imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street wybiera Londyn na lokalizację wartego 50 tys. GBP Programu Grantów Charytatywnych RMNI LOVE w 2024 roku

22.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Finansowany przez firmę program charytatywny zaprasza certyfikowane organizacje charytatywne z Londynu do ubiegania się o jeden z pięciu grantów o wartości 10 tys. GBP.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że w tym roku firma wybrała Londyn na miejsce corocznego Programu Grantowego RMNI LOVE o wartości 50 tys. GBP. Jest to ufundowany przez Rimini Street program charytatywny, zapewniający wsparcie finansowe, darowizny rzeczowe i wolontariat pracowników organizacjom non profit, których działalność jest zgodna z misją firmy, by „pozostawić świat lepszym”.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240215545810/pl/

O Programie Grantowym RMNI LOVE

Firma Rimini Street zainaugurowała Program Grantowy RMNI LOVE w 2022 roku w swoim rodzinnym mieście Las Vegas, przyznając pięciu lokalnym organizacjom charytatywnym po 10 tys. USD. W 2023 r. program zrealizowano w Tokio, gdzie wyłoniono pięć organizacji charytatywnych z regionu, z których każda otrzymała ekwiwalent 10 tys. USD na wsparcie kontynuacji działalności w lokalnej społeczności. Zarówno w Las Vegas, jak i w Tokio zaproszono przedstawicieli organizacji charytatywnych, by opowiedzieli swoje historie podczas specjalnej uroczystości zorganizowanej przez Rimini Street w obecności członków społeczności i pracowników firmy. Relację z najważniejszych momentów wydarzenia z Las Vegas można znaleźć tutaj, a z Tokio – tutaj.

W uznaniu dla stosowanego przez firmę modelu wsparcia klientów o nazwie „Podążaj za słońcem”, który umożliwia sprawowanie opieki nad poszczególnymi przypadkami przez dedykowanych inżynierów aż do rozstrzygnięcia, w 2024 roku Program Grantowy RMNI LOVE skierował się w stronę regionu EMEA.

„Wybór Londynu jako lokalizacji programu w 2024 r. stanowi podkreślenie zdecydowanego zaangażowania Rimini Street i osiągnięć firmy zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w szerszym regionie EMEA. Przy wsparciu coraz większej liczby klientów i zespołu niezwykle utalentowanych pracowników mamy przyjemność współpracować z organizacjami charytatywnymi, które wzmacniają lokalne społeczności, przyczyniając się do trwałych zmian” – powiedziała Janet Ravin, wiceprezes ds. marki, treści i komunikacji w Rimini Street oraz przewodnicząca komitetu wykonawczego Fundacji Rimini.

Jak ubiegać się o grant w ramach Programu Grantowego RMNI LOVE

Posiadające certyfikat rządowy organizacje charytatywne z siedzibą w Londynie i sąsiednich regionach są zaproszone do ubiegania się o jeden z pięciu grantów o wartości 10 tys. GBP za pośrednictwem witryny internetowej stworzonej przez Rimini Street programu RMNI LOVE. Na jej stronach można znaleźć więcej szczegółowych informacji i wymagania, a także sekcje, w których organizacje charytatywne dzielą się relacjami ze swojej działalności i wpływu na społeczność.

Nabór do programu rozpocznie się 15 lutego 2024 r., a termin nadsyłania zgłoszeń minie 31 marca 2024 r. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione, zweryfikowane i poddane pod głosowanie przez Globalny Komitet Wykonawczy programu charytatywnego Rimini Street i Fundację Rimini Street, które odzwierciedlają zróżnicowaną kulturę i pochodzenie personelu firmy.

Fundacja Rimini Street nawiązała partnerstwo i wspiera ponad 500 organizacji charytatywnych o globalnym zasięgu. Dowiedz się więcej o nagradzanym programie filantropijnym Rimini Street oraz działalności i wpływie firmy na stronie www.riministreet.com/foundation.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Interia, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym naszą zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 1 listopada 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240215545810/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire


Source link

Leave a Comment