imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Parlament Europejski za interesem dziecka w sporach o opiekę

1_4.jpg


Powierzenie wyłącznej pieczy nad dzieckiem matce, jeżeli jest ona ofiarą przemocy, może stanowić jedyny sposób zapobiegania dalszej agresji – podkreśla Parlament Europejski.

W sprawozdaniu przyjętym w środę 510 głosami za, 31 przeciw, przy 141 wstrzymujących się, posłowie do PE wezwali do podjęcia pilnych działań w celu ochrony ofiar przemocy podczas sporu o opiekę nad dziećmi.

Eurodeputowani zwrócili uwagę, że zjawisko przemocy wobec kobiet i dzieci pogłębiło się w czasie pandemii COVID-19. „Kryzys związany z COVID-19 ukazał brak odpowiedniego wdrażania międzynarodowych konwencji w sprawie ochrony i zapobiegania przemocy ze względu na płeć” – podkreślili.

Dlatego PE wezwał państwa członkowskie, aby pilnie zajęły się problemem rosnącej przemocy ze strony partnera podczas pandemii COVID-19, i zachęca, aby wymieniały się innowacyjnymi rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie zwalczania tego zjawiska.

Podkreślając alarmującą liczbę zabójstw kobiet i dzieciobójstw, które mają miejsce po tym, jak kobiety zgłaszają przypadki przemocy, posłowie stwierdzają, że ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka musi mieć pierwszeństwo przed innymi kryteriami podczas ustalania prawa do opieki i do odwiedzin.

„Cofnięcie prawa do opieki i odwiedzin partnera stosującego przemoc oraz powierzenie wyłącznej pieczy matce, jeżeli jest ofiarą przemocy, może stanowić jedyny sposób zapobiegania dalszej przemocy i wtórnej wiktymizacji ofiar” – podkreślił Parlament. „Przypisaniu wszystkich obowiązków rodzicielskich rodzicowi będącemu ofiarą przemocy muszą towarzyszyć odpowiednie mechanizmy rekompensaty, takie jak korzyści socjalne i priorytetowy dostęp do zbiorowych i indywidualnych rozwiązań w zakresie opieki” – zaznaczył.

W tekście czytamy też, że przy rozpatrywaniu spraw dotyczących opieki nad dzieckiem, dziecko powinno mieć zapewnioną możliwość bycia wysłuchanym, a w przypadku podejrzenia przemocy w związku, przesłuchania muszą być prowadzone w przyjaznym dziecku środowisku przez przeszkolonych profesjonalistów.  Dzieci, które były świadkami przemocy domowej powinny być uznawane za ofiary przemocy ze względu na płeć i otrzymywać lepszą ochronę prawną i wsparcie psychologiczne – uważają posłowie.

„Po raz pierwszy nie koncentrujemy się wyłącznie na maltretowanych kobietach, ale również na wpływie przemocy na dzieci. Ochrona kobiet i dzieci przed przemocą oraz najlepszy interes dziecka muszą być najważniejsze i powinny zawsze mieć pierwszeństwo przed innymi kryteriami przy ustalaniu podziału opieki i prawa do odwiedzin” – podkreślała w PE włoska eurodeputowana Luisa Regimenti (EPP), współsprawozdawczyni rezolucji. „Parlament wysyła wyraźny sygnał na rzecz odważnych i zdecydowanych kroków, jakie należy podjąć w UE w celu rozwiązania problemu przemocy uwarunkowanej płcią. To sprawozdanie ma być krokiem naprzód w kierunku miejsca, w którym kobiety i dzieci będące ofiarami przemocy ze strony domowej mogą liczyć na ochronny i sprawiedliwy system, który stanie po ich stronie” – dodała.

W tekście powtórzono również wezwanie Parlamentu do dodania „przemocy uwarunkowanej płcią” do listy przestępstw wymienionych w art. 83 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

aba/

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Leave a Comment