, które nie jest zazwyczaj oferowane przez pierwotnego dostawcę.

Pomimo że Brazylia jest jednym z krajów, które najwięcej wydają na rozwój technologii, to jednak wydatki te zazwyczaj nie przekładają się na zdolności innowacyjne – według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Brazylia zajmuje dopiero 66. miejsce w Globalnym Indeksie Innowacji wśród 129 krajów. Według niektórych branżowych przedsiębiorstw analitycznych wiele organizacji wydaje około 90% na bieżącą działalność, czyli utrzymanie się na rynku, a tylko 10% pozostaje na innowacje. Ten model finansowania sprawia, że dla dyrektorów ds. IT coraz większym wyzwaniem staje się znalezienie dodatkowych środków na najważniejsze inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

„Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej Brazylia musi podjąć zdecydowane działania na rzecz zwiększenia swojej konkurencyjności w odniesieniu do potencjału innowacyjnego. Optymalizacja zasobów IT, ograniczenie zbędnych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz ukierunkowanie tych środków na realizację priorytetów ma fundamentalne znaczenie dla organizacji publicznych i prywatnych, dzięki czemu przetrwają one obecny kryzys i wyjdą z tej globalnej pandemii silniejsze – powiedziała Edenize Maron, dyrektor generalna Rimini Street na Amerykę Łacińską. – Dzięki kontraktom w brazylijskiej sferze publicznej będziemy mogli osiągnąć takie same korzyści w zakresie oszczędności i efektywności dla sektora rządowego, jakie Rimini Street oferuje ponad 3700 firmom na całym świecie, w tym ponad 100 organizacjom w Brazylii”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne, zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Dotychczas ponad 3700 organizacji globalnych sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500 i Fortune Global 100 ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com/ oraz na profilu @riministreet na Twitterze, Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania i skutki operacyjne i finansowe pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz powiązane skutki ekonomiczne, a także działania podejmowane przez organy rządowe, klientów lub inne podmioty w reakcji na pandemię COVID-19; katastrofy, które zakłócają prowadzenie działalności spółki lub jej bieżących lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflacja i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalających na sfinansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu i przepisach prawa; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu wzrostem w sposób rentowny; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usług dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w najbliższej przyszłości; utrata jednego lub więcej członków zespołu zarządzającego Rimini Street; niepewność co do długoterminowej wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2020 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201201005501/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment