imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Dla młodych Polaków ważne jest zdrowie, bliskie relacje i rozwój osobisty

1_34.jpg


Młodzi Polacy definicję przyszłości wiążą z technologią. Duże znaczenie ma dla nich rozwój naukowy i badania medyczne, a także zdrowie fizyczne i emocjonalne. Ponad połowa młodych ludzi w Polsce jako światowy priorytet do rozwiązania wskazuje problem nowotworów. Większość millenialsów i osób z pokolenia Z zainwestowałoby w badania naukowe oraz w rozwój nowych terapii lekowych, gdyby miało taką możliwość. Młodzi Polacy wysoko oceniają również swój szacunek dla środowiska, a zagrożenia środowiskowe wskazują jako drugą kwestię pilną do rozwiązania na świecie.

Jak wynika z międzynarodowego badania „Zrównoważony rozwój albo nic. Wymarzona przyszłość Europejczyków z pokoleń Y i Z”, młodzi ludzie w wieku 18-35 lat, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, zgodnie widzą Europę jako źródło wzajemnego wsparcia między państwami.

„Po dwóch latach pandemii priorytety zarówno w sferze biznesowej, jak i prywatnej, uległy zauważalnym zmianom. Szczególnie istotne stało się podejście do zdrowia, relacji międzyludzkich czy ekologicznej świadomości społecznej. Nasze badanie pokazuje, jak młodzi ludzie wyobrażają sobie swoją przyszłość i czego od niej oczekują. To dla nas niezwykle ważne, ponieważ pozwala nam na jeszcze bardziej świadome uwzględnienie tej perspektywy w prowadzeniu naszej działalności” – mówi Phil Krzyzek, dyrektor generalny Healthcare, prezes zarządu spółki Merck.

Młode pokolenie w poszukiwaniu miejsca pracy

W dziale dotyczącym wyboru pracy trzech na czterech badanych uznaje wynagrodzenie za ważny aspekt przy decyzji o miejscu zatrudnienia. Polacy znacznie częściej niż pozostali Europejczycy przy składaniu CV do konkretnej firmy zwracają uwagę na dokonywane przez nią inwestycje w B&R (38 proc. do 13 proc.) oraz politykę rozwoju talentów (36 proc. do 22 proc). Jeśli chodzi o rozkład pokoleniowy, to w przypadku pokolenia Y polityka zatrzymywania utalentowanych pracowników jest drugim najczęściej wymienianym aspektem, natomiast dla pokolenia Z są to inwestycje w badania i rozwój.

„Rynek pracy obecnie jest bardzo wymagający dla pracodawców. Poznanie potrzeb młodego pokolenia oraz kryteriów, jakimi się kierują przy wyborze miejsca zatrudnienia jest niezwykle istotne. Wpływa to zarówno na przyciągniecie zainteresowania potencjalnych kandydatów, jak i utrzymanie młodych talentów w firmie. Wyniki badania pozwalają nam lepiej zrozumieć młode pokolenie oraz stworzyć im odpowiednie warunki pracy” – wskazuje Magdalena Bystranowska, dyrektor Centrum Usług Biznesowych, prezes zarządu Merck Business Soultions Europe.

Co jest dla młodego pokolenia najważniejsze w życiu?

Młodzi Polacy (18-35 lat) w większym stopniu niż ich rówieśnicy z pozostałych krajów europejskich doceniają wartość bliskich relacji między ludźmi. Dużą wagę przykładają też do zdrowia fizycznego i emocjonalnego – wynika z międzynarodowego badania „Sondaż Merck: Zrównoważony rozwój albo nic. Wymarzona przyszłość Europejczyków z pokoleń Y i Z”. Uczestnicy badania w Polsce i w innych krajach zgodnie widzą Europę jako źródło wzajemnego wsparcia między państwami.

Jako ważny aspekt życia młodzi Polacy najczęściej wymieniają zdrowie fizyczne i emocjonalne. Wskazało na nie 63 proc. polskich respondentów (pozostałe kraje europejskie – 57 proc.). Dotyczy to zarówno kobiet (65 proc.), jak i mężczyzn (61 proc.) z obu badanych pokoleń (Z – 60 proc., Y – 65 proc.).

Polacy dobrze oceniają swój stan zdrowia. Dwóch na trzech młodych Polaków uważa, że jest w dobrym stanie fizycznym – jest to o 7 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu młodych Europejczyków. W przypadku zdrowia emocjonalnego przewaga ta wynosi 5 proc. (58 proc. do 53 proc.).

Aż 51 proc. badanych w Polsce uznało, że cenią bliskie relacje między ludźmi, wśród pozostałych Europejczyków odsetek ten wynosi jedynie 34 proc. Wzajemna bliskość liczy się przede wszystkim dla polskich kobiet (59 proc.), mężczyźni rzadziej wskazują ten aspekt (42 proc). W ocenie wagi bliskich relacji pokolenie Z (18-24 lat) nie różni się od pokolenia Y (24-35 lat).

Młodzi Europejczycy wśród najważniejszych filarów zrównoważonego społeczeństwa najczęściej wymieniają środowisko (55 proc.), edukację i talent (52 proc.) oraz odpowiedzialną produkcję i konsumpcję. U polskich ankietowanych wygląda to nieco inaczej. Najwięcej osób, ale mniej niż połowa, jako takie filary wskazało zdrowie i medycynę, środowisko oraz naukę (44 proc.). Kolejne miejsce zajęła edukacja i talent – 42 proc., a odpowiedzialna produkcja i konsumpcja – 41 proc. Kobiety częściej podkreślały wagę zdrowia i medycyny (47 proc.), a mężczyźni – innowacji technologicznych – 49 proc.

Europa jako źródło wzajemnego wsparcia, wspólnych wartości i szans rozwoju

Pytani, z czym im się kojarzy Europa, młodzi Polacy, podobnie jak badani z innych krajów, stwierdzili, że widzą w niej przede wszystkim źródło wzajemnego wsparcia pomiędzy krajami (blisko 40 proc.).

Millenialsom znacznie częściej niż ich młodszym kolegom z pokolenia Z Europa przywodzi na myśl wspólne wartości i tożsamość (35 proc. do 27 proc.). Dla generacji Z ważniejszym skojarzeniem z Europą pozostają szanse edukacyjne i zawodowe (34 proc.). Tylko niecałej jednej piątej wszystkich badanych Europa kojarzy się z mówieniem jednym głosem.

Respondenci z Polski wyraźnie częściej niż ich rówieśnicy z pozostałych krajów Europy w rozmowach z przyjaciółmi poruszają tematy rozwoju osobistego (53 proc. do 50 proc.), rozwoju zawodowego (51 proc. do 44 proc.) oraz zdrowia fizycznego i emocjonalnego (50 proc. do 45 proc.).

Relacje społeczne interesują przede wszystkim kobiety (59 proc.). Mężczyźni są tym zagadnieniem zainteresowani w mniejszym stopniu (47 proc.) – dla nich najbardziej nośnym tematem jest rozwój zawodowy (50 proc.), choć i tę tematykę chętniej poruszają panie (52 proc.). Najwyższy procent wyboru relacji społecznych przypada w pokoleniu Z. Polscy millenialsi wyraźnie częściej niż generacja Z omawiają rozwój technologiczny – 37 proc. do 24 proc.

Pokolenie przyszłości

Ankietowani z Polski definicję przyszłości wyraźnie mocniej wiążą z technologią (40 proc.) niż badani z innych krajów (27 proc.). Odsetek ten jest jeszcze wyższy dla mężczyzn i pokolenia Z (45 proc.). Dla młodych Polaków natomiast mniej istotne są kwestie zrównoważonego rozwoju. Za ważne uważa je 12 proc., gdy w pozostałych krajach odsetek ten wynosi 23 proc. Rozwój naukowy/technologiczny i badania medyczne są tak samo ważne dla młodych Polaków, jak dla ogółu młodych Europejczyków (93 proc.).

Polscy respondenci zdecydowanie wyżej niż ich rówieśnicy oceniają własny szacunek dla środowiska. 91 proc. młodych Polaków uważa, że szanuje środowisko naturalne – jest to o 6 punktów procentowych więcej niż wśród ogółu młodych Europejczyków.

Młode pokolenie Polaków podobnie ocenia wagę poszczególnych, kluczowych do rozwiązania problemów dla świata, co uczestnicy badania z innych krajów. Ponad połowa młodych ludzi w Polsce (54 proc.) jako priorytet wybrałaby rozwiązanie problemu nowotworów. Jako drugą kwestię pilną do rozwiązania zostały wskazane zagrożenia środowiskowe, choć nie zyskały one większościowego poparcia (44 proc.).

Proszeni o wskazanie współczesnego bohatera, młodzi przedstawiciele polskiego społeczeństwa z dostępnych opcji wybrali personel medyczny (53 proc.), co może mieć związek z pandemią COVID-19 – przy czym wśród mężczyzn wynik ten jest o 8 punktów niższy niż u kobiet (69 proc.). 31 proc. badanych za bohaterów uznaje naukowców.

Młodzi Polacy, gdyby mieli możliwość podjęcia takiej decyzji, zdecydowanie więcej pieniędzy niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich zainwestowaliby w badania naukowe oraz w rozwój nowych terapii lekowych. Zrobiłoby tak 59 proc. polskich ankietowanych, co jest wynikiem o 7 punktów wyższym niż wśród ogółu Europejczyków. Inne ważne obszary inwestycji dla wszystkich młodych ludzi z Europy, w tym Polski, to polityka ochrony środowiska – 45-46 proc.

36 proc. młodych Polaków deklaruje chęć posiadania dzieci, co jest wynikiem o 3 punkty procentowe wyższym niż wśród ogółu tej grupy wiekowej w Europie. Procent ten jest wyższy wśród pokolenia Z (41 proc.) niż wśród pokolenia Y. Trzech na czterech ankietowanych, w przypadku gdyby nie mogli począć dziecka drogą naturalną, zdecydowałoby się na medyczną terapię niepłodności, co jest wynikiem o 4 punkty procentowe wyższym niż wśród ogółu Europejczyków. Wynik ten jest też o 5 punktów wyższy wśród kobiet.

31 proc. młodych bezdzietnych respondentów nie planuje mieć dzieci w przyszłości, przy czym wyższy odsetek stanowią mężczyźni (39 proc.).

Spośród pięciu aspektów określonych jako ważne przy rozważaniu posiadania dzieci, młodzi Polacy jako ważne wskazywali przede wszystkim (ponad 90 proc.): posiadanie odpowiedniego partnera, dobre zdrowie fizyczne i psychiczne oraz stabilną i satysfakcjonującą pracę.

O badaniu Merck

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę naukowo-technologiczną Merck przy wsparciu technicznym GAD3, w maju 2022 r. na próbie 6,119 respondentów z pokolenia Z (18-24 lata) oraz pokolenia Y (25-35 lat, tzw. millenialsi) z 10 państw Europy. W maju 2022 r., w sondażu wzięło udział 609 młodych Polaków. Większość badanych to kobiety (52 proc.), osoby niezamężne (60 proc.) z pokolenia Z (69 proc.), z wykształceniem wyższym (50 proc.), pracownicy sektora prywatnego, zarabiający od 1000 do 2000 euro.

Pełną wersję raportu można pobrać na stronie Merck, na której zamieszczono także wyniki badania wszystkich dla pozostałych państw (link).

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment