imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

KE chce pobudzić inwestycje na rzecz zrównoważonej przyszłości

KE-siedziba.jpg


Komisja Europejska przedstawiła 13 czerwca nowy pakiet środków mających na celu rozwinięcie i wzmocnienie podstaw unijnych ram zrównoważonego finansowania.

Celem pakietu jest zapewnienie, aby unijne ramy zrównoważonego finansowania nadal wspierały przedsiębiorstwa i sektor finansowy, a jednocześnie zachęcanie do prywatnego finansowania projektów i technologii w zakresie transformacji.

W szczególności Komisja dodała kolejne rodzaje działalności do unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i zaproponowała nowe przepisy dotyczące dostawców ratingów z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), co zwiększy przejrzystość na rynku zrównoważonych inwestycji.

Pakiet ma na celu zapewnienie, aby ramy zrównoważonego finansowania działały na rzecz przedsiębiorstw, które chcą inwestować w transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest również ułatwienie korzystania z ram zrównoważonego finansowania, a tym samym dalsze skuteczne przyczynianie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Szczegółowe informacje na temat pakietu:

Akt delegowany w sprawie unijnej systematyki

Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju jest podstawą unijnych ram zrównoważonego finansowania i ważnym narzędziem służącym do zapewnienia przejrzystości rynku i pomagającym ukierunkować inwestycje na działalność gospodarczą najbardziej potrzebną do transformacji ekologicznej.

Komisja zatwierdziła dziś co do zasady nowy zestaw kryteriów unijnej systematyki dotyczących rodzajów działalności gospodarczej, które w znacznym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów środowiskowych niezwiązanych z klimatem, do których należą:

  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

W tym celu Komisja przyjęła ukierunkowane zmiany do aktu delegowanego w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w dziedzinie klimatu, które zwiększają liczbę rodzajów działalności gospodarczej przyczyniających się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, w szczególności w sektorach wytwórczym i transportowym. Włączenie większej liczby rodzajów działalności gospodarczej obejmujących wszystkie sześć celów środowiskowych, a tym samym większej liczby sektorów gospodarki i przedsiębiorstw, rozszerzy użyteczność i potencjał unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w zwiększaniu zrównoważonych inwestycji w UE.  

Kryteria te zostały w bardzo dużym stopniu uwzględnione w zaleceniach platformy ds. zrównoważonego finansowania, opublikowanych w marcu i listopadzie 2022 r. Komisja przyjęła również zmiany do aktu delegowanego określającego obowiązki w zakresie ujawniania informacji w celu wyjaśnienia obowiązków ujawniania informacji w odniesieniu do dodatkowych rodzajów działalności.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostawców ratingów ESG z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Ratingi ESG odgrywają ważną rolę na unijnym rynku zrównoważonego finansowania, ponieważ dostarczają inwestorom i instytucjom finansowym ważnych informacji dotyczących na przykład strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem dotyczącym czynników ESG.

Obecnie rynek ratingów ESG cierpi z powodu braku przejrzystości, a Komisja proponuje rozporządzenie mające na celu poprawę wiarygodności i przejrzystości działalności ratingowej ESG. Nowe zasady organizacyjne i jasne przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów zwiększą uczciwość działalności dostawców ratingów ESG.

Te nowe przepisy umożliwią inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zrównoważonych inwestycji. Ponadto wniosek będzie wymagał, aby dostawcy ratingów ESG oferujący usługi inwestorom i przedsiębiorstwom w UE byli upoważnieni i nadzorowani przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Będzie to również stanowić gwarancję jakości i wiarygodności ich usług, zapewniając tym samym ochronę inwestorów i integralność rynku.

Zwiększenie użyteczności

Ponadto Komisja przedstawia przegląd najnowszych środków i narzędzi przedstawionych w celu rozwiązania kluczowych problemów związanych z wdrażaniem i kwestii podniesionych przez zainteresowane strony. Tendencje w zakresie wczesnego zgłaszania pokazują, że przedsiębiorstwa we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki coraz częściej korzystają z unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju w ramach swoich działań na rzecz transformacji. Na przykład tegoroczna początkowa sprawozdawczość przedsiębiorstw w ramach unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju wskazuje na zachęcające tendencje wśród dużych przedsiębiorstw niefinansowych, przy czym wiele z nich zgłasza rosnące wartości dostosowania do systematyki, w szczególności w odniesieniu do ich wydatków kapitałowych.

W pierwszej kolejności Komisja opracowała niedawno szereg ukierunkowanych środków i inicjatyw mających na celu zwiększenie użyteczności przepisów i wspieranie zainteresowanych stron w ich wdrażaniu. Komisja opublikowała również podręcznik użytkownika unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju, który zawiera wytyczne na temat systematyki dla osób niebędących ekspertami. Wspieranie przedsiębiorstw i sektora finansowego we wdrażaniu unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ram zrównoważonego finansowania będzie kluczowym priorytetem dla Komisji w przyszłości.

Finansowanie transformacji

Przedstawiony dziś pakiet pokazuje również, w jaki sposób można skutecznie wykorzystać ramy prawne UE do ułatwienia finansowania transformacji.  Dzisiejsze zalecenia dotyczące finansowania transformacji mają na celu dostarczenie wytycznych i praktycznych przykładów dla przedsiębiorstw i sektora finansowego. Mają one pokazać, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych narzędzi unijnych ram zrównoważonego finansowania na zasadzie dobrowolności, aby ukierunkować inwestycje na transformację i zarządzać ryzykiem związanym ze zmianą klimatu i degradacją środowiska. Celem jest ułatwienie finansowania transformacji, nie tylko dla przedsiębiorstw, które mają już solidne doświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale również dla tych, które znajdują się w różnych sytuacjach wyjściowych, i które dysponują wiarygodnymi planami lub celami służącymi poprawie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. W pakiecie przyznano również, że małe i średnie przedsiębiorstwa stoją w obliczu konkretnych wyzwań, którymi należy się zająć.

Kontekst i dalsze kroki

Akty delegowane w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zrównoważonego rozwoju są zasadniczo zatwierdzane i po udostępnieniu we wszystkich językach urzędowych UE zostaną przyjęte i przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli (czteromiesięczny okres, z możliwością jednokrotnego przedłużenia o kolejne dwa miesiące). Oczekuje się, że będą one obowiązywać od stycznia 2024 r.

Jeśli chodzi o wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dostawców ratingów ESG, Komisja podejmie teraz w rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą.

Dzisiejszy pakiet jest następstwem uruchomienia w piątek 9 czerwca czterotygodniowego okresu przekazywania informacji zwrotnych na temat pierwszego zestawu standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw. Obowiązkowe standardy sprawozdawczości zapewnią przejrzyste i porównywalne informacje na temat zrównoważonego rozwoju. Komisja rozważy otrzymane informacje zwrotne przed sfinalizowaniem standardów w formie aktów delegowanych i przedłożeniem ich Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli. Po ich przyjęciu te standardy sprawozdawczości będą stosowane przez przedsiębiorstwa podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD). Będzie to kolejny krok naprzód w przechodzeniu na zrównoważoną gospodarkę UE.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment