imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

BreastScreen Victoria przechodzi na wsparcie Rimini Street dla swojego oprogramowania Oracle Database, zwalniając zasoby niezbędne, by zaspokoić zapotrzebowanie na swoje usługi

CP22_07_BreastScreen_Victoria_ODB_Client_PR_2400x2400_bizwire.jpg


Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.

Finansowana przez rząd Australii organizacja do walki z rakiem piersi, która wykonuje ponad 230 tys. badań piersi rocznie, skorzysta z lokalnego i sprawdzonego wsparcia Rimini Street dla Oracle Database, dzięki czemu jej wewnętrzny personel IT będzie mógł skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że BreastScreen Victoria, jedna z największych australijskich organizacji zajmujących się badaniami przesiewowymi pod kątem raka piersi, przeszła na wsparcie Rimini Street dla swojego oprogramowania Oracle Database. Zmieniając dostawców wsparcia na kolejne lata, BreastScreen Victoria mogła uwolnić dodatkowe zasoby swojego zespołu IT, zapobiec ponoszeniu kolejnych kosztów na powiększanie zespołu i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na usługi, a także znacząco zmniejszyć koszty wsparcia oprogramowania biznesowego. W efekcie zespół IT BreastScreen Victoria może skupić się na bardziej strategicznych inicjatywach, w tym na projekcie migracji centrum danych.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005260/en/.

Kluczowa organizacja świadcząca usługi publiczne wymaga ultraresponsywnego wsparcia

BreastScreen Victoria zapewnia darmowe mammografie kwalifikującym się do badań kobietom w stanie Wiktoria w Australii. Finansowana przez państwo australijskie i władze federalne organizacja przeprowadziła ponad 230 tys. badań piersi w poprzednim roku finansowym w swoich 43 stałych klinikach i w dwóch mobilnych jednostkach w całej Wiktorii. Organizacja zarządza swoją działalnością centralnie, korzystając z systemu w znaczącej części opartego o oprogramowanie Oracle Database.

„Nasza baza Oracle Database jest bardzo stabilną platformą, która nadal działa niezwykle dobrze. Oczekujemy, że tak samo będzie w przyszłości – powiedziała Georgina Marr, dyrektor ds. usług IT w BreastScreen Victoria. – Zarządzamy całą naszą infrastrukturą IT centralnie, korzystając z własnego oprogramowania opartego o platformę Oracle Database, które zarządza całą działalnością, od rezerwacji badań, po przechowywanie danych klinicznych”.

Ponieważ dotychczasowe usługi wsparcia nie były udzielane lokalnie, a czas odpowiedzi i logowanie spraw były opóźnione, wewnętrzny zespół IT firmy musiał rozwiązywać wszelkie problemy samodzielnie. Dyrektor Marr chciała uwolnić pracowników IT od tych czasochłonnych zadań, aby mogli się skupić na bardziej wartościowych celach. To zadecydowało o przejściu BreastScreen Victoria na wsparcie Rimini Street.

„Wewnętrzne zespoły IT często chcą samodzielnie rozwiązywać wszystkie problematyczne kwestie w swoim otoczeniu, ale nam zależało na tym, by pracownicy IT mieli czas pomagać nam w realizacji bardziej wartościowych zadań – powiedziała Marr. – Oszczędność kosztów była tylko jednym z czynników, które wpłynęły na naszą decyzję przejścia do Rimini Street. Dzięki współpracy z Rimini Street możemy skupić się na bardziej wartościowej pracy, w tym na dużych projektach nakierowanych na usprawnienie naszych usług świadczonych klientom, bez potrzeby powiększania naszego zespołu”.

Najlepsze na rynku i szybkie wsparcie uwalnia zasoby

BreastScreen Victoria, podobnie jak wszyscy klienci Rimini Street, korzysta z elastycznego modelu wsparcia dla firm wysokiej jakości, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Wszyscy klienci Rimini Street otrzymują też wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych.

„Posiadanie głównego konsultanta technicznego tu w Australii, który dostępny jest na życzenie, to dla nas ogromna ulga – powiedział Darren Firth, kierownik ds. działalności IT, BreastScreen Victoria. – Rimini Street to rozwinięcie naszego zespołu IT. Firma ma wiedzę o naszym środowisku IT, która pozwala jej na dogłębne rozpoznawanie i natychmiastowe rozwiązywanie pojawiających się problemów. Świadomość, że nasz lokalny zespół wsparcia dla bazy danych Oracle może liczyć na pomoc konsultantów Rimini Street z całego świata daje nam większą pewność siebie i spokój”.

„BreastScreen Victoria świadczy kluczowe usługi dla społeczeństwa, a jej platforma bazy danych Oracle jest systemem niezbędnym dla prowadzenia działalności na wielką skalę – powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i kierownik regionalny dla regionu Oceanii, Rimini Street. – Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z organizacjami nonprofit, takimi jak BreastScreen Victoria, aby maksymalizować wartość ich systemów oprogramowania dla przedsiębiorstw, zapewniać ultraresponsywne specjalistyczne wsparcie i umożliwiać im kierowanie swoich zasobów na strategiczne inicjatywy, które pozwolą im świadczyć kluczowe usługi, by mogły pełniej wspierać swoje społeczności”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stroniehttp://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością spółki i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność firmy oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego firmy; zdolność spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem jej gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005260/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

e-mail: [email protected]@riministreet.com>

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment