imalopolska

najnowsze wiadomości

September 2019

Polska

Cywilizacja polska a…Rosja

axit

Strona główna > Polska > Cywilizacja polska a…Rosja Cywilizacja polska a…Rosja Jan Polska 0

Temat równie trudny jak ten odnoszący się do Żydów. O ile jednak można w tym pierwszym przypadku odnosić się do nacji będącej nosicielem cech cywilizacyjnych, to tu różnice są cywilizacyjne, a nie narodowościowe; Rosjanie przynajmniej w swej podstawowej masie – to wspólne, słowiańskie korzenie. Niekiedy brak możliwości rozróżnienie (na naszych wschodnich krańcach) jakichś cech odmiennych. To drzewo mające wspólne korzenie, ale odrębne pnie, a do tego chyba nastąpiło jeszcze szczepienie, co powoduje, że i owoce są różne.

Tak więc, przy wspólnej genetyce można mówić o zmianach następujących poprzez wpływy odrębnych cywilizacji, a których nosicielem ideowym jest struktura społeczna w wielu przypadkach utożsamiana z państwem. Polska tradycja, to Rzeczpospolita, gdzie struktura państwowa obejmuje tylko część funkcji. Rosja – to państwo, gdyż struktura hierarchiczna ZAWSZE dąży do objęcia swym wpływem wszystkich dziedzin życia.

Tradycje słowiańskie to struktury plemienne, niekiedy łączące się we wspólnotę interesu w większe związki i ekspandujące z racji zagrożeń – choćby poszukiwaniem nowych siedzib przy zmianie klimatu, czy innych zjawisk. Jednak struktury te rozpadały się po zaniku czynnika zagrożenia.

To ważne zjawisko: hierarchiczność charakteryzuje się utrzymywaniem (dziedziczenie) struktur, gdy egalitaryzm tworzy struktury celowe.

Tworzenie się państwowości słowiańskich przypada na zbliżony czas – koniec pierwszego tysiąclecia po Chrystusie. W Polsce ten proces wyłaniania się odrębnej struktury organizacyjnej zakończył się pod koniec XIV wieku utworzeniem Rzeczypospolitej.

Ruś miała przerwę rozwojową wynikającą nie z naturalnych przetasowań, a spowodowaną najazdem mongolskim, który faktycznie spowodował ich likwidację. Dalszy rozwój zawierał dużą domieszkę wpływów wschodnich.

Księstwo Moskiewskie nie było początkowo istotnym elementem rozwoju struktur organizacyjnych ziem ruskich, ale z czasem, korzystając z dogodnych warunków stało się takim centrum wchłaniając pozostałe tereny i podbijając (wyzwalając) chanaty tatarskie.

Zakończenie procesu konsolidacji można wiązać z powstaniem opryczniny.

Ten proces godny jest zaznaczenia i wyjaśnienia, gdyż w sposób istotny i jednoznaczny ukierunkował przyszłą Rosję rozwojowo odcinając ją od wcześniejszych korzeni. Można by rzec, nawiązując do pierwszych sformułowań tego tekstu, że nastąpiło „szczepienie” na pniu ruskiej państwowości.

Porównać zaś to można (i należy) z chińskimi zmianami w państwowości – wprowadzeniem systemu mandaryńskiego.

O ile jednak w Chinach mandarynami zostawali ludzie wykształceni, po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych, to w Rosji pozycja w strukturze administracyjnej związana była z uległością względem cara. Specyficzna odmienność rosyjska rzutująca na charakter tego państwa, a co dalej jest dla Rosji symptomatyczne.

Efektem zaś jest to, że rosyjski centralizm rozwijał się wokół carskich zainteresowań, a te związane były z utrzymaniem władzy – czyli wszelkimi strukturami siłowymi. Nadrzędność władzy jest wpisana w model rozwojowy. Także wszelkie formy jej sprawowania.

Wskazany element jest podstawowym czynnikiem różniącym mentalność polską od rosyjskiej. Z czasem, po wielopokoleniowym „wdrażaniu” stał się wyróżnikiem różnic narodowych.

Kontakt cywilizacyjny, już z elementami tu wskazanymi, miał miejsce pod koniec XVI w. W Rosji wystąpił czynnik sprzeciwu wobec tak dalece rozwiniętego zamordyzmu, a przykład sąsiadującej Rzeczypospolitej był wielce pouczający. Przy istotnych różnicach – zauważalna była polska ekspansja, co akurat wiązało się z czasem smuty, czyli zawirowaniami na szczycie rosyjskiej władzy.

Niewiele brakowało do przyjęcia polskiego modelu rozwojowego. Przeszkodą stał się katolicyzm z którym RP przegrywała ideą cywilizacyjną. Polska wchodziła w stan marazmu, gdy Rosji udało się skonsolidować i rozpocząć ekspansję.

Ewenementem w dziejach naszych stosunków jest czas sowietyzmu, który nie tyle dążył do narzucenia swojego modelu cywilizacyjnego, co do fizycznego zniszczenia przeciwników, a Polskiej odmienności w sposób szczególny.

Obecnie wracamy na normalne tory konfliktu cywilizacyjnego. Należy wszak pamiętać, że w dalszym ciągu judaizm ma duże wpływy zarówno w Rosji jak i (zwłaszcza) w Polsce.

Jaki jest stan obecny?

Po zakończeniu judeo-komunistycznego eksperymentu, Rosja pod rządami Putina zaczęła wracać na swe normalne tory rozwojowe. Pamiętać jednak należy, że są tam ludzie, którzy dostrzegają, że zarówno „carski” model rozwojowy jak i żydo-komunistyczny – dochodziły do granic swych możliwości, co było przyczyną zapaści – niezdolności do przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom (wojna w pierwszym przypadku, rozpad demoludów w drugim).

Rozpad bloku sowieckiego podważył moralność Rosjan. Byli przygotowywani do pełnienia roli nadzorców systemu – wielce zresztą korzystnego dla większości państw ich sfery wpływów. Podróżując po tych krajach można dostrzec pozostałości zdewastowanej infrastruktury. Podobnie zniszczone zostały struktury społeczne. Rosjanie nadzorowali system szkolnictwa, opieki zdrowotnej, zabezpieczeń społecznych (emerytury). Kontrolowali też gospodarkę.

Najlepszym przykładem zapaści strukturalnej jest Ukraina; co pozostało po wyłączeniu się tego kraju z rosyjskiej strefy wpływu?

Jak ocenić działania Putina na tym tle?

Na pewno zablokował dalsze niszczenie struktur siłowych – utrzymał zdolność do riposty w przypadku ataku, a nawet nadał im dodatkowe walory.

W dziedzinie gospodarki – wyraźnie dążył do rozwoju, gdzie istotną rolę miał spełniać system oligarchiczny. Tu trzeba zaznaczyć, że gospodarką zarządzali oligarchowie żydowskiego pochodzenia. Putin szybko pozbył się tych, którzy próbowali być samodzielni – pozostali tylko podporządkowani władzy centralnej.

Wydaje się, że dalszym zamierzeniem było dążenie do stworzenia własnej oligarchii kierującej się (przy dużych korzyściach własnych) celami wspólnotowymi.

Widać jednak, że ten plan natrafił na blokady; Rosjanie są zbyt wyalienowani ze społeczeństwa przy dążeniu do własnych korzyści, aby spełniać tę rolę. Cywilizacyjny element – posłuszeństwo względem władzy i traktowaniu niższych w hierarchii przedmiotowo, jest tu barierą trudną do przekroczenia. Wydaje się, że Rosja ponownie doszła do bariery rozwojowej i przyszłość nie wydaje się zbyt prosta. Wyraźnie potrzebny jest nowy impuls rozwojowy.

Niewątpliwie kierunkiem jest stworzenie rodzimej oligarchii. System oligarchiczny jest u nas postrzegany jako „zło”. To dlatego, że traktowany jest jako wynaturzenie demokracji – przechodzenie od egalitaryzmu w hierarchiczność.

Może być jednak odwrotnie – może to być przejście od systemu scentralizowanego w pogłębiającą się demokrację. Ta droga wydaje się jedynym sensownym wariantem dla Rosji.

(Na marginesie. W Indiach istniało szereg niemonarchicznych organizacji życia społecznego. Większość miała oligarchiczny charakter, gdzie decyzje podejmowane były w określonym kręgu – nawet forma spotkania miała taki charakter. Niektóre z tych struktur, czyli rodzaj republiki , przetrwały i 1000 lat. Znane są plemiona Liczczhawich, Bhodżów, czy Andhaków utrzymujących takie „niewedyjskie” formy władzy. Ciekawostką jest, że „krąg” decyzyjny mieli także „lisowczycy”).

Stan Rzeczypospolitej jest w pewnym stopniu lustrzanym odbiciem sytuacji w Rosji. Także poszukiwana jest idea rozwojowa. Sugerowana tu idea Cywilizacji Polskiej (jedyna rozsądna) nie jest jeszcze powszechnie akceptowana, aczkolwiek działania w tym kierunku są akceptowane przez społeczeństwo, czego dowodzi wzrastające poparcie PiS, partii realizującej sporo z tej wersji rozwojowej.

Podobną rosyjskiej blokadę rozwojową stanowią Żydzi, którzy w Polsce samozwańczo przyznali sobie rolę elity i blokują możliwość tworzenia się elit narodowych. Różnica jest w tym, że Polska ma materiał na elity i szybko ona powstaną, gdy tylko przestaną istnieć bariery ograniczające. U Rosjan występuje brak takich potencjalnych elit.

Czy istnieje możliwość współpracy?

Trudny temat, gdyż dla Polaka tylko równy status jest gwarancją współpracy. Rosjanie dążą do nadrzędności i nawet widząc korzyści systemowe z polskich rozwiązań nie są skłonni ich przyjąć, póki nie będą widzieli korzyści dla siebie. A od słabszego nie przyjmą żadnego wzoru.

Obecnie, tylko częściowo winiąc za to sankcje nałożone na Rosję (bo są już możliwości współpracy z innymi regionami), poziom życia w Rosji (nawet w Moskwie) jest około 30 % niższy niż w Polsce. A jakieś 10 lat temu w regionie moskiewskim te poziomy były zbliżone. Do tego należy zauważyć zmniejszające się dysproporcje między poziomem życia w dużych miastach (w Polsce) i zwiększające się w Rosji.

Kontakty nie dotyczą „dolnych stanów” społeczeństwa, a raczej przynajmniej „średnich”. Stąd wzajemne oceny mogą się istotnie różnić indywidualnie zwłaszcza, że znacznie zmniejszyła się ilość kontaktów wzajemnych.

Im wyższy poziom życia w Polsce i im bardziej rozwinięta struktura (także społeczna) tym większe perspektywy współpracy. Biorąc zaś pod uwagę, że czynnik militarny dla Rosjan ma duże znaczenie – rozwój Trójmorza jako struktury alternatywnej, także militarnie, też ma duże znaczenie.

Sensowna perspektywa rozwojowa – to tworzenie się oligarchicznej struktury w Rosji i egalitarnie wyłanianej elity w Polsce. Przy wzajemnym dystansie – jakieś zbliżenie może nastąpić w perspektywie kilkudziesięciu lat. Cywilizacje liczą czas w pokoleniach; trzy pokolenia (75 lat), to czas istotnych i dostrzegalnych przemian. 25 lat (pokolenie) daje już zmianę trendów.

Wiadomo zaś jedno: łatwiej zmienić żonę niż sąsiada. A Rosjanie są naszymi sąsiadami.

Za: http://xn--niepodlegy-i0b.pl/#/313/cywilizacja-polska-a-rosja/

Uwaga ! Czytaj towarzyszące artykułowi komentarze pod powyższym linkiem.

11.09.2019

Jan cywilizacjageopolitykaPolskaRosja
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

FILM – unikalny – Holandia włączono TESTOWO PRZEKAŹNIK 5G – masakra

a56

Strona główna > Zdrowie > FILM – unikalny – Holandia włączono TESTOWO PRZEKAŹNIK 5G – masakra FILM – unikalny – Holandia włączono TESTOWO PRZEKAŹNIK 5G – masakra Jacek Zdrowie 2

Obejrzyjmy na linku poniższy film i przeczytajmy teksty, także na linku na końcu, o tym co nam szykują polskojęzyczne władze. Podczas gdy na świecie trwa dyskusja o kryzysie zdrowotnym wywołanym przez pola elektromagnetycznym prezydent Andrzej Duda podpisuje Megaustawę zdradzając interesy narodu polskiego. SZOK !!!

red. kip

Miasto Denn Haag (Holandia) – w okolicach dworca kolejowego zainstalowano pierwszy testowy maszt 5G, zobacz co działo się z ptactwem
ptaki wpadły w szał, zdechło kilkaset sztuk.

===================

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało wstępną wersję wytycznych Strategii 5G dla Polski. Lektura długa i nużąca, dlatego też postaramy się przekazać wam tylko najważniejsze informacje w niej zawarte. Najistotniejszy wydaje się być harmonogram wdrożeniowy. Ministerstwo zakłada, że dzięki sprzyjającym warunkom do inwestycji, pierwsi Polacy będą mogli już korzystać z dobrodziejstw sieci 5G już w 2020 roku.

Ministerstwo Cyfryzacji obrało sobie za cel, tu wiernie cytuję dokument: przyspieszenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego, obniżenie kosztów utrzymania wybudowanej infrastruktury, terminowe udostępnienie widma radiowego a także aktywne uczestnictwo na arenie międzynarodowej w zakresie wdrożenia sieci 5G oraz przegląd obowiązujących rozwiązań regulacyjnych w zakresie telekomunikacji w celu zapewnienia, że są one przystosowane do nadchodzących potrzeb związanych z rozwojem technologii mobilnych.

Strategia 5G dla Polski: pierwsze miasto w sieci 5G już w 2020 r. Większość miast w 2025 r.

Strategia 5G dla Polski zakłada, że w 2020 r. sieć 5G ma być dostępna co najmniej w jednym dużym ośrodku miejskim. Co ciekawe, rekomendowanym miastem pokazowym ma nie być stolica, a Łódź. Główne szlaki komunikacyjne i pozostałe duże miasta mają być objęte zasięgiem sieci 5G już w 2025 r.

Już w tym roku Ministerstwo chce pod względem legislacyjnym przygotować grunt pod przyszłe inwestycje. Prezentowanych planów w dokumencie jest wiele. Tym kontrowersyjnym może być zakaz powielania infrastruktury telekomunikacyjnej przez instytucje publiczne z uwagi na potencjalny konflikt z unijnym rozporządzeniem WiFi4EU, motywującym te instytucje do zapewniania nieodpłatnego bezprzewodowego lokalnego dostępu do Internetu w miejscach publicznych.

Problemów z jakimi będzie musiało się zmierzyć Ministerstwo Cyfryzacji jest wiele. Należą do nich polskie normy promieniowania elektromagnetycznego, które ograniczają możliwości rozbudowy sieciowej infrastruktury, oraz prawo budowlane, z powodu którego dostęp do publicznej infrastruktury – w tym komunalnej – jest dla operatorów utrudniony lub kosztowny.

Częstotliwości, jakie mają być wykorzystane, to zakresy 700 MHz. 3,4-3,8 GHz i 26 GHz.

POWYŻSZY TEKST TO INFORMACJE DLA DEBILI I TUMANÓW …

których w Polsce jest przygniatająca większość coś około 95 % i to oni !! jako większość !

doprowadzą do wprowadzenia tej technologii w Polsce ….

A TERAZ DLA NORMALNYCH I DOCIEKLIWYCH …….. czyli dla około 5 % Polskiego społeczeństwa …… W IMIĘ WYGODY I POSTĘPU A NAS WŁAŚNIE TUMANY OKRZYKNĄ

DURNIAMI I CIEMNOGRODEM …… „DYKTATURA CEBULAKÓW ” TRWA !! A SKUTKI BĘDZIEMY PONOSILI MY !! ŚWIADOMI !! I TO BĘDZIE NASZA WINA !! BO TO MY !! NIE PRZEGONILIŚMY W STOSOWNYM CZASIE IDIOTÓW PRZYGŁUPÓW I DEBILI OD MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA NAM PRZYSZŁOŚCI ……..

DO RZECZY

Technologia 5G groźna dla zdrowia

Cały problem w technologii 5G tkwi w jej szkodliwości dla ludzkiego zdrowia.

W 2015 r. ponad 230 naukowców wystosowało specjalny list do przedstawicieli ONZ z ostrzeżeniem przed skutkami szkodliwego promieniowania pola elektromagnetycznego.

3 września 2017 roku ponad 180 naukowców i lekarzy z 36 krajów podpisało apel, w którym domagali się od Unii Europejskiej wprowadzania zakazu technologii 5G w Europie

Głównie chodzi o to, że sieć 5G może korzystać z nowego rodzaju fal, które mogą niekorzystnie wpływać na organizm człowieka.

Mogą negatywnie wpływać na mózg oraz na rozwój nowotworów w jego ciele.

Wiąże się to z masywnym zwiększeniem promieniowania wytwarzanego przez fale radiowe, które w technologii 5G można przesyłać tylko na krótkich dystansach.

Co za tym idzie, odbiorniki będą instalowane mniej więcej co 75 metrów.

Oznacza to, że ich zagęszczenie nawet na małym terenie będzie olbrzymie, a ludzie, chcąc nie chcąc będą co rusz narażeni na bardzo silne promieniowanie.

W swoim liście naukowcy i lekarze pisali:

Przesyłanie informacji w sieci 5G odbywa się prawidłowo tylko na niewielkich odległościach.

Poza tym jej sygnał ciężko przechodzi przez ciała stałe. Stąd, w celu jej uruchomienia, trzeba będzie wybudować wiele nowych anten, jedna powinna przypadać przynajmniej na 10 – 12 domów.

W takich warunkach niemożliwym będzie uniknięcie ekspozycji na jej promieniowanie.

Przy zwiększonej ilości przekaźników technologii 5G, lwia część połączeń, tj. 10 do 20 mld, przypadnie na Internet Rzeczy (m.in. lodówki, pralki, kamery do monitoringu, samosterujące samochody).

W związku z tym przeciętny obywatel Unii Europejskiej będzie znacznie bardziej narażony na zwiększoną i długoterminową ekspozycję na RF-EMF.

Tymczasem ani UE, ani przedstawiciele samej Polski nic nie zrobili sobie z apelu i nadal widzą w technologii 5G szansę na lepszą przyszłość.

Pytanie tylko – dla kogo?

+ dodatek dla dociekliwych

Technologia 5G i pole elektromagnetyczne

Naukowcy z całego świata zwracają przede wszystkim uwagę na to, że upowszechnienie technologii 5G istotnie zwiększy naszą ekspozycję na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (tzw. RF-EMF), które już teraz jest emitowane przez sieci: 2G, 3G, 4G i Wi-Fi.

Wdrożenie masowego korzystania z sieci 5G będzie wymagało wybudowania wielu nowych anten, ponieważ przesyłanie informacji w tych częstotliwościach działa prawidłowo jedynie w niewielkich odległościach.

Jeżeli więc zaczniemy masowo korzystać z sieci 5G niemożliwym stanie się uniknięcie ekspozycji na jej promieniowanie.

Technologia 5G fot.123rf.com

Zwiększona ilość przekaźników sprawi, że będzie ona wykorzystywana m.in. przez lodówki, pralki, kamery do monitoringu, samosterujące samochody.

W związku z tym przeciętny obywatel Unii Europejskiej nie uniknie zwiększonej i długoterminowej ekspozycji na RF-EMF.

Szkodliwość RF-EMF

O szkodliwość RF-EMF naukowcy donoszą już od kilku lat. Pisało o tym ponad 230 naukowców z ponad 40 krajów w liście skierowanym do ONZ i WHO z 2015 roku.

Potwierdziły to badania amerykańskiego National Toxicology Program (NTP) oraz działająca przy WHO Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, która zaklasyfikowała pole elektromagnetyczne o częstotliwości między 30 KHz a 300 GHz do grupy czynników prawdopodobnie rakotwórczych.

Udowodniono, że pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia elektryczne
i bezprzewodowe szkodliwie wpływa na rośliny, ludzi i zwierzęta (powoduje wzrost zachorowań na raka mózgu i serca).

fot.123rf.com

Istnieje potwierdzony związek między tym polem a wzrostem zachorowań na nowotwory, wzrostem ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzeń genetycznych, zmian strukturalnych i funkcyjnych układu rozrodczego, luk w pamięci i trudności w uczeniu się, zaburzeń neurologicznych i ogólnego złego samopoczucia.

Objawy te coraz częściej pojawiają się u Europejczyków, którzy narażeni są na długoletnią ekspozycję na pole elektromagnetyczne i sieci bezprzewodowe.

W 2016 Europejska Akademia EUROPAEM stwierdziła, że:

„[…]istnieją silne dowody na to, że długoterminowa ekspozycja na pole elektromagnetyczne może powodować wzrost zachorowań na nowotwory, Alzheimera i bezpłodność. Częściej jednak mamy do czynienia z objawami nadwrażliwości na EMF, m.in. bólami głowy, trudnościami z koncentracją, problemami ze snem, depresją, brakiem energii, zmęczeniem i symptomami grypopodobnymi”.
Ignorowanie zasady ostrożności

W swoim apelu lekarze i naukowcy zwracają uwagę na fakt, że upowszechnienie technologii 5G ignoruje przyjętą w 2005 roku przez Unię Europejską zasadę ostrożności, która głosi, że:

„Jeśli istnieje ryzyko, nawet słabo rozpoznane przez naukowców, że działalność człowieka mogłaby doprowadzić do nieakceptowalnej szkody, to należy podjąć wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie lub minimalizację skutków tej szkody”.

Tym samym, zgodnie z przyjętą przez Radę Europy w 2011 roku „Rezolucją 1815”:

„Należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zmniejszenia ekspozycji na pole elektromagnetyczne, głównie częstotliwości radiowe emitowane przez telefony komórkowe, szczególnie w przypadku dzieci i młodych ludzi, najbardziej narażonych na zachorowania na nowotwory mózgu”.

Co więcej, zasady dopuszczalności doświadczeń na ludziach związanych również
z wprowadzeniem sieci 5G i zwiększeniem emisji RF-EMF reguluje pochodzący z 1945 roku Kodeks Norymberski, w którym napisano:

„Nie powinno przeprowadzać się żadnego eksperymentu, co do którego z góry można mieć wątpliwości czy nie doprowadzi do śmierci lub uszkodzeń organizmu ludzkiego”.

A jak wiadomo z dotychczas opublikowanych prac naukowych, sieć 5G stanowi realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego.

O niebezpieczeństwie tym informuje nawet Europejska Agencja Ochrony Środowiska:

„Istnieje wiele przykładów na to, jak w przeszłości, po zignorowaniu zasady ostrożności, mieliśmy do czynienia z poważnymi i często nieodwracalnymi szkodami wyrządzonymi zdrowiu i środowisku. Trzeba pamiętać, że ekspozycja na czynnik szkodliwy może trwać wiele lat, zanim jego szkodliwość zostanie dowiedziona”.
Bezpieczeństwo w interesie przemysłu

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze – takim jednym zdaniem można byłoby podsumować rozważania naukowców na temat tego, dlaczego ignorowane są doniesienia
o szkodliwości ekspozycji RF-EMF na ludzkie zdrowie i bezpieczeństwo.

Dowody dotyczące szkodliwości promieniowania odnoszą się do poziomu znacznie niższego niż tego, który Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym uznała za bezpieczny.

W związku z tym należałoby opracować nowe wytyczne, jednak ze względu na konflikt interesów członków komisji, którzy mają powiązania z firmami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi, ich aktualizacja jest ciągle odwlekana.

Nikt do tej pory nie podjął także zaproszenia do dyskusji przedstawicieli dziedzin medycznych, głównie onkologów, którzy mogliby przedstawić związki pomiędzy RF-EMF a kancerogennością.

Apel do Unii Europejskiej

W związku z powyższym lekarze i naukowcy apelują do Unii Europejskiej, aby:

 • Podjęła wszystkie możliwe działania, które mogą zapobiec rozpowszechnianiu sieci 5G, dopóki naukowcy nie dowiodą, że jest ono bezpieczne dla obywateli Unii Europejskiej, a zwłaszcza dla kobiet ciężarnych, dzieci, niemowląt i środowiska.
 • Poinformowała swych obywateli o zagrożeniach płynących z promieniowania RF-EMF oraz nakłoniła kraje członkowskie do wprowadzenia w życie zapisów „Rezolucji 1815”.
 • W trybie natychmiastowym wyznaczyła grupę niezależnych i bezstronnych ekspertów z dziedziny zdrowia i pola elektromagnetycznego, która ponownie mogłaby przeanalizować jego promieniowanie pod kątem szkodliwości oraz:
 • a) ustalić nowe bezpieczne poziomy ekspozycji;
 • b) określić łączny poziom ekspozycji tego promieniowania na obywateli Unii Europejskiej;
 • c) opracować i wdrożyć zasady dotyczące unikania promieniowania przekraczającego nowe bezpieczne limity.
 • Zabroniła branży bezprzewodowej lub telekomunikacyjnej wpływania na urzędników Unii Europejskiej podczas podejmowania decyzji dotyczących uruchomienia sieci 5G.
 • Była przychylna zaakceptowaniu i realizacji zastępowania technologii bezprzewodowej – telekomunikacją technologią przewodową.
 • https://www.odkrywamyzakryte.com/technologia-5g/

Opublikowano za: https://miziaforum.com/2018/12/09/film-unikalny-holandia-wlaczono-testowo-przekaznik-5g-masakra/

Od Redakcji KIP:
W uzupełnieniu naukowe potwierdzenie nieobliczalnych skutków działania broni psychotronicznej masowego rażenia NBC ( neutronowej, biologicznej i chemicznej) i S ( skalarnej ukierunkowanej) na linku:
Czy wdrażana technologia 5G stanowi element rozwoju cywilizacji, czy samobójstwa, którego skutki można określić, jako zbrodnię ludobójstwa wykonaną w „białych rękawiczkach” i wprowadzenie łagru cyfrowego, w imię tzw. postępu ( czy podstępu !!!) cywilizacyjnego ?

Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2019/09/film-unikalny-holandia-wlaczono-testowo-przekaznik-5g-masakra/ 10.09.2019 Jacek ludobójstwo za pomocą 5 Gtechnologie 5 G
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Wyborcza zabawa

a-24

Strona główna > Polska > Wyborcza zabawa Wyborcza zabawa Jola Polska 0

Wiele krzyku słychać było o łamaniu konstytucji, tylko nikt nie zadbał o szczegóły pozwalające przerwać proceder władzy tworzenia ustaw dla niej samej z gwarancją sprawowania wysokich stanowisk ad mortus u……s.

Trójpodział władzy jest najbardziej rozpowszechnionym systemem sprawowania władzy na świecie. Pozwala on na prawidłowe funkcjonowanie państwa demokratycznego. Poszczególne rodzaje władz nawzajem kontrolują się i wspierają. Według tej teorii:

– władza ustawodawcza to Sejm i Senat, które stanowią prawo za pomocą uchwał,

– władza wykonawcza wprowadza ustanowione prawo w życie; jej przedstawicielami są Prezydent,

Rada Ministrów i administracja rządowa,

– władza sądownicza to sądy i trybunały.

Kiedy władza wykonawcza stanowi prawo wtedy narusza zasadę niezależności, co potocznie ludzie określają jako tworzenie przepisów dla siebie. Oczywiście racja. Sprawdźmy jak to jest realizowane. Zaglądamy do aktualnej listy posłów na Sejm RP. Widnieją tam nazwiska osób równocześnie pełniących stanowiska ministerialne, czyli rządowe i są posłami. Wśród nich parę osób z wykształceniem prawniczym. Rozśmiesza przypadek człowieka z licencjatem szkółki społecznej szumnie określonej akademią, który deklaruje swój zawód – parlamentarzysta.

Jako przedstawiciele władzy wykonawczej urzędnicy administracji nie powinni składać projektów uchwał, a tym bardziej nad nimi głosować. Pomyślmy ile ustaw budzących powszechne oburzenie przepchnięto w tej tylko kadencji. W sposób łamiący zasadę trójpodziału i niezależności instytucji państwa zaserwowano nam karykaturę prawodawstwa.

Przyjmijmy, że społeczeństwo zgadza się na proponowanie ustaw przez rząd. Jego członkowie jednak nie powinni być w Sejmie podczas obrad, a podczas głosowania cierpliwie czekać w wygodnych fotelach ministerialnych na ogłoszenie wyników. Ileż to razy przegłosowano szkodliwe społecznie, gospodarczo, politycznie rozwiązania niewielką ilością głosów właśnie dlatego, że głosowali posłoministrowie.

Ileż oni mieli uciechy, gdy tłum uliczny biegał, maszerował, okupował skandując słowo KONSTYTUCJA. Bezradni uczestnicy nagabywani przez reporterów nie potrafili argumentować, a co było gorsze – organizatorzy nie poczuwali się do obowiązku wytłumaczyć co w tej konstytucji jest łamane. Intencja do przewidzenia: gdy przejmą stery będą robić to samo.

Wniosek płynie taki oto: skoro w Sejmie, Senacie i rządzie zasiada wielu prawników, to ten proceder jest czyniony z premedytacją. Uwierzę tym wszystkim antysystemowcom, którzy biorąc pod uwagę opisany mechanizm mają odwagę dokonać, lub zażądać na pierwszym po wyborach posiedzeniu Sejmu r e a s u m p c j i zaczynając od ustawy 447.

Nie zapominając o wszystkich sprawcach – za całokształt świadomego nadużywania władzy dożywotnie pozbawienie pełnienia funkcji publicznych.

Jola

Za: http://niepodległy.pl

Jola politycywybory
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Solidna torba turystyczna, a może bojówki? To oferuje dobry sklep militarny!

specna-arms-um9wplvwv_m-unsplash-1200x630

Strona główna > Polska > Solidna torba turystyczna, a może bojówki? To oferuje dobry sklep militarny! Solidna torba turystyczna, a może bojówki? To oferuje dobry sklep militarny! Artykuł Sponsorowany Polska

Szukasz dobrej jakości odzieży i dodatków w militarnym stylu? W takim przypadku warto sprawdzić sklepy militarne, gdzie możemy znaleźć wiele artykułów w przystępnych cenach!

Wielu mężczyzn ma problemy z kupnem podstawowych artykułów odzieżowych czy dodatków. W takim przypadku rozwiązaniem może być sklep militarny w którym znajdziemy wszystko, co może być potrzebne na co dzień. Sklepy militarne najczęściej kojarzą się ze sprzedażą broni, ale znajdziemy w nich także szeroką gamę odzieży oraz dodatków, które przeznaczone są nie tylko dla mężczyzn, ale także dla kobiet. Co możemy kupić w sklepach militarnych? Jak znaleźć dobre oferty? Zapraszamy do sprawdzenia!

Sklep militarny – co ma w swojej ofercie?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sklep militarny to nie tylko różnego rodzaju bronie, w tym scyzoryki, noże czy też broń niewymagająca pozwolenia. Do wyboru mamy także różnego rodzaju odzież i akcesoria, które przypadną do gustu osobom wybierającym praktyczny styl ubierania się. W sklepach militarnych możemy kupić między innymi solidne koszulki, bluzy czy kurtki, spodnie z długimi i krótkimi nogawkami, bieliznę termoaktywną, a także dodatki, na przykład takie jak chusta, plecak czy torba turystyczna, aby wspomnieć tylko o paru propozycjach. Sklep militarny może zaoferować nam przede wszystkim produkty mniej znanych marek, ale nie oznacza to, że są one niższej jakości. Są to najczęściej artykuły projektowane i szyte z naciskiem na wytrzymałość i trwałość, dlatego też mogą posłużyć nam na długi czas.

Torba turystyczna lub spodnie bojówki? Kup także on-line!

Bojówki, a może torba turystyczna? Jeśli chcesz zdecydować się na zakupy w sklepie militarnym, możesz teraz zrobić je także on-line! Sklepy internetowe oferujące artykuły tego rodzaju to wygodna alternatywa dla zakupów stacjonarnych – szeroki asortyment, przystępne ceny i wiele promocji, łatwa procedura składnia zamówienia, szybka wysyła wprost do klienta – to tylko niektóre ich zalety. Sprawdź już teraz oferty, jakie mają sklepy militarne on-line i złóż swoje zamówienie!

Artykuł Sponsorowany
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Polscy przedsiębiorcy walczą z korporacyjnym reżimem bankstera Morawieckiego

a-32

Strona główna > Polska > Polscy przedsiębiorcy walczą z korporacyjnym reżimem bankstera Morawieckiego Polscy przedsiębiorcy walczą z korporacyjnym reżimem bankstera Morawieckiego Kasia Polska 2

Takiej mobilizacji przedsiębiorców w Polsce dawno nie obserwowaliśmy. 55 krajowych organizacji pracodawców wystosowało apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z kontrowersyjnej propozycji zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. W liście są słowa o „bolesnych i niezrozumiałych” działaniach, które mogą zahamować rozwój Polski.

 • Przedsiębiorcy w Polsce wzywają rząd do wycofania się z kontrowersyjnej zapowiedzi zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS
 • Według pracodawców wprowadzenie zmian w życie doprowadzi do zahamowania rozwoju Polski
 • Propozycja uderzy także w najbardziej innowacyjne biznesy w kraju, co jest sprzeczne z zapisami Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, którą rząd przyjął na początku swojej kadencji

– W związku z zapisanym w projekcie budżetu państwa na rok 2020 zniesieniem limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, apelujemy do rządu Rzeczpospolitej Polskiej o utrzymanie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit składek na ZUS) – pisze we wspólnym apelu do premiera Morawieckiego 55 organizacji pracodawców w Polsce.

Zniesienie limitu 30-krotności ZUS – apel 55 organizacji przedsiębiorców w Polce

Chodzi o sławetne już zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS, które bardzo szeroko opisywaliśmy na Business Insider Polska. Wpływ dla budżetu w postaci obniżonej dotacji do Zakładu z tego tytułu ma wynieść w przyszłym roku ponad 5 mld zł, czyli ok. połowy kwoty potrzebnej do wypłacenia np. trzynastej emerytury.

” Zniesienie limitu składek na ZUS będzie kolejną dużą barierą, która ograniczy możliwość rozwoju polskiej gospodarki. Co bolesne i niezrozumiałe, będzie to bariera, którą stworzymy sobie sami. Pierwszym odczuwalnym skutkiem zniesienia limitu składek na ZUS będzie obniżenie wynagrodzenia netto pracowników z omawianych branż nawet o 11 proc., a wzrost kosztów zatrudnienia dla pracodawcy może osiągnąć 16 proc.” – czytamy w liście.

Przedsiębiorcy pytają retorycznie, skąd firmy wezmą pieniądze na sfinansowanie tak ogromnych obciążeń? Ich zdaniem wprowadzenie pomysłu PiS w życie nie tylko ograniczy inwestycje i podwyżki, ale też wywoła zmniejszenie środków np. na dopłaty ze strony pracodawcy do rozpoczynających swoje funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (o tym w wywiadzie dla Business Insider Polska mówił Wojciech Nagel, członek Rady Nadzorczej ZUS oraz ekspert BCC)

Według organizacji pracodawców „zniesienie limitu uderzy także w pracowników na umowach o pracę i spowoduje ucieczkę od zatrudniania specjalistów w takiej formie, a także wybór pracy za granicą”.

„Zmiana ta dotknie w szczególności firmy i pracowników sektorów nowych technologii i zaawansowanych procesów biznesowych. W poszczególnych firmach obejmie ona między 30 proc. a 90 proc. pracowników, a w przypadku działalności badawczo-rozwojowej niemal wszystkich!” – przekonują i dodają:

Przedsiębiorcy, tak samo jak rząd, chcą aby młodzi, dobrze wykształceni ludzie pracowali w Polsce. To dzięki nim polska gospodarka się rozwija i będzie się rozwijać, nawet gdy przyjdzie spowolnienie. Co więcej, jeżeli inwestujemy w edukację pracowników, dajmy sobie szansę, aby ta inwestycja się zwróciła.

Jednocześnie w najbliższych kilku latach aż 85 proc. prostych czynności w usługach biznesowych może zostać zrobotyzowana i zautomatyzowana. Brak specjalistów i rosnące koszty dla pracodawców mogą być głównym hamulcem dalszego rozwoju Polski. Już dziś wszystkie branże gospodarki odczuwają dotkliwie brak wykwalifikowanych pracowników i trwa walka o talenty. Dziś firmy potrzebują do pracy nie tylko silnych rąk, ale też mądrych głów!

Przewidywalność prawa i apel firm o utrzymanie statusu quo ws. 30-krotności ZUS

Jak tłumaczą, „przewidywalność i stabilność regulacji wpływających na koszty prowadzenia biznesu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju rodzimych firm i przyciąganiu nowych inwestycji”.

Zniesienie limitu składek na ZUS oznacza skokowy wzrost kosztów pracy, który negatywnie wpłynie na rozwijanie działalności gospodarczej w Polsce. Apelujemy więc o jego utrzymanie – podsumowują przedsiębiorcy.

Wskazują również, że chcą budować siłę polskiej gospodarki, tworzyć wartościowe miejsca pracy oraz wspierać migrację powrotną do Polski. „Są to założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która opiera rozwój gospodarczy na tworzeniu miejsc pracy o wysokiej wartości dodanej” – piszą, konstatując, że zniesienie 30-krotności ZUS przeczy Strategii przyjętej przez rząd.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/zniesienie-limitu-30-krotnosci-zus-apel-55-organizacji-przedsiebiorcow-w-polce/epdlrqs?fbclid=IwAR1fOBe4W5BU9PLYHl_6YXGKJd03trLVm_ihmt9CL7A7BuvbWrCg52jvwHg

Suplement:

Kasia
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Co sprawia że się Polak z doswiadczeń nie uczy … POEMAT

ajto

Strona główna > Polska > Co sprawia że się Polak z doswiadczeń nie uczy … POEMAT Co sprawia że się Polak z doswiadczeń nie uczy … POEMAT Ogarek Polska 0

Co sprawia że się Polak z doświadczeń nie uczy … POEMAT

Prawoslawni Katolicy

Opublikowany 8 września 2019

Ogarek debilizacja Polakówdegeneracja Polakówdwunożne bydłoIII RPlikwidacja Polski
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Sejfy domowe – poradnik dla początkujących

a30-otw-nn-sklepsejfy.pl_-1200x630

Strona główna > Polska > Sejfy domowe – poradnik dla początkujących Sejfy domowe – poradnik dla początkujących Artykuł Sponsorowany Polska

Sejfy domowe cieszą się coraz większą popularnością. W sejfie możemy bezpiecznie przechowywać wszelkiego typu kosztowności, ważne dokumenty, gotówkę, a także broń i amunicję. Na jakie kwestie warto zwrócić uwagę podczas poszukiwań idealnego sejfu do domu? Poniżej kilka wskazówek.

Jaki sejf do domu warto wybrać?

Na rynku dostępne są różne modele sejfów w szerokim przedziale cenowym. Na jakie parametry należy zwrócić uwagę, aby wybrać model idealny?

 1. Klasa odporności na włamanie ‒ dostępne są sejfy należące do różnych klas odporności na włamanie, między innymi S1 i S2. To, do której klasy powinien należeć nasz model uzależnione jest od wartości przechowywanych w nim kosztowności. Tutaj warto skorzystać z tabel, w których zawarte są informacje na temat wartości kosztowności, które możemy bezpiecznie przechowywać w sejfie należącym do danej klasy.
 2. Rodzaj przechowywanego mienia ‒ inny model sejfu sprawdzi się w przypadku gotówki i papierów wartościowych (w szczególności polecane są tutaj modele ognoio odporne), inne w przypadku broni długiej, broni długiej z optyką, broni krótkiej, biżuterii czy sprzętu elektronicznego. Zanim więc zakupimy sejf zastanówmy się, co będziemy w nim przechowywać. W zależności od rodzaju kosztowności wybieramy wielkość i głębokość sejfu.
 3. Wyposażenie dodatkowe ‒ od rodzaju przechowywanego mienia zależny jest również rozkład półek w sejfie, dodatkowe skrytki, pojemniki na amunicję, uchwyty na broń i tak dalej.
 4. Miejsce montażu ‒ kolejną istotną sprawą jest to, gdzie chcemy zamontować nasz sejf. Dostępne są sejfy ścienne, sejfy podłogowe, sejfy wolnostojące, sejfy do montażu w biurku, w szafie czy we wnęce meblowej.
 5. Rodzaj zamka ‒ tutaj również mamy kilka propozycji do wyboru, sejf może być wyposażony w zamek kluczowy, elektroniczny, szyfrowy. Zamki kluczowe są najtańszym rozwiązaniem.

SKLEPSEJFY.PL ‒ duży wybór sejfów domowych

Wszystkim osobom, które szukają porządnego modelu sejfu domowego podpowiadamy, że szeroką ofertę przygotowała firma SKLEPSEJFY.PL. Wspomniany sklep internetowy proponuje sejfy o różnej wielkości, z różnego typu zamkami i w szerokim przedziale cenowym. Wszystkie modele wykonane są z porządnych, odpornych na sforsowanie materiałów, wyposażone są w atestowane zamki i szereg zabezpieczeń.

Podsumowanie

Porzadny sejf umozliwi bezpiecznie przechowywanie różnego typu kosztowności, ochroni je przed osobami niepożądanymi, ale także płomieniami ognia czy wodą. Wszystkim zainteresowanym zakupem sejfu domowego polecamy SKLEPSEJFY.PL.

Artykuł Sponsorowany
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Sondaż : Polacy największymi zwolennikami sankcji wobec Rosji

asrym

Strona główna > Polska > Sondaż : Polacy największymi zwolennikami sankcji wobec Rosji Sondaż : Polacy największymi zwolennikami sankcji wobec Rosji AdRo203 Polska 0

Z sondażu przeprowadzonego przez think tank Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations) wynika, że większość Polaków (55 proc.) postrzega sankcje wobec Rosji jako zbyt słabe. To najwięcej spośród 14 krajów UE przebadanych w sondażu.

Wyniki badania przeprowadzonego na 60 tys. osób w 14 państwach UE opublikowano we wtorek na stronie internetowej think tanku. Sondaż dotyczył polityki zagranicznej i jej postrzegania przez społeczeństwa poszczególnych krajów.

Jedno z pytań dotyczyło postrzegania sankcji UE wobec Rosji. W Polsce za niewystarczająco silne uznało je 55 proc. badanych – najwięcej ze wszystkich badanych państw. 8 proc. uznało sankcje za zrównoważone a 18 proc. za zbyt silne. Na drugim biegunie znaleźli się Słowacy, których 28 proc. określiło sankcje jako zbyt mocne. Jedynie 19 proc. uznało, że są one zbyt słabe.

Odpowiedzi uzyskane w Polsce wyróżniły się także w przypadku pytania „Po czyjej stronie powinien opowiedzieć się twój kraj w razie konfliktu między USA a Chinami?”. 24 proc. ankietowanych w naszym kraju wskazało na USA – ponownie najwięcej spośród 14 państw. Jednocześnie najmniejszy odsetek ankietowanych odpowiedział, że Polska nie powinna opowiadać się po żadnej ze stron (54 proc.). Ponownie wyróżnili się Słowacy, którzy po równo podzielili się w poparciu dla USA i Chin (po 8 proc.). Największymi zwolennikami neutralności w takim konflikcie okazali się Grecy (82 proc.) i Austriacy (83 proc.).

Stosunkowo proamerykańskie nastawienie Polaków objawiło się też przy pytaniu „Której potędze ufasz bardziej: USA czy UE?”. 19 proc. ankietowanych Polaków ufało bardziej USA – po raz kolejny najwięcej. Najmniej ufali USA Słowacy i Austriacy (po 3 proc.). Największe zaufanie w UE pokładali Niemcy i Austriacy (po 60 proc.). Z kolei największą rezerwą wobec obu potęg wykazali się Grecy (58 proc. braku zaufania do UE i USA) oraz Czesi (54 proc.).

CZYTAJ TAKŻE: Niemcy sprzeciwiają się sankcjom wobec Rosji

Kresy.pl / ecfr.ue / newsweek.pl

Za: https://kresy.pl/wydarzenia/polska/sondaz-polacy-najwiekszymi-zwolennikami-sankcji-wobec-rosji-grafika/ 10.09.2019 AdRo203 eurosodomska biomasaIII RPupadek moralny i obyczajowy Polakówżydowska debilizacja Polaków
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Adwokat – stacjonarnie czy przez internet?

adwokat-zabrze-1200x630

Strona główna > Polska > Adwokat – stacjonarnie czy przez internet? Adwokat – stacjonarnie czy przez internet? Artykuł Sponsorowany Polska

Dzisiaj z pomoc adwokata możemy skorzystać nie tylko stacjonarnie, ale również on-line. Czy zamówienie porady prawnej przez internet to jednak dobry pomysł?

Skomplikowane przepisy prawa w Polsce nie są łatwe w interpretacji wtedy, gdy nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W takich przypadkach warto skorzystać ze wsparcia specjalisty takiego jak adwokat Zabrze – http://www.kancelaria-cognitor.pl/ to jedno z wielu miast, gdzie można liczyć na jego pomoc. Jednak aktualnie klienci mogą nie tylko udać się do kancelarii adwokackiej osobiście, ale także mogą zamówić poradę prawną on-line. Czy warto się na nią zdecydować?

Adwokat przez internet – jak to działa?

Porady prawne przez internet cieszą się dzisiaj coraz większym zainteresowaniem. To atrakcyjna alternatywa dla wizyty w kancelarii adwokata dla osób, dla których liczy się wygoda i oszczędność czasu. Usługa polega wówczas na skontaktowaniu się z kancelarią adwokacką, która świadczy porady prawne on-line, a następnie na wysłaniu do niej konkretnego zapytania. Adwokat przygotowuje wtedy wycenę i po otrzymaniu płatności odpowiada na pytanie klienta, przesyłając mu wiadomość zwrotną. Takie poradnictwo prawne może sprawdzić się wtedy, gdy mamy krótkie i zwięzłe pytanie, na które oczekujemy fachowej odpowiedzi. Adwokat może jednak także odpowiedzieć nam w sprawach bardziej złożonych, niemniej jednak w takich przypadkach lepiej sprawdza się osobisty kontakt z adwokatem. Stacjonarne kancelarie, na przykład działające w branży adwokat Zabrze, mogą udzielić odpowiedzi nie tylko na zadane przez klienta pytanie, ale też odpowiedzieć na jego dodatkowe pytania. W ten sposób możemy otrzymać kompleksową pomoc prawną w każdym przypadku!

Adwokat Zabrze – znajdź najlepszego prawnika!

Jeśli poszukujesz dobrego adwokata w Zabrzu albo w innym mieście, skorzystaj z wyszukiwarki internetowej. Po wpisaniu do niej słów typu „adwokat Zabrze” możemy natychmiast sprawdzić adresy kancelarii adwokackich funkcjonujących w danym mieście. Wraz z adresami możemy także znaleźć opinie na temat kancelarii, aby wyszukać tę najlepszą.

Artykuł Sponsorowany
Read the full article – wolna-polska.pl