imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Alarm ! – Zanim spadnie miecz Damoklesa…

av-1

Strona główna > Polska > Alarm ! – Zanim spadnie miecz Damoklesa… Alarm ! – Zanim spadnie miecz Damoklesa… Jerzy Ulicki-Rek Polska 0

Zamieszczamy list p. Zbigniewa Lipińskiego, podpisany przez grupę znanych osób, list ostrzegający przed dużym zagrożeniem. Oto jego treść:

Sytuacja jest jasna, przeraźliwie jasna. Wszystko wskazuje na to że rządzący Polską zamierzają zaspokoić roszczenia żydowskie – wspierane przez naszego „sojusznika”, Stany Zjednoczone. Przypomnę, że owe żądania wobec naszego kraju zostały wycenione na kwotę 300 mld USD.

Aby je „wesprzeć”, Żydzi – zarówno politycy, jak i media światowe prowadzą bezustanną kampanię oczerniającą Polskę i Polaków, co sprowadza się do oskarżeń o współudział, względnie zasadniczy udział w eksterminacji Żydów podczas II Wojny Światowej. Że stanowi to podły absurd? No to co. Amerykańskiemu czy zachodnioeuropejskiemu konsumentowi mediów można wmówić wszystko.

Początkowo władze RP przyjęły taktykę przemilczania znaczenia słynnej ustawy S 447 JUST lub jej lekceważenia, twierdząc, że nie ma ona znaczenia dla polskiego porządku prawnego. A przecież nie o to chodzi. USA mają cały szereg środków nacisku na Polskę, by zmusić nas do realizacji roszczeń żydowskich. Nikt myślący kategoriami politycznymi przecież nie ma złudzeń, kto realnie sprawuje władzę nad Potomakiem.

Michalkiewicz odsłania kulisy

Tymczasem – by użyć języka młodzieżowego – „sprawa się rypła”. Na zwołanej przez Konfederację Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy, konferencji red. Stanisław Michalkiewicz ujawnił notatkę MSZ z rozmów o roszczeniach żydowskich między stroną polską a żydowsko-amerykańską. Rozmowy odbyły się 25.10.2018 r. w siedzibie polskiego MSZ z udziałem: Jacka Chodorowicza – Pełnomocnika Ministra SZ d /s Kontaktów z Diasporą Żydowska i jednocześnie przewodniczącym polskiej delegacji w IHRA, a ze strony amerykańskiej Thomasem Yazgerdim – Wysłannikiem Departamentu Stanu ds. Holocaustu i jednocześnie przewodniczącym amerykańskiej delegacji w IHRA.

Amerykanie postulowali, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce strona polska „w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu”. W myśl tego żądania Polska powinna przystąpić do „definitywnego rozwiązania kwestii restytucji”, co miałoby oznaczać podjęcie rozmów z przedstawicielami żydowskimi w sprawie „konkretnych kwot możliwych rekompensat”. Amerykańscy rozmówcy nie oczekują i nie spodziewają się działań legislacyjnych w okresie wyborczym, natomiast naciskali na „konkretne rozmowy i działania nie mające wymiaru publicznego i formalnego”.
Strona amerykańska zdaje sobie sprawę z trudnego charakteru tych rozmów w związku z czym oferuje swoją pomoc w charakterze pośrednika i mediatora. Yazgerdy jednocześnie powtórzył zastrzeżenia odnośnie do projektu ustawy reprywatyzacyjnej opracowanej przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Wskazał on następujące „wady” projektu: „wykluczenie z grona uprawnionych osób nieposiadających aktualnie obywatelstwa polskiego oraz ograniczenie kręgu uprawnionych do najbliższych spadkobierców”. Podkreślił on,że realizacją roszczeń w równym stopniu są zainteresowani tak Republikanie, jak i Demokraci. Amerykanie podkreślili też z naciskiem współpracę Ambasady USA w Polsce z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Ambasador Jacek Chodorowicz poinformował o opracowaniu tzw. Białej Księgi dotyczącej mienia przejętego przez Polskę po II Wojnie Światowej oraz upamiętnieniach ofiar holocaustu. Stanowczo potępił on publikacje „Gazety Warszawskiej” o stosunkach polsko-żydowskich jako „antysemickie”.

Chodorowicz wyciągnął z tych rozmów następujące wnioski: po pierwsze – Amerykanie chcą wciągnąć Polskę w bezpośrednie negocjacje ze stroną żydowską; po drugie – strona amerykańska chce w tych sprawach rozmawiać nie tyle ze stroną rządową i służbą zagraniczną, tylko z kierownictwem politycznym koalicji rządzącej. Z notatki tej jasno wynika bardzo silny nacisk USA na stronę Polską a jednocześnie prezentuje wyjątkowy cynizm doradzający władzom polskim załatwienie tajnych uzgodnień z Holocaust Industry. Natomiast do wyjątkowej bezczelności rozmówców amerykańsko-żydowskich należy zaliczyć wybór kontrahentów tych rozmów.

10 pytań Roberta Winnickiego

!2 maja br. pojawiła się informacja, że do Polski przylatuje delegacja z Izraela mająca na celu przeprowadzenie rozmów w sprawie roszczeń. Natychmiast po tym MSZ wydało komunikat o odwołaniu tej wizyty w związku ze zmianą charakteru delegacji. A jednak – jak się okazało Izraelczycy przylecieli i spotkanie z przedstawicielami rządu polskiego odbyło się, o czym poinformował na konferencji prasowej lider Konfederacji pos. Robert Winnicki. Według uzyskanych przez niego informacji spotkanie to miało miejsce w ośrodku ABW w Bemowie, a ze strony polskiej udział w obradach wzięli: min. Jan Sellin, senator Adam Bielan, doradca premiera Andrzej Pawlusek, wiceminister SZ Piotr Wawrzyk. Uczestnikiem był również Jonny Daniels, atoli nie wiadomo po której stronie.

W tej sytuacji Winnicki złożył interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego, rządu i MSZ. Zawiera ona 10 pytań: 1. Czy faktycznie delegacja izraelska przyleciała do Polski, 2. czy doszło do spotkań z przedstawicielami rządu polskiego, 3. jeśli doszło, to dlaczego komunikaty rządu, MSZ twierdziły zupełnie coś odwrotnego, 4. czy rozmowy odbyły się w ośrodku ABW, 5. jaka była agenda rozmów, 6. czy rozmawiano o roszczeniach żydowskich, 7. jakie rząd polski zajął stanowisko w tej sprawie, 8. jak przedstawiał się skład delegacji izraelskiej, 9. czy istnieją plany kontynuowani tych rozmów, 10. czy rząd zamierza opublikować kompleksową informację w sprawie roszczeń?

„To tajne i zakłamane negocjacje dotyczące bezpieczeństwa państwa państwa jako takiego i bezpieczeństwa materialnego obywateli polskich” – mówił lider Konfederacji. Należy podkreślić iż Konfederacja stanowi jedyne ugrupowanie polityczne, które publicznie i w sposób bezkompromisowy podnosi kwestię roszczeń żydowskich i co najmniej niejasną postawę władz polskich.

Przerwane milczenie rządzących

Jak się okazało, notatka opublikowana prze red Michalkiewicza nie została zakwestionowana przez ośrodek rządowy. Natomiast po raz pierwszy odezwali się najwyżsi dostojnicy państwa. Tak więc Jarosław Kaczyński stanowczym głosem oświadczył, że żadnych roszczeń Polska nie będzie płacić, innym razem dodał „ nie będziemy płacić za zbrodnie niemieckie”. W ślad za nim odezwał się premier Morawiecki, który również odrzucił żądania żydowskie, a nawet zapowiedział opracowanie ustawy w tej sprawie. Również Joachim Brudziński szef MSWiA w sposób dość obrazowy ogłosił zanegowanie roszczeń. Co jednak charakterystyczne żaden z tych dygnitarzy mówiąc o roszczeniach nie dodał przymiotnika „żydowskie”.

Zapytajmy również jaki charakter miały te buńczuczne wypowiedzi. Otóż są to głosy panów Kaczyńskiego. Morawieckiego i Brudzińskiego, ale nie mają one charakteru stanowiska władz polskich, a więc są niewiążące. Za oficjalne stanowisko władz można tylko uznać publiczne oświadczenie podpisane prze premiera rządu i ewentualnie ministra SZ. Tymczasem mamy do czynienia z opiniami trzech ww. panów, które nie wiążą państwa polskiego.

Poza tym cytowane wypowiedzi są wybitnie niewiarygodne. Świadczy o tym fakt zdjęcia z porządku obrad Sejmu projektu ustawy autorstwa Klubu Kukiz 15 przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Z pewnością nie uczyniłby on tego bez wyraźnego polecenia Kaczyńskiego lub Morawieckiego. Drugim faktem przeczącym prawdziwości cytowanych słów jest fakt polsko-izraelskich rozmów 13 maja br.

Przypominany tu kilkakrotnie Stanisław Michalkiewicz nie tylko zdemaskował obłudę rządzących poprzez publikację notatki MSZ, ale również przedstawił projekt „Ustawy o ochronie własności RP i własności obywateli polskich przed grabieżą” . Ustawa ta, gdyby weszła w życie, stanowiłaby najkrótszy akt prawny w dziejach III RP. Brzmi ona następująco:

„Art 1. 1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom kierowanym pod adresem Polski przez środowiska żydowskie, a odnoszącym się do tzw. własności bezdziedzicznej.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. powinno zostać ogłoszone niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy.
Art 2. Kto wbrew postanowieniom niniejszej ustawy podejmie próbę zadośćuczynienia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej roszczeniom, o których mowa w art 1, albo podejmie próbę obejścia wynikającego z niej zakazu, podlega karze jak za kradzież zuchwałą.
Art 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

To doprawdy świetny przykład legislatury. Jasno, precyzyjnie, bez najmniejszych wątpliwości. Jak się wydaje ten właśnie projekt chce złożyć Koło Konfederacji.

Możliwości oszukania Polaków

Powstaje pytanie czy ekipa władzy, trzymając się swoich oświadczeń anty-roszczeniowych może mimo wszystko zrealizować żydowskie żądania. Odpowiedź brzmi – niestety, tak. Pierwszą taką możliwość stanowi zabieg legislacyjny. Rząd, a z nim większość sejmowa może uchwalić nową ustawę reprywatyzacyjną, która będzie w sposób ukryty zawierała możliwość wypłaty – w postaci majątku ruchomego – roszczeń. Od tego są pozostający na każdych usługach prawnicy mogący sprokurować w akcie prawnym zapisy umożliwiające ten zabieg. Jest to jednak metoda dość ryzykowna, gdyż opozycja propolska może z kolei zatrudnić własnych prawników, którzy takie oszustwo wykryją.

Inną metodą byłaby cicha rzekoma sprzedaż, a w rzeczywistości oddanie majątku państwowego drogą przekazania udziałów i akcji tego majątku. Taki zabieg można byłoby przez pewien czas ukrywać przed opinią publiczną.

Trzecią metodą, o charakterze międzynarodowym, byłoby utworzenie z zachodniej części Ukrainy oraz południowo-wschodniej części Polski żydowskiego państewka Polin, o ile Żydzi wyceniliby tę część naszego terytorium na 300 mld dolarów. Taki zabieg musiałby przebiegać etapami, np. poprzez powołanie w pierwszym etapie euroregionu, gdyż inaczej opinia publiczna wystąpiłaby przeciwko pozbyciu się części terytorium państwowego. Są to oczywiści hipotezy, ale w większym lub mniejszym stopniu prawdopodobne.

Jak z tego wyjść?

Prześledzenie historii stosunku kolejnych ekip władzy do uroszczeń żydowskich świadczy o tym, że wśród rządzących (bez względu na opcję polityczną) nie ma stanowczej woli przeciwstawienia się próbie wrogiego przejęcia państwa polskiego przez Żydów. Założywszy, co bardzo prawdopodobne, odrzucenie prze ekipę władzy prawnego zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa, należy odwołać się do społeczeństwa polskiego. Społeczne przeciwdziałanie nie może jednak ograniczać się do demonstracji , wieców oraz innych form protestu. W tym celu należy powołać organizację pilnującą naszego majątku i patrzącą pilnie na ręce władzy zarówno centralnej jak i terenowej. Taki projekt już powstał, a brzmi on następująco:

„Polsce zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo, porównywalne tylko do zagrożenia z 1939 roku. Państwo Izrael oraz organizacje zrzeszone w tzw. Holocaust Industry żądają od Polski majątku wartości 300 mld dolarów za mienie bezspadkowe. Obowiązek dopilnowania tego rabunku wzięły na siebie władze Stanów Zjednoczonych uchwalając ustawę 447. Ustawa ta – przyjęta zresztą w skandalicznych okolicznościach – jest również sprzeczna z prawem USA.

Podstawową zasadę cywilizowanych państw stanowi przechodzenie majątku bezspadkowego na rzecz Skarbu Państwa, co obowiązuje także w Stanach Zjednoczonych, natomiast nasz „sojusznik” i „przyjaciel” nalega, aby Polska od tego prawa odstąpiła.
Polska nie jest w stanie wyasygnować tak ogromnej kwoty, nawet w ratach. W związku z tym roszczący domagają się przekazania im polskich nieruchomości. Gdyby to żądanie zostało spełnione, groziłyby nam następujące konsekwencje:

 1. Polacy, pozbawieni zarówno mienia komunalnego, jak i indywidualnego staliby się obywatelami trzeciej kategorii, podczas gdy klasa żydowskich właścicieli stanowiłaby pierwszą, a ich polscy kolaboranci drugą.
  2. Wyposażeni w ogromną własność Żydzi bardzo szybko przejęliby władzę polityczną, tym samym odsuwając Polaków od jakichkolwiek uprawnień decyzyjnych we własnym kraju.
  3. Mieszkający w domach przejętych przez Żydów zostaliby oczynszowani.
  4. W ten sposób zrealizowana zostałaby koncepcja Polin, a więc drugiego państwa żydowskiego na terenie Polski. Ekipa rządząca Polską milczy na ten temat, milczy również opozycja, milczą media zarówno związane ze Zjednoczoną Prawicą, jak i opozycyjne. W związku z tym groźnym milczeniem istnieją uzasadnione podejrzenia, że obecny rząd podjął już zobowiązania wobec Holocaust Industry, a być może już ich żądania po cichu realizuje.
  5. Nie możemy stać się niewolnikami we własnym jeszcze kraju. Polacy muszą wziąć tę najważniejszą dziś sprawę w swoje ręce i zapobiec kompletnej utracie suwerenności i niepodległości.
  6. Z tych względów powołujemy do życia Ruch Obrony Polskiego Majątku Narodowego, który stawia sobie dwa cele:
  7. Uświadomienie Narodowi Polskiemu olbrzymiego zakresu niebezpieczeństwa tak dla Narodu Polskiego, jak i Państwa Polskiego;
  8. Przeciwdziałanie wszelkim zamiarom przejęcia polskich nieruchomości.”.

Dokument ten podpisali: Zbigniew Lipiński (autor) – prezes Ligii Narodowej,Bogdan Kulas – wiceprezes Polonii Norweskiej, Stanisław Michalkiewicz – publicysta, Hubert Gorczyca – działacz Polonii Norweskiej, Grzegorz Braun – reżyser, publicysta, polityk Konfederacji, Robert Bąkiewicz – prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Robert Winnicki – prezes partii Ruch Narodowy.

Powyższy dokument to propozycja walki, walki bez broni, bez wywołania postania, bez stawiania barykad. To propozycja stoczenia walki o nasz byt narodowy i państwowy drogą pokojową, niemniej bardzo trudnej w realizacji. Innymi słowy kolejny narodowy egzamin do zdania. Czy go zdamy, pokażą już najbliższe miesiące.

Zbigniew Lipiński, 25 maja 2019 r.

Bez kategorii, Dyplomacja i polityka zagraniczna, Konstytucja, Obronność i bezpieczeństwo, Organizacje i ruchy patriotyczne, Parlament i legislacja, Polska, Praca i organizacja rządu, System medialny, Wizerunek Polski

Opublikowano za: http://www.polska-jutra.eu/alarm-zanim-spadnie-miecz-damoklesa/

Od redakcji KIP:

W uzupełnieniu przedstawiamy bogaty zestaw artykułów opublikowanych na naszej stronie:

0. Sytuacja jest bardziej poważna, niż się zdaje… to dla Polaków i Polski BYĆ, albo NIE BYĆ !!!!!!

0.UKRYTA HISTORIA NIESAMOWITEGO ZŁA CHAZARSKIEJ MAFII The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia

0.Strategia żydów wobec Polaków, jako „podziękowania” za 800 –letnią ochronę ich egzystencji i przetrwania, według dr Zbigniewa Kękusia

0.Roszczenia żydowskie – historia, fakty, stan obecny

0 Interpelacja posła Majki w sprawie roszczeń żydowskich i rezygnacja polskich władz z posiadanej ochrony prawnej w tym zakresie.

0.Rządy PiS: złote żniwa lobby żydowskiego w Polsce

0.Nadciąga inwazja

0.OD KATOLICKIEJ I SŁOWIAŃSKIEJ POLSKI PRECZ !!! TESTAMENT polskiego patrioty, Wielkiego Polaka – Albina Siwaka – wierszem pisany !

 1. ANTYSEMICKIE MLEKO, ŻYDZI POSZLI ZA DALEKO…
 2. Żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu 1000 lat. Dlaczego?
 3. Dlaczego Polska padła z końcem XVIII wieku ?
 4. LICHWIARSKA ANTYCYWILIZACJA: PAN, czyli żyd i NIEWOLNIK, czyli chrześcijanin i muzułmanin !!!
 5. Żydowska okupacja – ziszczone obawy Juliana Ursyna Niemcewicza i ks. Stanisława Staszica
 6. O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”
 7. Żydo-masońscy prowokatorzy Powstania Listopadowego – narodowej zbrodni w „oprawie” romantycznej i pseudopatriotycznej
 8. Żydzi a Powstanie Styczniowe i jego planowo antypolski wymiar
 9. POLSKIE MAJĄTKI trafiały w RĘCE ŻYDÓW za ZDRADĘ POLSKI ?!!!
 10. PRAWDA O WIELKIEJ ŻYDOWSKIEJ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ W ROSJI
 11. Aleksander Sołżenicyn: Rola Żydów w systemie sowieckim
 12. Uszkujnik. Paradoksy historii. Tajna historia Rosji, Europy i Świata http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/08/uszkujnik-paradoksy-historii-tajna-historia-rosji-europy-i-swiata/
 13. Media przemilczają najgorszy holokaust w dziejach ludzkości. Żydowscy mordercy zabijają 66 mln w sowieckich gułagach.
 14. Przeżyjesz SZOK: 100 lat agresji żydowskiej na Polskę
 15. Jak Żydzi zdradzali Polskę w 1920 roku ?
 16. Bitwa Warszawska bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego – zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską?
 17. Judeopolonia – Paradissus Judeaorum
 18. Wstrząsające kulisy pierwszych dni wojny w Polsce. Oto co wtedy robili Żydzi.
 19. GESTAPO – NKWD Spotkanie Na Szczycie w Zakopanem
 20. Seks, korupcja i hazard: o „bohaterach” getta którzy nie uczestniczyli w powstaniu
 21. To chazarskie żydostwo mordowało Polaków w Katyniu
 22. “Po pierwsze. W Katyniu nie zginął ani jeden Żyd z polskiego wojska….”
 23. Profesor Chodakiewicz: czy w Jedwabnem w 1941 r. była stacja benzynowa?
 24. Jak żydowscy pretorianie Hitlera zainicjowali Holocaust
 25. Prof. Hirszfeld mieszkaniec Getta Warszawskiego: „ Żydzi nienawidzą Polaków, a Niemcy są ich nieodwzajemnioną miłością …. itd.”
 26. ŻYDOWSKA POLICJA W SŁUŻBIE GESTAPO
 27. Żydzi mordowali Polaków we współpracy z Niemcami
 28. Stawianie histerii holokaustu z „głowy na nogi”, czyli jak „dzielnie” żydowscy żołnierze Hitlera, walczyli ze Słowianami, w tym Polakami i swoimi współbraćmi, w interesie Niemiec !
 29. 1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach
 30. Żydowskie obozy koncentracyjne
 31. Piramida i inne wyszukane tortury Salomona Morela. Komunistyczny zbrodniarz, który nigdy nie poniósł kary za sprawą… państwa Izrael.
 32. ŻYDOWSCY KACI NKWD
 33. ZAMORDOWALI I ZWIALI DO IZRAELA oprawcy, którzy zakatowali Gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”
 34. Dwa „pogromy”(Kielce, Jedwabne) – jedno kłamstwo wielokrotnie powtarzane
 35. Dlaczego Syjoniści rządzą Polską!
 36. Żydokomuna w Polsce po II wojnie światowej – według Kevina MacDonalda
 37. Jak konspirowano Syjonistów ? Zmiana nazwisk.
 38. Skąd się wzięły żydowskie nazwiska?
 39. Szokująca, brutalna prawda o hucpie w marcu 1968 r. i sprawcach terroryzmu na świecie.
 40. Prof. Żaryn o stosunku Episkopatu Polski do emigracji po marcu 68 roku 20.000 Żydów z PRL – „zbrodniarzy komunistycznych z lat stalinowskich” oraz ich rodzin.
 41. Żydzi wyjeżdżali dobrowolnie ! – prawda o Marcu 68′
 42. Żydzi znów chcą kasy od Polski. Wypędzeni w 1968 r. ze stanowisk w partii, bezpiece i rządzie domagają się odszkodowania!
 43. Współodpowiedzialność Żydów za Holokaust
 44. Religia Holocaustu a „polskie obozy śmierci”
 45. Historia powstania i upadek mitu o „holokauście”.
 46. Oficjalne źródła z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dowodzą, że „holokaust” był żydowskim oszustwem.
 47. Sąd Najwyższy Rosji powiedział żydowskiemu kłamstwu – nie, pomimo rezolucji ONZ w sprawie „Holocaustu”!
 48. Holokaust czy 99 procentowy mit?
 49. Dość kłamstw holokaustu
 50. Dlaczego „polski” rząd boi się PRAWDY o holokauście?
 51. Dlaczego żydzi boją się PRAWDY o holokauście?
 52. ANTYSEMITYZM i Holokaust… wg Żydów „To taki trik.”
 53. ELITY III RP – RODOWÓD cz.1 – WŁADYSŁAW GAUZA [Radzę czytelnikowi to zapamiętać, czytając te dokumenty!]
 54. RODOWÓD NADZWYCZAJNEJ KASTY
 55. My weźmiemy władzę a wy Polacy pójdziecie z torbami, czyli Michnik szczery po alkoholu
 56. Czy potomkowie wdrożycieli Komunizmu Wojennego ( 1944-1956) zamierzają przywrócić terror wobec Polaków z tamtego okresu ?
 57. TAJNA POLITYKA JAKUBA BERMANA JEST WSPÓŁCZEŚNIE JAWNIE REALIZOWANA
 58. RASIZM ANTYPOLONIZMU = Rewizjonizm, odwracanie ról i restytucje: kazus polsko – żydowski
 59. Przypominamy historię mienia żydowskiego w okupowanej przez Niemców Polsce
 60. WYPŁACONE PRZEZ POLSKĘ ODSZKODOWANIA ZA MIENIE POŻYDOWSKIE
 61. Żydowscy uzurpatorzy Wywiad z prof. Normanem Finkelsteinem
 62. Pamiętne słowa sprzed 22 lat, które dziś brzmią proroczo…
 63. ZERO ODSZKODOWAŃ ŻYDOM ! -Oszczerczy Pozew i Wyrok Sądu USA wydany 3 marca 2006 – Dlaczego Panowie Tusk, Komorowski, Bartoszewski, Bracia Kaczyńscy i Duda ukrywali fakt istnienia takiego wyroku przed Polakami ?
 64. PODWÓJNE STANDARDY SYJONISTÓW. Jeden dla “Ludu Wybranego”, drugi dla “Pogan”
 65. Izrael żąda od Polski zmiany ustawy o restytucji mienia
 66. To nawet nie skandal, to ZDRADA! Potajemnie zmieniana jest pod dyktando Izraela ustawa reprywatyzacyjna!
 67. Jak Kaczyńscy sojusz z Izraelem budowali
 68. ŻYDZI ŻĄDAJĄ OD POLSKI ZWROTU ZAMKU KRÓLEWSKIEGO NA WAWELU
 69. Ustawa 447 kto to robi i kto zyskuje ?
 70. Dwie zrealizowane umowy o odszkodowania za mienie bezspadkowe pomiędzy: Izraelem a RFN z 1952 r., i Izraelem a Polską z 1947 r.
 71. Czy Kaczyńscy nie wiedzieli, że Żydzi już dostali odszkodowanie za mienie bezspadkowe od Niemiec i… w ramach umów indemnizacyjnych od Polski ???????
 72. Po co Polsce Izrael ? Czy tych dwóch, którzy zamierzali ukraść Księżyc – ukradną Polskę?
 73. Czy rzetelna prawda historyczna jest antysemicka ?
 74. Judeopolonia – atak Żydów na Polskę?
 75. Żydzi i inne nacje: symbioza czy pasożytnictwo?
 76. Żydzi i Polacy – po prostu nie pasujemy do siebie
 77. Kilka faktów o naturze „naszych starszych braci w wierze”
 78. „Żydzi w Polsce przygotowują ekspansję i mogą ją zrealizować, gdyż Polacy to stado tępych baranów” pod kontrolą WSI, ABW i AW
 79. ANTYPOLONIZM JAKO FORMA RASIZMU I SZOWINIZMU
 80. Dlaczego Żydzi nie walczą z antypolonizmem ? W Izraelu jest znacznie więcej antypolonizmu niż w Polsce antysemityzmu
 81. Antypolonizm i antysemityzm – wolnoć, Tomku, w swoim domku
 82. –Transformacja ustrojowa w demokrację kolonialną
 83. Czy ŻYDOFASZYZM obejmie Polskę w swym „BOSKIM” UŚCISKU?
 84. Żydowski kapitalizm niszczył II RP – dzisiaj niszczy III RP
 85. ŻYDZI CHCĄ OD POLSKI MAJĄTKU NARODOWEGO
 86. Żydowskie koncerny przejmują polską wodę pitną
 87. Marek S. Program eliminacji Polaków
 88. PiS chce naprawdę oddać Polskę Żydom !
 89. Transformacja Polski w POLIN: 2 lata więzienia za krytykę żydowskich roszczeń?!
 90. Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom, ten, w którym mieszkasz – Polskę…
 91. ODDALIŚCIE POLSKĘ ŻYDOM!
 92. Dekomunizacja czyli grabież majątku narodowego…
 93. MODUS OPERANDI, czyli jak schwytać sprawcę
 94. NIECHCIANI POLACY – przez post-solidarnościowych, syjonistycznych RASISTÓW, w elitach politycznych, intelektualnych i dyplomatycznych, u władzy kolejnych ekip III RP.
 95. I JAK TU NIE BYĆ ANTYSEMITĄ ?
 96. Dlaczego Polska i Polacy byli i są cały czas niszczeni ?
 97. Judeocentrycy i masowe zbrodnie
 98. DLACZEGO ŻYDZI CHCĄ MIESZAĆ RASY (MULTIKULTURALIZM)
 99. Obiektywna analiza publicystyki politycznej Radia Maryja sprzed 5-12 lat.
 100. SATANISTYCZNY HOLOKAUST- 85% LUDNOŚCI z użyciem IZRAELSKIEJ BRONI 5G ! – Ewa Pawela

Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/05/alarm-zanim-spadnie-miecz-damoklesa/

29.05.2019

Jerzy Ulicki-Rek

https://www.polskawalczaca.com/


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment