imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ?

a.e

Strona główna > Polska > Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ? Czy POPiS po wygranych wyborach wdroży podatek katastralny, który docelowo pozbawi kilka milionów Polaków mieszkań, wyrzucając ich na bruk ? Jerzy Ulicki-Rek Polska, Wyróżnione 4

Tajny Plan Wysiedlenia Polaków z Mieszkań i Domów był przygotowywany od blisko 30 lat, przez postsolidarnościowe partie, razem z częścią Kościoła Katolickiego, w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski i środowisko Radia Maryja !!!

Przedstawiamy syntetycznie i chronologicznie wiele elementów przygotowania tego planu od początku kolonialnej transformacji, realizowane przez 30 lat procesy, ciągłość historyczną, systemowe uwarunkowania i bardzo ważną role systemu pieniądza i kredytu, która jest w dalszym ciągu mało znana .

Bardzo ważnym elementem tego procederu było niszczenie spółdzielczości, w tym mieszkaniowej. Ta własność wspólnotowa stanowiła najważniejszą blokadę tego systemowego procederu pozbawienia Polaków własności, w tym prywatnej mieszkaniowej. Spółdzielczość od początku jej powstania w XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami, była OSTOJĄ POLSKOŚCI !!!

Było to powtórzenie takiego samego procederu, jaki w trakcie transformacji kolonialnej, przeprowadzono już z własnością państwową, wypracowaną przez pokolenia Polaków. Niszczenie polskiego rolnictwa jest także elementem pozbawienia Polaków własności.

Postaramy się powiązać wiele z pozoru niezależnych ze sobą „kropek” w logiczną całość procesów współzależnych ze sobą, w ciągu 30 lat, których źródła tkwią w historii powojennej.

W 1983 roku przyjęto nową Ustawę Prawo Spółdzielcze -ustawę która w Spółdzielczości przy wszystkich jej wadach otworzyła nowy proces „repolonizację Spółdzielczości” poprzez polonizację organów spółdzielni.

1. Jedną z pierwszych ustaw solidurnościowego rządu Balcerowicza- Mazowieckiego było uchwalenie antyspółdzielczej „spec ustawy” na początku 1990 r. Ustawa ta zlikwidowała wszystkie struktury ponadpodstawowe w spółdzielczości. Jej skutkiem była utrata przez spółdzielnie ogromnego majątku ( w tym systemu hurtowni i magazynów), który w części został zmarnowany, a w części przejęty w sposób spekulacyjny i służy różnym grupom interesów, głównie powiązanych z kapitałem obcym, a nie spółdzielcom, jako ich byłym współwłaścicielom. Ze względu na dominację spółdzielczości konsumenckiej w handlu ( Powszechne Spółdzielnie Spożywców Społem w miastach i Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska” na wsi) zniszczono ich system handlu hurtowego, by otworzyć ten obszar dla zagranicznych hipermarketów. Także rozwalono system gospodarczy wszystkich Branżowych Związków Spółdzielczych. Więcej na ten temat można przeczytać na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2014/03/protest-towarzystwa-spoldzielcow-w-obronie-spoldzielczosci-i-spoldzielcow/

Innym efektem tej ustawy były następujące procesy samodesemityzacji oranów spółdzielczości podstawowej, która była efektem oporu społecznego przeciwko prywatyzacji majątku i wyprowadzania majątku spółdzielczego oraz powstania nowego pola błyskawicznego bogacenia. Proces ten spowodował umocnienie się ekonomiczne i organizacyjne spółdzielczości podstawowej w sytuacji, kiedy zsemityzowane struktury ponadpodstawowe, utraciły możliwość bezpośredniego wpływu na działania Spóldzielni.

To przyniosło inne zagrożenie, a mianowicie środowiska związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim uznały, że ten obszar społeczno gospodarczy powinien być kontrolowany przez struktury związane z kościołem. Dowodem na to jest „szczególna troska i opieka „Radia Maryja” od zarania jego powstania, we wszystkich możliwych formach oraz opracowana inna forma odebrania spółdzielcom ich wspólnego majątku. Ten sposób wywłaszczenia wypracowany przez struktury polityczne tworzące koalicję Akcji Wyborczej Solidarności & Unii Wolności przez tzw. uwłaszczenie, jako kara za repolonizację spółdzielczości, jej samo-odbudowę oraz neutralność wyznaniową, ideologiczną, itd.

W okresie 2001-2015 wypracowano proces prawno-ekonomiczny wymuszonego samozniszczenia spółdzielczości mieszkaniowej w celu przejęcia jej majątkowych aktywów ukoronowany systemem ustaw dotyczących tzw. mieszkaniówki w pierwszej połowie 2018 roku i dokończonych w 2019 roku. Polega on na oddaniu wolnych zasobów terenowych Spółdzielni „mafii deweloperskiej”. Określenia „mafia deweloperska na której garnuszku chodzą układy polityczne” stanowi cytat z wypowiedzi jednej z pań Profesor udzielonej w wywiadzie w 2019 roku w Programie I Polskiego Radia PR24. Formą realizacyjna tego procesu jest narzędzie podatkowe nazywane „podatkiem Katastralnym”.

2. Majątek państwowy można było łatwo sprywatyzować, a w kolejnym etapie przejąć lub doprowadzić do bankructwa lub likwidacji przez obce korporacje, głównie: niemieckojęzyczne, angielskojęzyczne, francuskojęzyczne itp.

Priorytetowymi działaniami w tym zakresie objęto jednostki gospodarcze, które realizowały produkcję eksportową oraz organizowały zbyt na zagranicznych rynkach. Taki sam priorytet zastosowano w stosunku jednostek, które produkowały w oparciu nowoczesne własne technologie zakładowe, opracowane przez Polskie Instytuty Badawcze oraz zakupione know how spoza granic Polski. W przypadku własnych technologii i myśli technicznej realizowano nielegalne, bezpłatne i pirackie przejęcie polskiej własności intelektualnej.

Według analityków z USA Zachód zaoszczędził okres 30 lat na realizację prac badawczych, dla uzyskania tych rozwiązań oraz nakłady finansowe szacowane na bliskio 2 biliony $ USA.

Zaznaczyć należy, że w dokumentacji prywatyzacyjnej, nie wliczano wartości posiadanej technologii do wartości sprzedaży ( kłania się tutaj ograniczoność intelektualnych < oby tylko>: prywatyzatorów, ideologów prywatyzacji za wszelką cenę, ich akademickich nauczycieli i mentorów oraz nieuctwo kadry w ośrodkach kształcących ekonomistów itp.).

Robotnicy ani zarządzający państwowymi zakładami nie bronili swoich miejsc pracy i majątku, który uznawali za niczyj i łatwo dawali się przekupić przysłowiowymi ochłapami. Byli i są wykorzystywani do dnia dzisiejszego przez działaczy solidarnościowych, zasiadających w ławach parlamentarnych, do wywoływania strajków pro-prywatyzacyjnych, bądź też strajków solidarnościowych itp. Skutkiem wywoływanych strajków była utrata kontraktów i wiarygodności, a dla inicjatorów i ideologów tych strajków było to celem strategicznym.

3. Spółdzielcy jako współwłaściciele i większość zarządów spółdzielni, bronili: idei spółdzielczości, w tym podmiotowości Członków spółdzielni oraz tych form organizacyjnych i gospodarczo-społecznych, opartych na priorytecie personalnym, a nie kapitałowym. To spowodowało, że spółdzielczość przetrwała, co prawda znacznie osłabiona nieustannymi atakami na tą własność wspólnotową.

Gdy Trybunał Konstytucyjny w 1991 r. zakwestionował niszcząca spółdzielczość „spec ustawę” z 1990 r., jako niezgodną z Konstytucją, dopiero koalicja PSL-SLD przywróciła nowelizacją ustawy z 1994 r. możność zrzeszania, ale tylko w związkach lustracyjno-szkoleniowo-doradczych, bez działalności gospodarczej.

Wtedy do walki ze spółdzielczością włączyły się struktury Kościoła Rzymsko Katolickiego od Episkopatu począwszy. Episkopat włączył do tego zadania ośrodki intelektualne ( Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz struktury Księdza Rydzyka: Radio Maryja, Nasz Dziennik, Telewizję Trwam oraz terenowe Kluby Radia Maryja. Te kluby tworzone były we wszystkich parafiach na bazie pisemnych umów z Ordynariuszami ( członkami episkopatu).

Jednak te działania nie przynosiły efektów w postaci: wyboru do Rad Nadzorczych i Zarządów osób wskazywanych przez te struktury, przejmowania przez Spółdzielnie obowiązków związanych z przejęciem utrzymania porządku na nieruchomościach kościelnych, wsparcia materialnego i organizacyjnego inwestycji kościelnych, organizowania przyjęć i spotkań Spółdzielców z udziałem duchownych.

Takie spotkania z udziałem duchownych równały się z obowiązkiem datków, które struktury państwowe, samorządowe itp. masowo udzielały. Spółdzielnie, jako instytucje, nie brały czynnego udziału w obchodach kościelnych, nie uczestniczyły poprzez swoich członków władz w np. „noszeniu baldachimów nad duchownymi”, w czym tak zasmakowali politycy sejmowi, lokalni, radni, wójtowie, starostowie, prezydenci.

To spowodowało działania karania niepokornych członków Władz Spółdzielni, nadrzędnych struktur Spółdzielczych, poprzez podjęcie różnorodnych form działań: ideologicznych, teologicznych, ustawodawczych, prawnych ( ustawiane orzecznictwo sądowe lub bezczynność organów ścigania), propagandowych ( szczucie i zaszczuwanie) kontrole skarbowe z fingowanymi wynikami kontroli ustalanymi często poza aparatem skarbowym.

4. W 1992 r. uchwalono zmianę w prawie spółdzielczym, że zarządy spółdzielni ( chodziło głównie o spółdzielnie mieszkaniowe) nie mogą reprezentować swoich członków wobec władz publicznych.

5. Uchwalono ustawę o własności lokali w dniu 24.06.1994 r. na sprzecznych z DEKALOGIEM podstawach ideologicznych neoliberalizmu i wolnego rynku. A więc wykorzystano najniższe instynkty: egoizmu, chciwości, dominacji i bezwzględnej rywalizacji, nazywanej konkurencją, czyli klasycznego OPIUM DLA MAS ( więcej na ten temat na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/dr-krzysztof-lachowski-wolny-rynek-opium-dla-mas-a-wiez-istota-istnienia/ ).

Ustawa ta zapoczątkowała proces powstawania wspólnot mieszkaniowych i tzw. uwłaszczenie posiadaczy mieszkań komunalnych, zakładowych, i spółdzielczych.

Czyli zapoczątkowała systemowy proces UWŁASZCZENIA, który mimo oporu Polaków, znalazł się obecnie na dobrze przygotowanym w wielu ustawach etapie, tuż przed fazą finałową – WYWŁASZCZENIA !!!

6. W 1994 r. Radio Maryja rozpoczyna totalitarną kampanię przeciw spółdzielczości na wzór: kampanii prowadzonych w III Rzeszy przeciwko żydom i w okresie wczesnych lat 50 przez żydokomunę przeciwko tzw. „kułakom”. Do tej kampanii oczerniającej spółdzielczość, jak na komendę przyłączają się wszystkie media, jak i cześć struktur Kościoła Katolickiego.

Kampania ta została rozwinięta w okresie rządów koalicji AWS z UW przeciwko Spółdzielniom Mieszkaniowym, działaczom spółdzielczym, członkom władz Spółdzielni, pracownikom Spółdzielni, jak i prawnikom prowadzącym obsługę prawną. Bazę organizacyjną dla tych działań stanowiły parafialne koła Rodzin Maria Maryja, dla których każdego wieczoru w Radiu Maryja przekazywane były zawoalowane instrukcje działań, propagandowych form, różnych form terroryzmu i nie tylko.

Te działania dyskredytujące wspierały ogólno krajowe media, takie jak np. Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza itp. Kampania została ukoronowana wyodrębnieniem spółdzielczości mieszkaniowej z ustawy Prawo Spółdzielcze i uchwaleniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w 2001 roku.

Nierzadkie były również formy terroru bezpośredniego, grożące utratą nie tylko dobrego imienia, ale i życia, przy całkowitej bierności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Jedną z takich form było powodowanie katastrof dźwigowych, podpalanie dźwigów, uszkadzanie elementów sterujących pracą dźwigów, w określonych terminach i nie tylko. Niezależnie od opisanych wyżej form terroru i terroryzmu, wobec oponentów tych działań wobec spółdzielczości stosowano: nacinanie ( nie przebijanie a nacinanie) przednich lewych opon w samochodach stanowiących ich własność, nękanie nachodzeniem mieszkań itd. itd.

W szkoleniach dla pracowników służb skarbowych, jak i prawników służb skarbowych nie ukrywano zaleceń, które można streścić następująco: oszukujcie, fałszujcie, bo sędziowie są niedouczeni i tym samym będą utrzymywać w mocy wasze ustalenia.

Zakładano różnego rodzaju tzw. ruchy obrony lokatorów i spółdzielców, które zawierały umowy ze strukturami kościelnymi na temat wsparcia logistycznego ich działalności, na wzór umowy, którą zawarło Kierownictwo Podziemnej Solidarności z Episkopatem Kościoła Katolickiego w Polsce ( źródło: red Bratkowski – pisemna wypowiedź, w której ujawnił istnienie umowy pomiędzy KK a Podziemną Solidarnością). Ten ponadpartyjny program wspierał także Prezydent Kwaśniewski, najprawdopodobniej dla zapewnienia sobie wyboru na Prezydenta na II kadencję.

7. Wymienione powyżej działania były przygotowaniem gruntu do wprowadzenia podatku katastralnego. Decyzje nad wdrożeniem tego podatku podjęło Ministerstwo Finansów już w 1993 roku, opracowując dokumentację w formie zbiorów dokumentalnych i elektronicznej bazy danych do wprowadzenia tego podatku. W latach 90 przeprowadzono zmiany w ustawie o ewidencji gruntów i budynków tworząc kompatybilny system dokumentacji elektronicznej, jak i dokumentalnej, z już działającym systemem Ministerstwa Finansów i równoczesną digitalizacją dokumentacji formalno-prawnej, dokumentującej wszelkie zapisy. Analogiczną operację prowadzono w Służbach Skarbowych, z tą różnicą, że ewidencję gruntów informatycznie zdecentralizowano do szczebla powiatowego. Miało to na celu uniemożliwienie prowadzenia na bieżąco monitoringu: materialnego bogacenia się elit, przepływu gruntów na rzecz Kościoła i cudzoziemców, w połączeniu z blokadą monitoringu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz miejsc położenia kopalin itp.

Opóźnienia we wprowadzaniu tego systemu, były spowodowane utrzymywanym, nie wyklucza się że celowo, bałaganem prawnym na terenie miasta stołecznego w Warszawie.

8. Spółdzielnie próbowano wielokrotnie przekształcić w spółki kapitałowe, a spółdzielnie we wspólnoty mieszkaniowe ( w 1999 r. ustawa nie przeszła tylko 7 głosami a w 2012 r. – 11 głosami) po to, aby poprzez to indywidualne uwłaszczenie na budynku i ziemi, można było łatwo wywłaszczyć lub usunąć z mieszkań czynszowych za nawet niewielkie zadłużenie.

Podatek katastralny umożliwia zrobienie tego hurtowo, w skali masowej ze wszystkich mieszkań we własności indywidualnej, ale także spółdzielczej !!!

W ciągu 30 lat było ponad 70 projektów nowych ustaw spółdzielczych, w tym wydzielających z ustawy prawo spółdzielcze branże np. mieszkaniową, SKOK, Pracy, Banków Spółdzielczych itp. oraz nowelizacji prawa spółdzielczego. To jest absolutny rekord w skali światowej. Stanowione prawo spółdzielcze, wielokrotnie podważane przez Trybunał Konstytucyjny, jest nie tylko bardzo niespójne, ale wręcz stwarza możliwości do: działań przestępczych i dowolności interpretacji przez wymiar sprawiedliwości.

W innych krajach nowelizacje odbywają się raz na kilka lub kilkanaście lat, a pełne zmiany ustawy spółdzielczej raz na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Efektem tego są najgorsze warunki prawno- organizacyjne funkcjonowania spółdzielni ze wszystkich krajów w Europie ( porównywalne ma jedynie Bułgaria i Rumunia).

9. Spółdzielnie mieszkaniowe, mimo znacznego ograniczenia im możliwości budowy nowych mieszkań, posiadają bardzo duży majątek w postaci budynków i ziemi, zwłaszcza w miastach. Zakusy na to mają od lat deweloperzy, głównie obce korporacje powiązane z zagranicznymi bankami i polskimi strukturami politycznymi. Należy tu zaznaczyć, że dużo spółdzielni zostało pobudowanych na terenach pożydowskich, które od 1989 roku są nawiedzane przez różnego rodzaju roszczeniowców.

Ustaleniami „Małego Traktatu Wersalskiego Osoby pochodzenie żydowskiego zwolnione zostały z płacenia podatków od nieruchomości”. O tym przywileju przypomną sobie w odpowiednim czasie „starsi bracia w wierze”, kiedy po wprowadzeniu podatku katastralnego, jako narzędzia wywłaszczenia i wyzucia Polaków z ich własności, będą ogłoszenia typu oddam, mieszkanie/nieruchomość z dopłatą.

Dlatego do idei podatku katastralnego, w wydaniu neo-żydokomunistycznym, wróciły „żydo patriotyczne” elity III RP, ponieważ oni sami i ich ziomkowie, nie będą takim podatkiem obciążeni, podobnie jak związki wyznaniowe. W związku z tym, w celu uniknięcia opłacenia podatku katastralnego, przy zachowaniu prawa zamieszkiwania, będzie przekazanie praw własności związkom wyznaniowym wszelkiej maści.

Jedną z przyczyn ataków na traktat Poczdamski i PRL jest między innymi przerwanie ciągłości prawnej pomiędzy II RP, a Państwem Polskim powołanym w 1944 roku i przywoływaniem Traktatu Wersalskiego. Ten traktat właśnie ustalił granicę Polską na wschodzie, zgodnie z linią Curzona, która była pochodną linii granicznej ustalonej w traktacie Brzeskiem w 1918 roku.

10.W tym procederze przygotowania wywłaszczenia Polaków z majątku, w tym własnych mieszkań, biorą udział siły: zewnętrzne, rządzących elit solidurnościowych, ośrodki prawnicze, media i struktury Kościoła Katolickiego.

Ponieważ oddziaływanie Kościoła jest mało znane, należy podać kilka przykładów. Piszący te słowa brał udział kilka lat temu w konferencji zorganizowanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na temat prawa spółdzielczego, z udziałem wielu utytułowanych prawników z całego kraju. Udział wzięli także stale „koncesjonowani” autorzy zmian i nowelizacji prawa spółdzielczego, niezależnie od tego, jaka opcja była u władzy.

Był bardzo zaskoczony dominującym nurtem w referatach i głosach w dyskusji, który sprowadzał się do sentencji „JAK WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELCZĄ Z RĄK LICZNYCH, PRZEJĄĆ W RĘCE NIELICZNYCH”. Kiedy zabrał głos i wyraził tą opinię ze zdziwieniem, że dzieje się to w Uczelni, która ma przymiotnik KATOLICKI w nazwie, wywołał konsternację i milczenie wśród zebranych na Konferencji osób.

11. Trzy lata temu Towarzystwo Spółdzielców zorganizowało spotkanie z prof. Ewą Łętowską, byłą Rzecznik Praw Obywatelskich, byłą członkinią Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższego Sadu Administracyjnego, na temat zagrożeń dla spółdzielczości, z udziałem ówczesnego Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego.

Pani prof. Ewa Łętowska eksponowała zagrożenie dla spółdzielczości ze strony m.in. klanów prawniczych, sugerowała zorganizowane użycie mediów społecznościowych do doradztwa i obrony spółdzielczości.

W odpowiedzi Pani prof. Łętowskiej prowadzący spotkanie dr Krzysztof Lachowski prezes zarządu Towarzystwa Spółdzielców stwierdził m.in. tak:

 • „zaprosiliśmy Panią profesor przede wszystkim jako członka słynnej Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w drugiej kolejności jako Rzecznika Praw Obywatelskich członka Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższego Sadu Administracyjnego. Trzeba tu jednak podkreślić, że Pani Profesor będąc Rzecznikiem Praw Obywatelskich, jako jedyna spośród Rzeczników, faktycznie broniła praw obywatelskich w Polsce.”

Podtekst był taki, że ta Spółdzielnia padła ofiarą przestępczości zorganizowanej klanu prawniczego, wskutek czego wierzyciele zajęli hipoteki wyodrębnionych uwłaszczonych mieszkań. Ta sytuacja spowodowała, że Pani Profesor, jako sędzia w stanie spoczynku, a uprzednio Rzecznik Praw Obywatelskich, przystąpiła do walki przeciwko stosowanym przestępczym praktykom i rozwiązaniom prawnym „mafii deweloperskiej” rządzącej parlamentem i strukturami politycznymi, kolejnych kadencji parlamentarnych. Nie ważyli się tego robić tacy Prezesi Trybunału Konstytucyjnego jak: prof. Rzepliński ( też i Prezes Fundacji Helsinskiej), prof Zoll, Safian, czy też prof. Gardocki Prezes Sądu Najwyższego.

 • zaproponował by zapoznała się z podobnym procederem dotyczącym prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i wręczył jej książkę, obecnego na spotkaniu autora dr Ryszarda Ślązaka, pt. „ Czarna księga prywatyzacji 1988-1994, czyli jak likwidowano przemysł” oraz ustrojowe koncepcje rozwiązań systemowych pt.„Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”, materiały z konferencji zorganizowanej w 2014 roku, pod tym samym tytułem, przez Krajową Radę Spółdzielczą i Warszawska Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą, na której referentami byli w większości członkowie Stowarzyszania Klubu Inteligencji Polskiej.

Zabierający głos w dyskusji członek zarządu Towarzystwa Spółdzielców Zbigniew Dąbrowski zaprezentował się, jako były prezes spółdzielni mieszkaniowych, z których 3 spółdzielnie w Trójmieście wyprowadził z sytuacji, kiedy groziła im upadłość lub likwidacja, a wielu innym pomógł wyjść z takich stanów.

Mówca zaprezentował szereg mało znanych niszczycielskich działań wobec spółdzielczości i wskazując ośrodki projektujące te działania, wymienił Katolicki Uniwersytet Lubelski i prof. Adama Bielę jako głównego konstruktora tych działań. Na ten ośrodek intelektualny i osobę wielokrotnie składał zawiadomienia do organów ścigania.

Poinformował, że głównym ośrodkiem propagandowym i działań społecznych niszczenia spółdzielczości było od początku transformacji: Radio Maryja i ojciec Tadeusz Rydzyk oraz sterowane centralnie struktury terenowe. Te Radio i struktury oskarżył do prokuratury o przestępczą działalność, wspieraną w sposób skoordynowany z działaniami Struktur Radia Maryja przez struktury polityczne tworzące AWS i UW oraz historyczne pochodne tych struktur .

W nawiązaniu do zagrożenia spółdzielczości ze strony klanów prawniczych, jak określiła to prof. Łętowska, stwierdził, że to nie są klany, lecz gangi prawnicze powiązane politycznie.

12. Od kwietnia obecnego roku przestała obowiązywać ochrona lokatorów przed eksmisją na bruk w miesiącach jesiennych i zimowych.

13. Z istniejących w okresie 30 lat partii politycznych, największymi obrońcami spółdzielczości i własności prywatnej Polaków, było Polskie Stronnictwo Ludowe, a w drugiej kolejności Sojusz Lewicy Demokratycznej przed jego zniszczeniem.

14. Spółdzielczość i polskie rolnictwo jest od początku transformacji „solą w oku” dla post-solidarnościowych elit: politycznych, naukowych , kościelnych, jak i syjonistycznych. Celami i zadaniami wymienionych elit była walka z Polską, polskością i Narodem Polskim, pod patronatem Episkopatu KK i przy operacyjnym zaangażowaniu potomków funkcjonariuszy struktur żydokomuny w Polsce.

Spółdzielczość i kwitnące polskie rolnictwo stały na drodze realizacji tych celów.

Tutaj należy przypomnieć, że Józef Stalin na przełomie 1944/1945 zaproponował desemityzację struktur państwowych i politycznych, poprzez wysłanie żydowskich działaczy PKWN do Łagru na Wyspach Sołowieckich. Władysław Gomułka nie przyjął tej propozycji, której przyjęcie uniemożliwiłoby przypisywanie Stalinowi systemu terroru realizowanego przez rodziców i dziadków obecnych elit III RP. Polska rozwijała by się wtedy w szybszym tempie, a Polacy nie byliby oskarżani o holocaust.

Hasło holocaustu służy do terroryzowania Polaków przez elity III RP.

Podobne działania żydokomuny wobec Polaków w Polsce w latach 50 spowodowały, że Józef Stalin zapowiedział wprowadzenie w strukturach władzy państw Demokracji Ludowej, w miejsce osób pochodzenia żydowskiego – osoby narodowości, które historycznie zamieszkiwały w danym kraju.

Zapowiedź ta spowodowała łańcuch zdarzeń:

 • zamordowanie Stalina przez Berię;
 • rozpoczęcie procesu destalinizacji przez Berię kata: Rosjan, innych obywateli ZSRR oraz w państwach demokracji Ludowej,
 • Ławrentija Berię ( gruzińskiego żyda) zastrzelił Marszałek Żukow przed rozpoczęciem posiedzenia Biura Politycznego, do którego Beria wprowadził punkt „zjednoczenia Państwa Niemieckiego” w I etapie i przywrócenia w przyszłości granicy z 1937 roku,
 • I Sekretarza KC KPZR Nikitę Chruszczowa usunięto z funkcji I sekretarza KC KPZR, po tym kiedy jego zięć Adżubej podjął sondaż w Niemczech, w którym przedstawiał elitom Niemieckim propozycję zjednoczenia Niemiec, w zamian za wystąpienie z NATO.

Działania te zostały udokumentowane przez Polskie Wojskowe Służby Informacyjne ( tak dzisiaj opluwane, może m.in. dlatego), na bazie których Władysław Gomółka ( tak opluwany przez żydokomunę, potomków Żydokomuny oraz duchownych KK jako „ciemniak”) podjął skuteczną interwencję u Breżniewa, żądając przerwania tych działań zagrażających bezpieczeństwu Polski, Polaków i Granicy zachodniej Polski.

Tenże „Ciemniak” uniemożliwił podjęcie decyzji przez Biuro Polityczne PZPR o dokonaniu eksterminacji około 1 miliona Polskich Rolników, którzy odmówili poddania się akcji rozkułaczenia, zainicjowanej przez protoplastów osób: zakładających III RP i rządzącej III RP neo-żydokomuny.

Będąc Ministrem do spraw Ziem Odzyskanych doprowadził do ich szybkiej integracji z Państwem Polskim.

W 1968 w ramach tzw. Wydarzeń Marcowych, których celem było odsunięcie Władysława Gomułki od władzy i przywrócenie do władzy żydokomuny rządzącej Polską w latach 1945-1956, miedzy innymi za to, że:

 • zlikwidowano ANALFABETYZM,
 • zbudowana została techniczna infrastruktura umożliwiająca rozwój rolnictwa,
 • zbudowano przemysł produkcji i sieć rozsyłu energii elektrycznej,
 • zelektryfikowano tereny wiejskie,
 • budowano i odbudowano systemy irygacyjne,
 • podjęto program budownictwa mieszkaniowego komunalnego i Spółdzielczego,
 • zrealizowano Program budowy 1000 szkół Podstawowych,
 • otworzono dostęp do wyższych uczelni młodzieży pochodzenia Robotniczego i Chłopskiego,
 • rozbudowywano Bezpłatną służbę zdrowia;
 • rozbudowywano system Kolonii letnich dla dzieci i wczasów pracowniczych,
 • doprowadził do uznania Polskiej granicy na Odrze i Nysie przez Republikę Federalną Niemiec- za co został ukarany zorganizowaniem tzw. wydarzeń Grudniowych w 1970 roku i utratą władzy ( zaznaczyć należy że obecnie rządząca żydokomuna wywodzi się z tych środowisk komunistycznych z okresu II RP które kwestionowały przynależność do Polski Śląska, Wielkopolski i Pomorza),
 • zbudowano Przemysł Chemiczny i produkcji nawozów sztucznych,
 • założono pełną, jednolitą Ewidencję gruntów,
 • zlikwidowano system rozdrobnienia ziemi gospodarstwa rolnych poprzez masową akcję scalania gruntów;
 • utworzono miliony nowych miejsc pracy,
 • zlikwidowano epidemię chorobę gruźlicy wśród ludzi i zwierząt,
 • stworzono nowoczesną armię i przemysł zbrojeniowy,
 • uregulowano ustawowo prawa własności we wsiach i miastach,
 • zbudowano podstawy przemysłu elektronicznego,
 • rozbudowano i budowano przemysł budowlany: cementownie, fabryki Domów itp.,
 • odbudowano i rozbudowano Przemysł Ciężki i Górnictwo,
 • zbudowano Przemysłu Maszyn i Urządzeń Rolniczych,
 • rozbudowa i budowa Przemysłu Lekkiego,
 • odbudowa i budowa systemu Kolei wraz z ich elektryfikacją,
 • budowa od podstaw systemu usług socjalnych,
 • skanalizowanie Miast,
 • budowa system usług Kulturalnych,
 • zbudowano w Polsce przemysł rakietowy,
 • polska była drugim krajem na świecie, w którym zbudowano Lasery,
 • zbudowano przemysł Lotniczy,
 • zbudowano w Polsce przemysł samochodowy,
 • zbudowano reaktory Atomowe,
 • zbudowano w Polsce komputery,
 • odbudowano i rozbudowano przemysł obronny,.

Ten skrótowy opis lat 60-tych PRL dokumentuje ogromne osiągnięcia w kraju, zdecydowanie najbardziej zniszczonego II wojną światową, ze wszystkich krajów biorących w niej udział i to bez zaciągania kredytów zagranicznych !!!

15. Kolejnym ważnym elementem działań tej strategii zmierzającej do pozbawienia Polaków mieszkań poprzez podatek katastralny, są sztucznie zawyżone 2,5-3 krotnie ceny wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych, w tym materiałów budowlanych. Dominację na rynku budowlanym przejęły firmy obce, które jedynie angażują polskie firmy budowlane jako podwykonawców, płacąc im niskie ceny lub doprowadzając do bankructwa, a sami przejmują w granicach od 50 nawet 70% czystej nadwyżki. Działania kolejnych posolidarnościowych rządów ograniczyły bardzo mocno budowę mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe i uprzywilejowały w tym zakresie zagraniczne firmy deweloperskie.

16. Gwałtowny wzrost cen mieszkań i uruchomienie tzw. bańki spekulacyjnej zapoczątkował rząd koalicji Akcji Wyborczej Solidarność z Unią Wolności. Ceny wzrosły z poziomu ok. 2 tysięcy za metr kwadratowy w Warszawie na przełomie tysiąclecia, do obecnego poziomu 9 -15 tysięcy a nawet ponad 20 tysięcy za m2 w Śródmieściu Warszawy.

Niemożność zakupu mieszkań z niskich przeciętnych płac i dochodów, zmusza do zadłużania się w bankach na długie okresy spłaty po 20 – 30 lat i więcej, przy najwyższym w Europie oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych wynoszącym 4,5%. Ale gdy doliczmy niestosowane w innych krajach różne wydumane opłaty dodatkowe jak: ubezpieczenie kredytu, drakońskie prowizje płacone w momencie pobrania kredytu, dowolny spread w kredytach dewizowych, opłaty za każdą zmianę umowy, czy informację, można oszacować koszty kredytu w przeliczeniu na przeciętne oprocentowanie w wysokości 5,5 – 6,0 %!!!

Należy tu dodać, że przy oprocentowaniu 3% potrzebujemy 30 lat, aby narastające procenty spowodowały, że spłacamy dwukrotnie więcej niż wyniósł zaciągnięty kapitał kredytu. Przy oprocentowaniu 5 %, łączna kwota spłaty podwaja się po 18 latach. Należy tu dodać przestępczy proceder stosowania powszechnie rat równych ( anuitetowych) przez banki, ponieważ w ciągu 30 lat zwiększają wielkość spłacanych odsetek o 30 % w porównaniu do rat malejących, w których odsetki wraz ze zmniejszaniem się wysokości spłacanego kapitału systematycznie maleją.

Przestępczą działalność kolejnych rządów w ustanawiania prawa dotyczącego kredytów i w działalności samych banków udowadniał w ciągu kilkunastu lat Wojciech Sawicki ( członek naszego Stowarzyszenia), w tym w 3 skargach na Rząd RP do Unii Europejskiej. Więcej na ten temat w artykule: „II skarga Wojciecha Sawickiego na kolejny Rząd RP do Komisji Europejskiej w związku z zalegalizowaniem grabieży kredytowej Polaków w Polsce”

Trzeba też dodać, że przeciętne dochody w Polsce są niższe 3-4 krotnie niż w Unii Europejskiej.

Także kryminalnym procederem wciągnięto ogromną rzeszę młodych Polaków kredytobiorców mieszkaniowych, zaciągających kredyty denominowane we franku szwajcarskim, w pułapkę zwyżki kursu. To spowodowało, że ich wartość kredytu zaciągniętego na mieszkanie lub dom jest obecnie większa o 30 do nawet 70 %, niż wartość zakupionej nieruchomości, mimo spłacania od 7 do kilkunastu lat.

Wszystkie kolejne POPiS-owe rządy akceptują ten bandycki proceder i chronią banki !!! Więcej na ten temat w poprzednim artykule na linku: „Premier Morawiecki chroni przestępcze interesy banków i wysyła kredytobiorców frankowych do sądów”. Spłaty kredytów przez 20-30 i więcej lat uczyniły z Polaków niewolników.

Koszt zakupu mieszkania lub domu nie wynosi 300 tysięcy, 600 tysięcy czy milion w momencie zakupu, lecz z odsetkami, które muszą zapłacić do końca okresu spłaty, (jeśli będą w stanie spłacić) wynosi w zależności od okresu kredytowanie odpowiednio: 600 – 900 tysięcy; 1,2 – 1,8 miliona i 2 – 3 milionów !!! Jeśli nie spłacą, to przejęte nieruchomości sprzedawane są przez firmy windykacyjne za 10-40 % wartości, a pozostały dług obciąża kredytobiorcę. TEGO NIE MA NIGDZIE NA ŚWIECIE !!!

Jeśli zatem uwzględnimy sztucznie zawyżone ceny inwestycji mieszkaniowych i materiałów, następnie sztucznie zawyżone ceny mieszkań na rynku nieruchomości i do tego łączne koszty kredytów wraz z odsetkami i innymi opłatami, to wartość mieszkań i domów jest zawyżona od 5 do 9 razy !!!!

Piszący te słowa zainicjował, był współzałożycielem i wiceprezesem ( ze względu na sztywny czas pracy nie zgodził się być prezesem) małej spółdzielni mieszkaniowej zarejestrowanej na początku lat 80-tych w Warszawie na Ursynowie ( 110 jednostek mieszkalnych). Inwestycja została zrealizowana sposobem gospodarczym, w części z własnych środków, a w większości z zaciągniętego kredytu, który w momencie zasiedlania w latach 1990-91 r., aż 106 osób spłaciło w całości. Cena uzyskana ze sprzedaży posiadanego 3-letniego dużego Fiata, przez piszącego, pokryła 40 % wartości kredytu spłaconego w 80 %, ponieważ dzięki spłacie w całości – 20 % zostało umorzone.

W technologii wielkiej płyty budowano wtedy tanio, wielokrotnie taniej niż obecnie, jeśli uwzględnimy siłę nabywczą przeciętnej płacy/dochodu wtedy i dzisiaj. Natomiast mieszkania i segmenty w omawianej spółdzielni zostały zbudowane taniej o 1/3 niż kosztował 1 m2 w technologii wielkiej płyty.

17. Przedstawione wyżej patologie systemu kredytowego w Polsce odróżniające go negatywnie od innych krajów, to zaledwie 1/8 wysokości piramidy góry lodowej, w tym większość schowana pod „wodą”, przed oczyma przeciętnego konsumenta. Natomiast podstawa piramidy góry lodowej, to cały mechanizm pieniądza odsetkowego i spekulacji, które są bardzo mało znane na uczelniach ekonomicznych, a ich absolwenci nie mają na ten temat żadnego pojęcia. A wygląda on następująco:

 • To nie zgromadzone oszczędności i depozyty pozwalają tworzyć środki na udzielane kredyty, jak uczy się w szkołach i na uczelniach, ale odwrotnie to pieniądze generowane w zdecydowanej większości z niczego w celu udzielania kredytów – tworzą depozyty. Bardzo dobrze na liczbach jest to przedstawione w artykule na naszej stronie: SKĄD BANKI BIORĄ PIENIĄDZE NA UDZIELANIE KREDYTÓW, CZYLI JAK DZIAŁA KOSMICZNY „PRZEKRĘT” WSZECHCZASÓW
 • Inflację nie powoduje nadmierny popyt na rynku, lecz odsetki bankowe, które są pozaprawnym sposobem emisji pieniądza poprzez zapisy księgowe. Wszystkie odsetki od większości kredytów są oszustwem, ponieważ są pobierane od pieniędzy, których bank nie posiada.
 • Raport Kanadyjskiego Biura Kontroli Finansów wskazuje, na co wydano dług publiczny netto Kanady w ciągu 125 lat, w okresie 1867 – 1992 r., wynoszący 423 miliardy $. Na pokrycie deficytu budżetowego wydatków planowych wydano 37 mld.$. Pozostałe 386 mld $ wydano na pokrycie kosztu wypożyczenia tych 37 miliardów $. To znaczy Rząd wydał ca 9% na rzeczywiste dobra i usługi dla kanadyjskiego społeczeństwa [emerytury, edukacja, kultura, opieka społeczna, zdrowie, utrzymanie wojska i policji, pomoc społeczna itp.] zaś 91% na tzw. obsługę długu, to jest na spłatę procentów od kredytu.W roku 2003 proporcja wynosiła już 93% i 7%. Ta sytuacja dotyczy prawie każdego kraju na świecie. Tłumaczenie artykułu z prasy kanadyjskiej na stronie http://szczesnygorski.pl/ekonomiczne/kim-opiekuje-sie-panstwo-opiekuncze/
 • Z badań prof. Margrit Kennedy z Niemiec Zachodnich z 1982 r., a więc kiedy gospodarka ta, była obok Japonii, najbardziej dynamiczną gospodarką świata, wynika że, odsetki płacą nie tylko zadłużeni kredytobiorcy i pożyczkobiorcy, ale wszyscy obywatele jako konsumenci, ukryte w cenach zakupywanych towarów i usług w wysokości 30-50 %. (książka „Pieniądz wolny od inflacji i odsetek” s. 24wyd. Zielone Brygady). Na tej podstawie można szacować, że w dużo gorszej sytuacji finansowej obecnych zjednoczonych Niemiec, te ukryte odsetki wynoszą 40-60 %, a w jeszcze gorszej sytuacji finansowej Polski nawet 50-70 %.
 • Bernard Lietaer profesor Uniwersytetu w Belgii, współtwórca waluty europejskiej ECU, na bazie której stworzono EURO uważa, że banki tworzą pieniądze z niczego.Potwierdził to kilka lat temu były członek Rady Polityki Pieniężnej Krzysztof Rybiński stwierdzeniem „Banki kredują kredyty <z powietrza>, bez żadnych depozytów, po prostu decydują, ile i komu trzeba dać kredytu, bez względu na ilość zebranych depozytów”http://www.wykop.pl/ramka/1611529/banki-tworza-pieniadz-z-powietrza/
 • Profesor Maurice Allais laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 1988 r., napisał w swej książce( „Les Conditions Monetaires d’une Economie de Marche” -„Monetarne uwarunkowania rynku ekonomicznego”, str.2): „W istocie, obecny sposób tworzenia pieniądza z niczego przez system bankowy jest, nie waham się tego powiedzieć, aby pomóc ludziom wyraźnie uzmysłowić sobie, o co tu chodzi, podobny do wytwarzania pieniędzy przez fałszerzy, tak słusznie potępianego przez prawo. Mówiąc konkretnie, daje te same rezultaty.”
 • Gdyby zwykły człowiek zaczął drukować pieniądze i puszczać je do obiegu – to byłby przestępcą. A w sytuacji gdyby te pieniądze pożyczał jeszcze na procent i inkasował dodatkowo procenty, to byłby przestępcą do kwadratu. Natomiast gdyby jeszcze za niespłacone należności: kapitału, odsetek, prowizji i innych wydumanych kosztów, przejmował majątek od dłużników i sprzedawał za 1/3 – ½ wartości, obciążając pozostałym długiem kredytobiorcę/pożyczkobiorcę, a nawet jego następne pokolenia – to byłby kosmicznym przestępcą do n-tej potęgi. A gdy to samo robią instytucje całego systemu bankowego, to nie tylko jest to legalne, ale jeszcze rządzący, nauka, edukacja i media nazywają je „instytucjami zaufania publicznego”. Czy można sobie wyobrazić większy szczyt bezczelności ? Chyba nie.
 • Rynki finansowe pozwalają ten wyemitowany pieniądz z niczego dodatkowo wielokrotnie wirtualnie zwiększyć tworząc wielkie bańki spekulacyjne. Według bardzo ostrożnych szacunków Banku Rozliczeń Międzybankowych w Bazylei (spełniającego funkcje Centralnego Banku Ziemi – we własności prywatnej kilkunastu rodzin bankierskich i królewskich, podobnie jak amerykański Bank Rezerwy Federalnej, Bank Anglii i Centralny Bank Europejski itp.), na początku 2004 roku balon spekulacyjnych pieniędzy osiągnął kwotę prawie 900 bilionów dolarów i był 22 razy większy niż ówczesny roczny PKB całego świata. Ten balon spekulacyjny podwaja się co 7-9 lat. Inne szacunki mówią nawet o 5 i więcej trylionach dolarów. W ciągu doby na rynkach finansowych przepływała w 2004 roku kwota 1,5-2,0 bln USD, która była większa niż roczny PKB Niemiec.
 • Ten proceder dobrze podsumowuje film „Gdy już będziesz gotów… http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7Aa0lhQnhSk

18. Cały zaprezentowany mechanizm pieniądza, w tym kredytu powoduje zadłużanie wszystkich: osób fizycznych, rodzin, firm, samorządów i całych krajów, powodując większe zniewolenie niż w epoce niewolnictwa – w starożytności i na początku nowej ery, ponieważ obejmuje zadłużeniem zdecydowaną większość społeczeństwa i następne pokolenia.

W starożytnych krajach: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Grecji, Państwie Żydowskim następowało anulowanie długów, wypłacanie odszkodowań ofiarom i wyzwalanie z niewoli co 7 do kilkunastu lat, rzadko w większym odstępie czasu.

Znany ze słynnego Kodeksu – Król Babilonu Hammurabi anulował długi 4 razy w ciągu swojego 42 letniego panowania. Władcy starożytności poprzedzali zwykle anulowanie długów amnestiami i robili to częściej z własnej inicjatywy, zapobiegając tym samym narastaniu nierówności, powstawaniu wielkich domen prywatnych, zapewniając posiadanie własności tym, którzy na niej pracowali i zapobiegając rewoltom i niepokojom społecznym, gdy zbyt dużo ludzi popadało za długi w niewolę. Występowały też sytuacje darowania długów wymuszone niepokojami i buntami społecznymi powodowanymi przez kryzys ekonomiczny i wzrost nierówności majątkowych. ( więcej: http://jeznach.neon24.pl/post/81507,oddluzanie-w-starozytnosci).

Należy tu jednak podkreślić, że tamten pieniądz był pieniądzem prawdziwym, to znaczy miał pokrycie w wytwarzanych dobrach i usługach. Natomiast obecne wszechogarniające zadłużenie opiera się na pieniądzu prawdziwym w co najwyżej kilku procentach, a pozostały dług jest fałszywy, jako efekt emisji pieniądza z niczego i odsetek bankowych nie mających pokrycia realnych dobrach w obiegu.

Mimo tego, obecnie kwestia anulowania spłaty długów, zarówno wobec osób i firm, jak i samorządów oraz państw jest tematem tabu. A szefowie państw i rządów, banki centralne, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i media, przedstawiają długi tak, jak gdyby ich spłata była nieunikniona, niepodlegająca dyskusji i obowiązkowa.

19. Skutki zadłużania na procent są znane w religiach. Jezus w Kazaniu na Górze zabronił pożyczania na % i wypędził spekulantów pieniądzem ze Świątyni Jerozolimskiej. Do dziś religie judaizmu i islamu zabraniają pożyczania na procent. Kościół Katolicki przez 1000 lat ( między IV wiekiem a XIV) zabraniał lichwy.

Dziwi więc bardzo fakt, że obecne hierarchie kościołów chrześcijańskich nie podejmują tego, tak ważnego problemu gospodarczego i społecznego. Jezus w Ewangelii św. Mateusza powiedział:

Po owocach ich poznacie” i Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa”(Mt 23, 27).

Podsumowując wymienione działania przygotowawcze oraz procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe ostatnich 30 lat, należy stwierdzić że:

1) Podatek katastralny będzie wprowadzony na pewno, jako element wyzucia Polaków z ich własności, zapewnienia środków dla pokrycia luk budżetowych oraz dla realizacji Ustawy 447 kongresu USA, jako że zdigitalizowana dokumentacja zakładanej ewidencji gruntów, zawiera dane, których ujawnienia żąda ta ustawa.

2) Rozpoczęte działania błyskawicznego uchwalenia przez POPIS w Sejmie ustawy ( w Senacie na razie zahamowane) o szybkim wdrożeniu infrastruktury telefonii bezprzewodowej 5G, opartej na technologii izraelskiej, są po to, aby spacyfikować spodziewany powszechny opór społeczny Polaków po wprowadzeniu podatku katastralnego.

Więcej na temat 5G na linkach:

MIĘDZYNARODOWY APEL o powstrzymanie 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej(ten Apel podpisany przez ponad 100 tysięcy Organizacji ( w tym nasze Stowarzyszenie) i Osób Fizycznych ze 187 krajów świata został przez nas wysłany imiennie do blisko 80 Senatorów RP w dniu 10.07.2019 r.)

HOLOKAUST_85% LUDNOŚCI z użyciem CHIŃSKO-IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela © VTV- https://www.youtube.com/watch?v=3FXdH9jQTSw

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose: https://youtu.be/mElVn08aZQk

3) Uchwalona prze POPiS ustawa 1066 o „bratniej pomocy” obcych sił policyjnych i instalowanie w Polsce baz amerykańskich, ma także na celu pacyfikacje oporu Polaków, gdy wybuchną niepokoje społeczne w dużej skali.

4) W związku z przedstawioną powyżej bardzo poważną sytuacją dla Polaków i Polski, konieczne jest rozpoczęcie realizacji ratunkowej „mapy drogowej” zawartej w II części następującej publikacji: Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… to dla Polaków i Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

5) Złota myśl Marshalla McLuhana: „Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie dzięki niedowierzaniu opinii publicznej.”

6) Opracowanie jest przeznaczone dla tych: co mają oczy, żeby widzieć, uszy żeby słyszeć, szerokie samodzielne myślenie i wyobraźnię, aby przewidywać skutki !!!

***

Potwierdzeniem przedstawionej przez nas analizy 30 lat przygotowań do wprowadzenia podatku katastralnego jest rzeczowa merytorycznie prezentacja Atora na poniższym linku na youtube. Należy do niej dodać następujące uwagi:

 • Podatek katastralny nie będzie ustalany według poniesionych nakładów przez właściciela, lecz według aktualnych cen transakcyjnych na rynku w danym rejonie lub miejscowości. Wystarczy, że ktoś kupi 2-3 mieszkania po wysokiej cenie np. podstawiony deweloper i ta cena za 1m2 będzie obowiązywać wszystkich mieszkańców w okolicy lub danej miejscowości.
 • Odwrócona hipoteka nie jest dożywotnia tylko do określonej sumy.

Pod filmem zamieściliśmy wybrane komentarze słuchaczy, świadczące o rosnącej świadomości nadchodzącego zagrożenia !

Redakcja KIP

Wyciekł Tajny Plan Wysiedlenia Polaków z Mieszkań i Domów – Analiza Komentator Pieniądze Podatki PL

https://youtu.be/_g3uLTrnab4

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=_g3uLTrnab4?feature=oembed]

Opublikowany wideoprezentacje 24 cze 2019

Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/07/czy-popis-po-wygranych-wyborach-wdrozy-podatek-katastralny-ktory-docelowo-pozbawi-kilka-milionow-polakow-mieszkan-wyrzucajac-ich-na-bruk/

28.07.2019

Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/

grabież majątku narodu polskiegoPolacy eksmitowaniPolska neokolonią syjonizmuPOPiS
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment