imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na finiszu (raport)

szkolenie-PE_0.jpg


Ponad 4,1 mld euro – tyle na koniec ubiegłego roku wyniosła łączna kwota rozliczonych wniosków o płatność w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Z opublikowanego przez resort funduszy sprawozdania wynika, że do końca 2022 r. zawarto w PO WER 7 539 umów na łączną kwotę 5,6 mld euro, tj. 101% alokacji. Najwięcej umów podpisano w Osi I (Rynek pracy otwarty dla wszystkich) – 3,4 tys. i Osi III (Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju) – 1,9 tys. 

Z raportu wynika, że w prawie wszystkich osiach zakontraktowano ponad 90% alokacji – najwięcej w Osi I – 106%, najmniej w Osi VII (Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia) – 88,1%. 

alokacja

Łącznie na koniec ubiegłego roku rozliczono wnioski o płatność na 4,1 mld euro, tj. 74,3% alokacji PO, z czego 44% w Osi I.
W tym okresie wsparciem objęto 2,6 mln osób (59,6% to kobiety) – 39% to uczestnicy z Osi I. Najwięcej uczestników to osoby pracujące – 978,4 tys.  (38,1%), następnie bierne zawodowo – 796 tys. i bezrobotne – 791,7 tys. (po 31%). 

Prawie 1/3 bezrobotnych uczestników wsparcia była długotrwale bezrobotna. Z kolei 88,5% bezrobotnych i 96,6% długotrwale bezrobotnych uczestników to osoby biorące udział w projektach w Osi I. 

Do końca 2022 r. z działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 skorzystało 214,2 tys. osób i 39 tys. podmiotów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment