imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

Komitet Regionów: Europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA

11993547905_e8fd7f27cf_c-1.jpg


Fot. Komitet Regionów

Regiony i miasta oczekują, że KE przedstawi 3 marca plan działania na rzecz wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, który musi stać się częścią unijnego DNA – podkreślili członkowie Europejskiego Komitetu Regionów podczas debaty z przedstawicielem portugalskiej prezydencji w Radzie UE.

Zdaniem samorządowców, powinien to być wyraźny sygnał dla szefów państw i rządów zebranych w Porto 7–8 maja, aby zapewnić sprawiedliwą transformację po pandemii COVID-19.

Europejski filar praw socjalnych to zbiór zasad, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Prezydencja portugalska zwróciła się do zajmującej się kwestiami polityki społecznej i zatrudnienia komisji SEDEC w KR-ze z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie wdrażania filaru z perspektywy lokalnej i regionalnej.

W opinii podkreślona zostanie jego centralna rola w odbudowie Europy i przystosowaniu się do transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej. Przyjęcie opinii przewidziano na majową sesję plenarną tuż przed Szczytem Społecznym w Porto.

Przewodnicząca komisji SEDEC Anne Karjalainen, która jest radną gminy Kerava (Finlandia) i sprawozdawczynią opinii, powiedziała, że europejski filar praw socjalnych musi stać się częścią unijnego DNA, aby zwalczać niesprawiedliwość społeczną, budować odporność na kryzysy i pomagać ludziom w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

„Najwyższy czas wprowadzić go w życie w skoordynowany sposób w całej Unii. Plan działania na rzecz wdrożenia filaru powinien być jasny i ambitny oraz zawierać wiążące cele w zakresie skutecznego monitorowania postępów. Należy również w pełni uznać rolę władz lokalnych i regionalnych w realizacji zasad filaru w terenie, by zapewnić równość i włączenie społeczne” – podkreśliła.

Komisja Europejska przedstawi plan działania na rzecz wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych 3 marca.

Dyrektor generalny DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej Joost Korte podkreślił, że filar praw socjalnych musi być centralnym elementem wysiłków UE na rzecz odbudowy i towarzyszyć transformacji cyfrowej i ekologicznej. Potwierdził, że plan działania obejmie wymierne cele na 2030 r. dla państw członkowskich i zawierać będzie ulepszoną tablicę wskaźników społecznych.

Członkowie komisji SEDEC omówili również wniosek Komisji Europejskiej dotyczący projektu dyrektywy, która ma zapewnić wszystkim pracownikom w UE adekwatne wynagrodzenia minimalne, co jest jedną z dwudziestu zasad filaru socjalnego.

Gubernator Karyntii (Austria) Peter Kaiser, który jest sprawozdawcą opinii dotyczącej płacy minimalnej, powiedział, że kryzys związany z koronawirusem szczególnie dotkliwie odczuły osoby nisko uposażone, zwłaszcza młode, nisko wykwalifikowane i zatrudnione na niepewnych warunkach.

„Miał on także negatywny wpływ na wynagrodzenia. W związku z tym należy popierać europejskie ramy dotyczące minimalnych wynagrodzeń, aby zapewnić lepszą ochronę pracowników w przyszłości, wzmocnić spójność społeczną i zapobiegać ubóstwu pracujących, a także drenażowi mózgów z regionów, w których zarobki są szczególnie niskie” – zauważył Kaiser.

Z kolei burmistrz Klużu-Napoki (Rumunia) Emil Boc przedstawił opracowany przez siebie projekt opinii w sprawie europejskiego obszaru edukacji. Komisja Europejska chciałaby, aby Unia Europejska i państwa członkowskie osiągnęły ten cel do 2025 r. W opinii zwrócono uwagę na potrzebę określenia regionalnych potrzeb edukacyjnych i zmniejszenia obecnych dysproporcji edukacyjnych między obszarami wiejskimi i miejskimi.

„Europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszych miejsc pracy, które będą również lepiej opłacane w UE. Przyczyni się też do zmniejszenia nietolerancji, zwiększenia akceptacji i wzmocnienia tożsamości europejskiej – powiedział Boc.

Dodał, że pozwoli to na oddolne wzmocnienie Europy i że w ostatecznym rozrachunku europejski obszar edukacji jest kluczem do lepszej demokracji w całej Unii Europejskiej.

Obie opinie zostaną przyjęte na następnej sesji plenarnej KR-u w dniach 17–19 marca.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment