imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

PE przyjmie przepisy w sprawie podatków firm międzynarodowych

P045646-854027.jpg


Parlament Europejski przyjmie nowe przepisy, które zobowiążą duże przedsiębiorstwa międzynarodowe do deklarowania, jakie podatki płacą w każdym kraju UE. Głosowanie w tej sprawie w drugim czytaniu oczekiwane jest podczas sesji plenarnej, która rozpoczyna się w środę.

Sprawozdawczość w podziale na kraje w tym zakresie ma na celu zobowiązanie firm wielonarodowych do dostarczenia danych, które pozwolą określić, jaka część ich działalności jest związana z konkretnym państwem.

Wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje został po raz pierwszy przedstawiony w 2016 r. W czerwcu 2021 r. w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych przyjęto wstępne porozumienie. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad porozumieniem w drugim czytaniu ma się odbyć podczas pierwszej sesji listopadowej.

„Instrumenty UE służące zwalczaniu unikania opodatkowania przez przedsiębiorstwa i agresywnego planowania podatkowego obejmują instrumenty służące wdrożeniu działania 13. w ramach projektu dotyczącego erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków uzgodnionego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i państwa grupy G-20 (BEPS OECD/G-20). Działanie 13. przewiduje, że duże przedsiębiorstwa wielonarodowe dostarczają sprawozdania w podziale na kraje organom podatkowym” – informuje PE.

Zdaniem Parlamentu współpraca między organami podatkowymi państw członkowskich pomaga im w uzyskaniu informacji na temat globalnej działalności przedsiębiorstw wielonarodowych i przeprowadzaniu oceny ryzyka na wysokim szczeblu, związanego  z cenami transferowymi.

Udostępnianie publicznie dostępnych informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wypracowany zysk, ma fundamentalne znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej.

„Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Może ona również wspierać bardziej świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych. Sprawozdawczość w podziale na kraje obejmuje publikowanie określonego zestawu danych przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe, co daje ogółowi społeczeństwa ogólny przegląd podatków płaconych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe od ich dochodu” – czytamy.

W ramach planu działania na rzecz sprawiedliwszego systemu opodatkowania osób prawnych 12 kwietnia 2016 r.Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (powszechnie znanej jako dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje) w odniesieniu do przedsiębiorstw o zasięgu wielonarodowym i łącznych skonsolidowanych dochodach grupy wynoszących co najmniej 750 mln EUR.

Wniosek stanowi zmianę dyrektywy o rachunkowości i ma na celu ustanowienie obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do informacji o podatku dochodowym. Wprowadzając sprawozdawczość publiczną w podziale na kraje niniejszą dyrektywą, UE zamierza stać się światowym liderem w promowaniu przejrzystości finansowej i korporacyjnej.

W czerwcu 2017 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) i Komisja Prawna Parlamentu (JURI) przyjęły wspólne sprawozdanie w tym zakresie. Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2019 r. Negocjacje międzyinstytucjonalne rozpoczęły się w marcu 2021 r. i zakończyły się wstępnym porozumieniem 1 czerwca. 28 września Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu.

Wspólna rekomendacja komisji ECON-JURI do drugiego czytania została przyjęta 28 października, a Parlament ma głosować nad tą rekomendacją właśnie teraz. Porozumienie polityczne przewiduje obowiązek publikowania informacji podatkowych dotyczących wspólnego wzoru w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przedstawiania ich w sposób zdezagregowany, w tym w odniesieniu do „jurysdykcji niechętnych współpracy”.

Zawiera ono również klauzulę zapobiegającą unikaniu opodatkowania, aby zapobiegać lukom prawnym, oraz klauzulę przeglądową obejmującą w szczególności gromadzenie informacji dla jurysdykcji podatkowych państw trzecich i tymczasowe pominięcie informacji.

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment