imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Akcjonariusze Spring Valley Acquisition Corp. zatwierdzają transakcję połączenia ze spółką NuScale Power

Nuscale-LogoHorizontal_BlueTMwTag_0.jpg


Sfinalizowanie transakcji planowane jest na 2 maja 2022 roku, a wpływy brutto z transakcji wyniosą około 380 mln dolarów. Akcje NuScale Power Corporation będą notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolami „SMR” i „SMR WS”.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Spring Valley Acquisition Corp. (Nasdaq: SV, SVSVW) („Spring Valley”), notowana na giełdzie spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, ogłosiła dziś, że na specjalnym posiedzeniu („specjalne posiedzenie”) w dniu 28 kwietnia 2022 r. jej akcjonariusze w drodze głosowania zatwierdzili proponowane połączenie („Połączenie spółek”) ze spółką NuScale Power, LLC („NuScale” lub „Spółka”).

Niniejszy komunikat prasowy zawiera multimedia. Pełna wersja komunikatu dostępna jest na stronie: https://www.businesswire.com/news/home/20220428006342/en/ 

Oczekuje się, że w wyniku transakcji pozyskane zostanie około 380 mln dolarów z połączenia wpływów z funduszu powierniczego Spring Valley oraz zobowiązań w ramach prywatnych inwestycji w akcje publiczne („PIPE”).

Oczekuje się, że transakcja Połączenia spółek zostanie sfinalizowana 2 maja 2022 r., z zastrzeżeniem spełnienia lub uchylenia wszystkich warunków zamknięcia. W ramach połączenia spółek Spring Valley zmieni nazwę na NuScale Power Corporation („NuScale Corp.”). Oczekuje się, że akcje spółki będą notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 3 maja 2022 r. pod symbolem „SMR” ‒ akcje zwykłe NuScale oraz „SMR WS” ‒ warranty NuScale. Do czasu sfinalizowania transakcji akcje zwykłe, warranty i jednostki uczestnictwa Spring Valley, będą w dalszym ciągu notowane na NASDAQ odpowiednio pod symbolami „SV”, „SVSVW” i „SVSVU”.

Formularz 8-K zawierający pełne informacje na temat wyników głosowania został przedłożony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”).

Spring Valley Acquisition Corp.

Spring Valley Acquisition Corp. (NASDAQ: SV, SVSVW) to spółka zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, założona w celu przystąpienia do fuzji lub innego rodzaju transakcji dotyczącej połączenia spółek z jednym lub większą liczbą przedsiębiorstwa, bądź podmiotów zajmujących się aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym „czystą energią” i jej składowaniem, inteligentnymi sieciami/efektywnością energetyczną, usługami ekologicznymi i recyklingiem, mobilnością, gospodarką wodną i ściekową, usługami związanymi z zaawansowanymi tworzywami i technologiami. Sponsora spółki Spring Valley wspiera firma inwestycyjna Pearl Energy Investment Management, LLC, z siedzibą w Dallas w stanie Teksas, zarządzająca kapitałem w kwocie 1,2 mld dolarów i zajmująca się nawiązywaniem partnerstw z najlepszymi w swojej klasie zarządami dla potrzeb inwestowania w północnoamerykański sektor energii i zrównoważonych rozwiązań.

NuScale Power

Spółka NuScale Power jest w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby energetyczne klientów z całego świata. Spółka opracowała projekt nowej elektrowni jądrowej opartej na nowym, lekkowodnym reaktorze modułowym na potrzeby dostawy energii w instalacjach wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, odsalania, wytwarzania wodoru oraz w innego rodzaju instalacjach wytwarzania ciepła technologicznego. Przełomowa technologia małego reaktora modułowego NuScale Power Module™ (NPM) jest w stanie wytworzyć 77 MWe energii elektrycznej i może być dostosowana w taki sposób, by zaspokajać potrzeby klientów. Z kolei elektrownia VOYGR™-12 jest w stanie wytworzyć 924 MWe. NuScale oferuje również instalację czteromodułową VOYGR-4 (308 MWe) i sześciomodułową VOYGR-6 (462 MWe), a także inne konfiguracje zależne od potrzeb klienta. Akcjonariuszem większościowym spółki NuScale jest spółka Fluor Corporation, działająca na skalę światową spółka zajmująca się świadczeniem usług technicznych, budowlanych i zamówieniami, obecna w sektorze komercyjnej energii jądrowej od 70 lat.

Siedziba główna spółki NuScale mieści się w leżącym w stanie Oregon mieście Portland, a jej przedstawicielstwa mieszczą się w Corvallis w stanie Oregon; w Rockville w stanie Maryland; w Charlotte w Karolinie Północnej; w Richland w stanie Wirginia oraz w Londynie w Zjednoczonym Królestwie. Więcej informacji na Twitterze: @NuScale_Power, Facebooku: NuScale Power, LLC, LinkedIn: NuScale-Power i Instagramie: nuscale_power, a także na stronie internetowej spółki NuScale Power.

Brak oferty bądź zachęty

Niniejsza informacja nie stanowi oferty ani nie ma na celu nakłonienia do przystąpienia do oferty nabycia, bądź też wzięcia udziału w głosowaniu czy procedurze wydawania w dowolnej jurysdykcji zgody związanej z połączeniem spółek Spring Valley i NuScale, czy jakichkolwiek transakcji powiązanych. Ponadto sprzedaż, emisja czy przeniesienie papierów wartościowych nie będzie mieć miejsca w żadnej jurysdykcji ani na rzecz jakiejkolwiek osoby, której udział w ofercie, transakcji czy sprzedaży byłby niezgodny z prawem. Jedyną formą nakłaniania do przystąpienia do oferty nabycia papierów wartościowych lub oddania głosów w odniesieniu do Połączenia spółek będzie uzgodnienie treści pełnomocnictwa/prospektu emisyjnego zgodnej z obowiązującymi zasadami i regulacjami przewidzianymi w Ustawie o papierach wartościowych [Securities Act] z 1933 r. oraz zmianach do niej („ustawa o papierach wartościowych”) oraz Ustawie o giełdzie papierów wartościowych [Securities Exchange Act] z 1934 r. oraz zmianach do niej, bądź objętych zwolnieniem z przepisów Ustawy o papierach wartościowych lub składanych w ramach transakcji niepodlegającej wymaganiom rejestracyjnym przewidzianym w Ustawie o papierach wartościowych.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja może zawierać wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych [Securities Litigation Reform Act of 1995] z 1995 r. Wypowiedziom prognozującym mogą towarzyszyć takie wyrażenia, jak: „szacuje”, „planuje”, „prognozuje”, „przewiduje”, „zamierza,” „będzie” „oczekuje,” „spodziewa się”, „uważa”, „dąży do”, „ma na celu” oraz tym podobne wyrażenia odnoszące się do prognoz lub przyszłych wydarzeń czy trendów, bądź nie dotyczące faktów historycznych. Wypowiedzi prognozujące są z natury obarczone ryzykiem i niepewnością i opierają się na pewnych założeniach. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od prognozowanych w wyniku szeregu czynników. Należy zachować ostrożność przy opieraniu się na tych i innych wypowiedziach prognozujących. Ze względu na znane i nieznane czynniki ryzyka wyniki osiągnięte przez spółkę NuScale mogą znacząco różnić się od jej oczekiwań i przewidywań. O ile spółka NuScale może w przyszłości podjąć decyzję o uaktualnieniu treści wypowiedzi prognozujących, spółka w sposób niebudzący wątpliwości odstępuje od zobowiązania się do uczynienia powyższego. Nie należy się powoływać na przedmiotowe wypowiedzi prognozujące jako obowiązujące w jakimkolwiek terminie następującym po dniu opublikowania niniejszej informacji. Co za tym idzie, nie należy nadmiernie polegać na przedstawionych wypowiedziach prognozujących

Informacje uzupełniające i ich źródła

Oświadczenie rejestracyjne, które spółka Spring Valley przedłożyła SEC, zawiera oświadczenie/prospekt emisyjny oraz pewne inne powiązane dokumenty, które zostały rozprowadzone wśród posiadaczy akcji zwykłych klasy A Spring Valley w związku z zabieganiem przez Spring Valley o pełnomocnictwa do głosowania przez akcjonariuszy Spring Valley w odniesieniu do Połączenia spółek oraz innych kwestii opisanych w oświadczeniu/prospekcie emisyjnym. Spring Valley przesłała swoim akcjonariuszom ostateczne oświadczenie/prospekt do końca dnia roboczego 25 marca 2022 r., który jest dniem rejestracji ustanowionym w związku z zabieganiem przez Spring Valley o pełnomocnictwa do głosowania nad połączeniem spółek i innymi kwestiami, które zostały przedstawione na specjalnym posiedzeniu akcjonariuszy Spring Valley. Zachęca się akcjonariuszy Spring Valley i inne zainteresowane strony do uważnego zapoznania się z pełną treścią ostatecznego oświadczenia/prospektu emisyjnego, wszelkimi poprawkami do niego oraz innymi dokumentami przedłożonymi SEC, jeśli będą dostępne, ponieważ będą one zawierać ważne informacje o Spring Valley, NuScale i Połączeniu spółek. Akcjonariusze mogą również nieodpłatnie uzyskać egzemplarz oświadczenia/prospektu emisyjnego, jak również innych dokumentów przedłożonych SEC i dotyczących połączenia spółek oraz innych dokumentów przedłożonych SEC przez Spring Valley, za pośrednictwem strony internetowej SEC pod adresem: www.sec.gov. Link do Oświadczenia Rejestracyjnego, jak również inne informacje związane z transakcją, można znaleźć w sekcji „Inwestorzy” na stronie internetowej NuScale pod adresem: https://www.nuscalepower.com/about-us/investors.

Inwestycja w jakiekolwiek papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie została zatwierdzona lub odrzucona przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) lub jakikolwiek inny organ regulujący, ani też żaden organ nie wydał opinii, ani nie potwierdził wartości merytorycznej oferty, bądź też dokładności lub adekwatności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Składanie wszelkich oświadczeń o treści przeciwnej stanowi przestępstwo.

Wersja źródłowa jest dostępna w serwisie businesswire.com pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220428006342/en/ 

Źródło: NuScale Power

KONTAKT:
Kontakt w sprawie połączenia spółek
Spring Valley Acquisition Corp
www.sv-ac.com
Robert Kaplan
e-mail: [email protected] 

Zapytania od inwestorów
Gary Dvorchak
The Blueshirt Group for NuScale
e-mail: [email protected] 

Zapytania od mediów
Diane Hughes, NuScale
e-mail: [email protected] 

Barney Gimbel / Max Gross
Finsbury Glover Hering w imieniu NuScale
e-mail: [email protected] 
e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment