imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Rimini Street India wśród 20 czołowych średnich indyjskich firm oferujących doskonałe miejsca pracy według rankingu z 2024 roku

1_120.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Firma ponownie została wyróżniona w regionie jako lider kultury pracy i chętnie wybierany pracodawca.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Firma Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosiła dzisiaj, że spółka Rimini Street India znalazła się w pierwszej dwudziestce rankingu indyjskich firm średniej wielkości oferujących doskonałe miejsca pracy (ang. India’s Great Mid-Size Workplaces 2024). To kolejne wyróżnienie po niedawnym uzyskaniu miejsca w rankingu 50 najlepszych indyjskich miejsc pracy (ang. Top 50 India’s Best Workplaces™) w kategorii IT oraz IT-BPM w 2023 roku oraz certyfikatu oraz certyfikatu Doskonałego miejsca do pracy (ang. Great Place to Work © Certification) w regionie.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240627630522/pl/

„Kultura doskonałości Rimini Street wyróżnia nas spośród innych firm i przyciąga pracowników, którzy z dumą nazywają nas >>domem<<. Nasi pracownicy z zaangażowaniem wspierają się wzajemnie, tworząc zżyty zespół, który świadczy naszym klientom usługi o niezrównanej jakości, a ponadto działa na rzecz społeczności poprzez nasz program charytatywny – Fundację Rimini Street” – powiedział Brian Almas, starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich w Rimini Street.

Jako globalny autorytet w obszarze kultury pracy, organizator rankingu Great Place to Work od ponad trzydziestu lat analizuje doświadczenia pracowników i praktyki dotyczące zarządzania ludźmi w organizacjach. Każdego roku ponad 100 mln pracowników z ponad 150 krajów na całym świecie bierze udział w ocenie i autorskiej ankiecie For All™ Model and Trust Index™ Survey.

W tym roku tytuł India’s Great Mid-Size Workplaces 2024 zdobyło 100 organizacji. Zostały one wyłonione na podstawie wnikliwej metodologii oceny uwzględniającej „wyróżniające się praktyki zarządzania ludźmi” oraz proaktywne reagowanie na informacje zwrotne w celu budowania „kultury wysokiego zaufania”.

„Szczere gratulacje dla Rimini Street i wszystkich zwycięzców India’s Great Mid-Size Workplaces 2024. Wasze niezwykłe osiągnięcia dowodzą Waszego niezachwianego zaangażowania w budowanie i kultywowanie wyjątkowej kultury miejsca pracy, kluczowego elementu w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, z jakim obecnie mamy do czynienia” – powiedział Balbir Singh, prezes i dyrektor generalny Great Place to Work © India. – Wasze zaangażowanie w dobrze prosperujące miejsce pracy stawia was na pozycji lidera branży, który formuje indyjski krajobraz ekonomiczny i inspiruje do doskonałości”.

„W Rimini Street nadajemy priorytet tworzeniu dynamicznego miejsca pracy, które przyciąga, utrzymuje i rozwija najlepsze osoby w branży. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym programie >>Freshers<< skierowanym do młodych talentów, inicjatywie >>Rimini University<<, która pomaga umacniać i rozwijać umiejętności naszych kolegów w ramach nadzorowanych systemów nauki, popularnych programach kulturalnych, które propagują naszą różnorodność i niepowtarzalność naszych współpracowników, a także wielu innych projektach, w ramach których osiągamy cel naszej firmy – >>budowanie lepszego świata poprzez równe szanse dla wszystkich<<” – powiedział Megh Risaldar, wiceprezes ds. zasobów ludzkich w Rimini Street India.

Szukamy pracowników

Rozwijaj swoją karierę w firmie, która stawia ludzi na pierwszym miejscu i inwestuje w budowanie wspólnoty. Wejdź w zakładkę Kariera: https://www.riministreet.com/company/careers/

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5500 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań lub wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na przychody i koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają obecni i potencjalni klienci, a także zdolność Rimini Street do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność Rimini Street do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz precyzyjnego przewidywania wysokości dochodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność cyklu sprzedaży, ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania, w tym zdolność do ich precyzyjnego prognozowania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do systemów informatycznych spółki i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność spółki do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych spółki, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach programu wykupu akcji oraz zdolność spółki do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 maja 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240627630522/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire


Source link

Leave a Comment