imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Oświadczenie byłych posłów LPR

a55

Strona główna > Polska > Oświadczenie byłych posłów LPR Oświadczenie byłych posłów LPR AdRo203 Polska, Wyróżnione 3

Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”.

Oświadczenie

My, byli posłowie i działacze samorządowi LPR oraz przedstawiciele środowisk prawicy narodowej, mając na uwadze dramatyczną sytuację naszej Ojczyzny i zagrożenie jej przyszłości, oświadczamy, że postanowiliśmy zorganizować się w strukturze publicznej, celem ratowania Polski przed całkowitą jej likwidacją.
Kolejne władze w Polsce realizują obce interesy kosztem polskiego narodu. Obecne elity władzy podporządkowały polski interes narodowy interesom USA, Izraela i banderowskiej Ukrainy. Polska staje się kolonią elit ,,światowej mafii finansowej”, a Polacy – masą niewolników dla ,,światowych mafii korporacyjnych”.
Nie zgadzamy się na okupację Polski przez obce wojska, nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe na terenie naszego kraju. Nie zgadzamy się na finansowanie amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego kosztem polskiego. Nie zgadzamy się na kupowanie od pośredników sprzętu zbrojeniowego bez przetargu, bez offsetu i gwarancji technologicznych, za absurdalnie wygórowane ceny – co rodzi podejrzenie, iż polski rząd spłaca w ten sposób zobowiązania wynikające z antypolskiej ustawy amerykańskiej JUST Act 447.
Nie zgadzamy się na publiczne deklaracje elit politycznych w Polsce o bezwzględnej lojalności naszego państwa wobec Izraela, na masowe wydawanie polskich paszportów jego obywatelom, na pisanie polskich ustaw pod dyktando izraelskich polityków. Podkreślamy, iż taki poziom uzależnienia od Izraela osiągnęła Polska pod rządami PiS. Ta partia odpowiada za wpuszczenie do naszego kraju wpływowych organizacji żydowskich, utworzenie kolejnych placówek badawczych lansujących żydowską – antypolską – wersję historii z pieniędzy polskiego podatnika. Postawę jeszcze większej uległości prezentuje PiS wobec USA, które realizują w Polsce interesy Izraela i amerykańskiego lobby żydowskiego, które w swoim interesie wpychają Polskę w konflikt wojenny z naszym sąsiadem Rosją. Naganne jest przyjmowanie przez rządzące elity tajnych umów między Izraelem i rządem polskim.
Nie zgadzamy się na odgrywanie w Polsce przez Jonny’ego Danielsa roli szarej eminencji rządu, prezydenta czy sejmu.
Nie zgadzamy się na ingerowanie ambasad USA i Izraela w wewnętrzne sprawy Polski.
Nie zgadzamy się na brak jawności życia społecznego i gospodarczego w Polsce, czego przykładem są tajne umowy na sprowadzanie gazu ,,katarskiego” do Polski, fakturowanego w USA za bardzo wysoką cenę, bez przetargu, bez podania odbiorcom pełnych kosztów takiej operacji – ze szkodą dla krajowego wydobycia.
Nie zgadzamy się na system bardzo wysokich kosztów stałych w utrzymaniu polskich rodzin – wysokie podatki, wysokie ceny energii, gazu, wody, paliw, ubezpieczeń, żywności itd. System ten pozwala legalnie okradać Polaków, których władza podporządkowuje swoim celom przez spektakularne rozdawnictwo pieniędzy z ich podatków.
Rządzące Polską ekipy kierują się nepotyzmem politycznym w sprawach ekonomii, gospodarki oraz życia społecznego. Za czasów AWS – czyli obecnego POPIS-u – nastąpiło na skalę nie spotykaną rozkradania majątku narodowego, sprzedawano wszystko po jak najniższych cenach, kwitła korupcja na ogromną skalę. Obecnie ci sami politycy pod szyldem PIS odkupują za około 20 – krotnie wyższą cenę to, co oddali ich politycy w ramach AWS prawie za darmo. Zachodzi podejrzenie, że korupcja kwitła zarówno przy oddawaniu majątku narodowego, jak i przy jego odkupywaniu.
Rządząca obecnie ekipa jedynie pozoruje walkę z zalewem lewackiej, antyludzkiej ideologii gender. Jej propagatorzy i organizacje są sponsorowani nie tylko przez zagranicę, ale również z publicznych pieniędzy w Polsce. Trwa walka, którą wygrywają ci pospolici niebezpieczni demagodzy, propagujący oderwanie dziecka od rodziców, rozbicie rodziny, zawładnięcie umysłami najmłodszych Polaków. W tak kluczowej sprawie jak wychowanie młodego pokolenia brak działań wymiaru sprawiedliwości. Podobnie zachowuje się PIS w fundamentalnej sprawie dla przyszłości Polski – ochronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci – pozorując tę ochronę.
Nie zgadzamy się z prymitywną, totalitarną propagandą, cenzurą mediów zarówno państwowych, jak i prywatnych – manipulujących świadomością Polaków w celu podporządkowanie ich obcym interesom, godzącym polskim interesom narodowym. Poprzez media dokonano zniewolenia świadomości Polaków ideologią transatlantycką i natowską porównywalnego ze zniewoleniem stalinowskim.
Naszą działalność polityczną, społeczną i gospodarczą opieramy na chrześcijańskich wartościach, chrześcijańskiej cywilizacji i społecznej nauce kościoła katolickiego. Na tych wartościach chcemy rozwijać Polskę i zbudować nową Europę we współpracy z tymi wszystkimi siłami europejskimi, które je wyznają.
Opowiadamy się za integralnością terytorialną Polski, neutralnym państwem w sprawach polityki zbrojeniowej i polityki zagranicznej, własną silną armią zawodową i podporządkowanymi jej wojskami obrony terytorialnej. Polskie Wojsko musi być uzbrajane w oparciu o polską technologię, wdrażana w polskich zakładach zbrojeniowych. Polityka zagraniczna, zamiast obcym interesom, ma wiernie służyć Polsce i Polakom. Nie pozwolimy na szantaż ze strony wpływowych organizacji żydowskich z USA i Izraela w sprawie przekazywania im polskiego majątku.
Nie będziemy brać udziału w żadnych działaniach wojennych przeciwko państwu, które nie wypowiedziało Polsce wojny. Stanowczo nie zgadzamy się na żadne instalacje broni jądrowej obcych mocarstw na terytorium Polski, podobnie jak nie zgadzamy się na obce bazy wojskowe w Polsce. Dążyć będziemy do partnerskiej współpracy z każdym narodem, szczególnie z sąsiadami Polski.
Polityka państwa polskiego w ramach Unii Europejskiej musi sprowadzać się do spraw gospodarczych i stanowić nawiązanie do EWG. Polska nie może ulec polityce „starej” Unii, przyjmującej kurs na likwidację państw narodowych.
Opowiadamy się za pełnym rozliczeniem ekonomicznych rozbiorów polskiego majątku narodowego, pełną samowystarczalnością energetyczną i żywnościową Polski. Polskie, rodzinne gospodarstwa rolne powinny być kołem zamachowym wielu dziedzin gospodarki. Polski chłop musi mieć zapewnioną dochodowość rolniczą w ramach ustawy o gospodarstwach rodzinnych.
Występujemy przeciwko budowie tzw. farm wiatrowych, stosowaniu genetycznie modyfikowanych nasion, żywności genetycznie modyfikowanej, przymusowym szczepieniom dzieci.
Opowiadamy się za, wprowadzeniem do konstytucji RP zapisu o wyłącznym prawie narodu polskiego do i wszelkich zasobów naturalnych polskiej ziemi.
Dążyć będziemy do współodpowiedzialności NBP za rozwój gospodarczy Polski – złotówka ma być konstytucyjnie zagwarantowana jako pieniądz narodowy. NBP będzie również pełnił rolę banku inwestycyjnego, wspierającego wszelkie inwestycje państwowe, samorządowe, gospodarcze, rodzinne. Wyeliminujemy lichwę z polskiego systemu pieniężnego. Będziemy usuwać wszelką patologię korupcyjną.
Dążyć będziemy do odbiurokratyzowania państwowych służb administracyjnych, strategicznych spółek skarbu państwa oraz samorządowych. Opowiadamy się za jak najniższymi podatkami a nawet za podatkiem obrotowym (o ile wyliczenia ekonomiczne na to pozwolą).
Wspierać będziemy prorodzinną politykę państwa. Opowiadamy się za obniżeniem wieku emerytalnego dla mężczyzn do 62 lat, a dla kobiet do 58 roku życia. Wprowadzimy ubezpieczenie społeczne dla matek, które urodziły trójkę i więcej dzieci oraz skrócimy ich wiek emerytalny o rok za każde dziecko urodzone i wychowywane.
Rodzina to podstawa istnienia narodu, oparta na związku małżeńskim kobiety i mężczyzny. Rodzina jest podstawowym podmiotem prawa, którego nadrzędnym celem musi być zabezpieczenie jej dobra. Bez silnej, zdrowej rodziny nie będzie zdrowego, silnego narodu, silnej Polski.
Opowiadamy się za zwiększeniem kwoty wolnej od podatku dla małżeństw do 20 tys. zł., samotnych do 8 tys. zł. Domagamy się najniższej stawki godzinowej minimum 25 zł.
Wprowadzimy bezprocentowe długoterminowe kredyty dla młodych małżeństw, które budują własny dom rodzinny – udzielane m.in. przez NBP.
Handel musi być przywrócony w ręce polskich kupców, którzy w tej sprawie oczekują od Państwa wszelkiej pomocy.
Domagamy się gwarancji prawa naturalnego, a tym samym zasad moralnych religii katolickiej w życiu publicznym.
Stworzymy warunki dla dobrego i sprawnego funkcjonowania gospodarki opartej o własność prywatną, spółdzielczą, państwową i komunalną.
Będziemy dążyć do zachowania rozwoju kultury polskiej oraz do solidaryzmu narodowego jako ważnej wartości etosu Polaków.
Zrobimy wszystko, aby wychowanie młodzieży był zgodne z tradycjami narodu polskiego i katolickimi zasadami moralnymi.
Celem naszym jest zapewnienie wszystkim Polakom godnych warunków życia i rozwoju, zaś Polsce godnego miejsca wśród narodów i państw świata.
Uważamy, iż właścicielami polskiej ziemi powinni być wyłącznie obywatele polscy.
Podstawowym celem Państwa Polskiego musi być służba narodowi, a więc każdemu Polakowi.
Dążyć będziemy do głębokiej reformy ustrojowej naszego Państwa, od nowelizacji Konstytucji poczynając. Postulujemy godne narodu chrześcijańskiego odwołanie do Boga w Trójcy Świętej Jedynego w preambule Konstytucji RP i stanowieniu prawa.
Uznajemy Naród Polski za suwerena w Państwie Polskim i za jego prawowitego gospodarza na polskiej ziemi.
Polacy to naród żyjący zarówno w kraju jak i na obczyźnie. Dobro jednych i drugich winno być przedmiotem troski władz państwowych. Postulujemy zacieśnienie związków gospodarczych i kulturalnych z Polakami rozsianymi po całym świecie i uczynienie polskich środowisk emigracyjnych siłą czynnie zaangażowaną w rozwój kraju i promocję jego interesów w świecie.
Uznajemy prawo Polaków zamieszkujących za granicą do współdecydowania o sprawach państwa polskiego.
Każdemu Polakowi żyjącemu za granicą powinno się stworzyć warunki powrotu do Ojczyzny.
Dla realizacji powyższych postulatów musimy zjednoczyć siły narodowe. Jesteśmy zobowiązani wskazywać i piętnować uzurpatorów powołujących się fałszywie na ,,patriotyzm”, a jednocześnie potajemnie kupczących Polską z jej wrogami.
Wzywamy Polaków do budowania świadomości narodowej i odnowy moralnej. Nasze pokolenie jest odpowiedzialne za przyszłe losy polskiego narodu i Polski. Nie przegrajmy samych siebie i Ojczyzny.
Podpisują min:
– Zygmunt Wrzodak – Poseł na sejm IV i V kadencji, były członek KK NSZZ ,,S”, Zarządu Regionu Mazowsze, szef NSZZ ,,S” Ursusa, założyciel LPR
– Witold Tomczak – Poseł III i IV kadencji sejmu, europoseł VI kadencji
– prof. Anna Rażny – była przewodnicząca Rady Politycznej LPR
– Stanisław Papież – Poseł na sejm IV i V kadencji
– Stanisław Zadora – Poseł na sejm IV i V kadencji
– Antoni Sosnowski – Poseł na sejm V kadencji
– Jarosław Jagiełło – Poseł na sejm V, VI kadencji
– Adam Śmiech – współzałożyciel LPR oraz V-ce przew. LPR ziemi łódzkiej

Sk-ice 07-07-19

Za: http://wrzodakz.neon24.pl/post/149620,oswiadczenie-bylych-poslow-lpr

7.07.2019

AdRo203 debilizacja PolakówIII RPLPRPolska neokolonią syjonizmuPolska pod żydowską okupacjąWrzodak
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment