imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Rada Hrabstwa Nottinghamshire przedłuża umowę z Rimini Street dotyczącą wsparcia swoich kluczowych aplikacji SAP

2_10.jpg

 

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Brytyjski samorząd będzie nadal polegał na ultraresponsywnym wsparciu, które zapewni niezawodność systemów SAP wykorzystywanych do realizacji usług publicznych o największym znaczeniu.

LAS VEGAS I LONDYN–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj przedłużenie przez Radę Hrabstwa Nottinghamshire (NCC) umowy z Rimini Street na wsparcie swoich aplikacji SAP ECC 6.0 i SAP Business Objects. NCC zaczęła korzystać ze wsparcia Rimini Street w roku 2017 i w ostatnich trzech latach uzyskała istotne oszczędności w zakresie kosztów obsługi, jak również te wynikające z uniknięcia aktualizacji, utrzymania efektywności procesów i wsparcia personalizacji, które nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom. W czasach istotnego obciążenia budżetów w sektorze publicznym, NCC przedłużyła swoją umowę z Rimini Street, aby nadal uzyskiwać niezbędne oszczędności w ramach starań o zwiększanie efektywności stosowanych wewnętrznych systemów informatycznych. Dodatkowo NCC uzyskała zapewnienie, że jej oprogramowanie będzie wspierane przez gwarantowany okres co najmniej 15 lat od chwili przejścia na wsparcie Rimini Street. Ten poziom wsparcia daje organizacji pewność, że jej kluczowe aplikacje biznesowe będą utrzymywane bez utrudnień w funkcjonowaniu najważniejszych usług, takich jak obsługa płac, czy usługi ochrony małych dzieci.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210121005210/en/.

Świadczenie kluczowych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów obsługi

Rada Hrabstwa Nottinghamshire w Wielkiej Brytanii obsługuje ok. 400 usług skierowanych do dorosłych i dzieci [1], które obejmują swoim zasięgiem ok. 828 tys. [2] osób. Od czasów kryzysu finansowego z 2008 r. NCC znajduje się pod silną presją obniżania wydatków w obrębie całej organizacji. Centrum Usług Biznesowych (Business Services Center, BSC) zmniejszyło budżet o 56% i ograniczyło zatrudnienie o 66%, nie wstrzymując obsługi swoich kluczowych systemów zarządzania procesami biznesowymi, które są niezbędne do korzystania z funkcji o najwyższym znaczeniu, takich jak obsługa płac i wypłata uposażeń dla opiekunów zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi. Pomimo redukcji, NCC zachowała pełny zakres oczekiwanych od niej usług skierowanych do dorosłych i dzieci.

Ze względu na cięcia budżetowe BSC wprowadził szereg usług cyfrowych, w tym rozwiązania automatyzujące, aby ograniczyć liczbę punktów wymiany informacji pomiędzy zespołami i zminimalizować liczbę osób obsługujących systemy. Cztery lata temu Rada postawiła przed sobą dalsze ambitne cele, obejmujące obniżenie wydatków w BSC, co oznaczało poszukiwanie nowych sposobów znalezienia oszczędności. BSC uznało, że opłaty za wsparcie i obsługę SAP były zbyt wysokie w porównaniu do uzyskiwanej wartości, a NCC nie było zadowolone z jakości usług świadczonych przez producenta. Przykładowo, składanie zgłoszeń serwisowych nie obejmowało umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA), a zespół często musiał podejmować wielokrotne próby kontaktu z SAP, aby otrzymać odpowiedź. Aby obniżyć wspomniane koszty, dział IT przyjrzał się ofertom wsparcia podmiotów zewnętrznych i postawił na ultraresponsywny program wsparcia Rimini Street.

„Rimini Street okazała się niezawodnym i godnym zaufania partnerem, który dał nam pewność, że nasze kluczowe aplikacje SAP będą stabilne, dzięki czemu możemy skupiać się na wsparciu naszych pracowników bezpośrednich – powiedziała Sarah Stevenson, kierownik grupy w Centrum Usług Biznesowych Rady Hrabstwa Nottinghamshire. – Musimy wprowadzać oszczędności budżetowe, jednocześnie utrzymując wszystkie kluczowe usługi i poszukując innowacyjnych rozwiązań. Rimini Street wie, jak ważna jest wysokiej jakości obsługa klienta, która nie tylko umożliwia istotne oszczędności, ale też zapewnia więcej czasu na planowanie przyszłości bez presji związanej z przestrzeganiem ścieżki aktualizacji producenta”.

Dzięki wsparciu zespołu ekspertów Rimini Street, NCC mogła przeorganizować i zmniejszyć swój zespół ds. zobowiązań z 20 do 7 pracowników, przy jednoczesnym osiągnięciu wskaźnika opłacenia faktur dostawców 96% – nawet pomimo pandemii COVID-19. NCC obsługuje także wypłaty dla ok. 35-38 tys. emerytów i 7 tys. swoich pracowników, co jest skomplikowanym zadaniem ze względu na różne formy realizowania wypłat. Obsługa podatkowa, prawna i regulacyjna Rimini Street pozwala zapewnić sprawną realizację podwyżek płac i zmian w tabelach podatkowych, a aktualizacje systemu wykonywane są przy minimalnym wpływie na działanie usług.

Aplikacje SAP wykorzystywane przez NCC obsługują ponad 6 tys. użytkowników w obrębie dziewięciu urzędów hrabstwa i wielu innych placówek, a teraz ze względu na pandemię także tysiące lokalizacji domowych. Spółka regularnie doradza i przekazuje wskazówki NCC w zakresie potencjalnego wpływu zmian na kluczowe aplikacje SAP i wdraża aktualizacje w formie poprawek. Poprzednio koszty takiej obsługi wynosiły ponad 100 tys. funtów rocznie, a NCC musiałaby wzywać pracowników do przyjścia do pracy w weekend, aby wykonać aktualizację i wyłączyć aplikację na czas jej przeprowadzenia. NCC planuje przebudowę swojej architektury i przeniesienie swoich aplikacji SAP do centrum danych Microsoft Azure, aby zapewnić większą integrację danych pomiędzy systemami wewnętrznymi oraz spójny dostęp pracowników do tych samych informacji, który pozwoli im efektywnie wykonywać swoją pracę.

Pewność zaufanego partnera obsługi

NCC, podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, korzysta z elastycznego modelu wsparcia wysokiej jakości oprogramowania dla firm, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia SLA obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o priorytecie 1. Klienci Rimini Street otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych, którzy dysponują średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie specyficznego systemu oprogramowania firmowego klienta.

„NCC udowadnia, że organizacje sektora publicznego zmuszone do cięć przy jednoczesnej kontynuacji świadczenia kluczowych usług mogą zwrócić się do podmiotów zewnętrznych, aby zminimalizować utrudnienia i przekierować środki do innych obszarów – powiedział Gerard Brossard, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. finansowych Rimini Street. – Udało nam się pokazać NCC, że przejście na aplikacje SaaS w chmurze nie jest jedyną drogą dostępną dla organizacji sektora publicznego przy planowaniu przyszłych strategii IT. Działalność Rimini Street obejmuje wsparcie, a naszą jedyną rolą jest wspomaganie klientów w zapewnieniu, by ich stabilne systemy o największym znaczeniu osiągały najwyższe poziomy niezawodności i dostępności”.

Więcej na temat sukcesu Rady Hrabstwa Nottinghamshire dzięki współpracy z Rimini Street.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.riministreet.com/, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor”, zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security Company i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

[1] Struktura Rady Hrabstwa Nottinghamshire: https://www.nottinghamshire.gov.uk/council-and-democracy/council-structure/the-councils-structure

[2] Szacunkowa liczba ludności Hrabstwa Nottinghamshire, 2019: https://www.nottinghamshire.gov.uk/business-community/economic-data/population-estimates

Wersja źródłowa komunikatu w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210121005210/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Source link

Leave a Comment